เมนู

[757] ฉกฺกํ ญาเตฯ พุธ ญา อวคมเนฯ ปท คมเน, โต, สฺส อนฺโน, ปฏิปนฺนํฯ วิท ญาเณฯ คติ พุฌตฺโถฯ อวคตํฯ มน ญาเณ, โต, มตํฯ

อทฺธํ คิลิเตฯ คล อทเน, อสฺสิ, คิลิโตฯ ขาท ภกฺขเนฯ ภุช ปาลนชฺโฌหาเรสุฯ ภกฺข อทเนฯ อธิอวปุพฺโพ หร หรเณ, โต, สฺส โฏ, รโลโป, อชฺโฌหโฏฯ อส ภกฺขเน, อสิโตฯ ชปฺปิโต, คสิโตปิ, ชปฺป อทเนฯ คส อทเนฯ

วิเสสฺยาธีนวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตาฯ

2. สํกิณฺณวคฺควณฺณนา