เมนู

[534] ทฺวยํ ปานปตฺเตฯ สร คติยํ, ณฺวุฯ สร คติหิํสาจินฺตาสุ วาฯ จส ภกฺขเน, ณฺวุ, ทฺวยํปฺยนิตฺถีฯ สีธุมฺหิ จ สรโกฯ

ทฺวยํ ปานมณฺฑเลฯ อาปิวนฺติ สํภูย ปิวนฺตฺยสฺมิํ อาปานํ, ยุฯ ปานสฺส มณฺฑลํ โกฏฺฐํ ปานมณฺฑลํฯ

[535] สมตฺตลิงฺคาสงฺคหโต อสมฺปุณฺณตํ ปริหรติฯ อตฺร อสฺมิํ วคฺเค เย โยคิกา สทฺทาเวณิกมายาการโจรอกฺขเทวิปฺปภุตโย ปุเม ภูริปฺปโยคตฺตา ปจุรปฺปโยคทสฺสนโต เอกสฺมิํ ลิงฺเค ปุเม อีริตา กถิตา, เต ตทฺธมฺมตฺตา ตํโยควสา เอกกฺริยาการิตฺตา อญฺญวุตฺติยํ ตโต อญฺญตฺร อิตฺถาทีสุ วุตฺติยํ สตฺยํ ลิงฺคนฺตเรปิ อิตฺถิลิงฺคาโทปิ เนยฺยา อุปนียา, ตํ ยถา – มายาการี อิตฺถี, มายาการมิทํ กุลมิจฺจาทิฯ เย ตฺวโยคิกา มาคธมาลิกกุมฺภการาทโย, เต ชาติวจนตฺตา สุทฺทาทโย วิย ทฺวีสูติฯ

สุทฺทวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตาฯ

จตุพฺพณฺณวคฺควณฺณนา สมตฺตาฯ

5. อรญฺญวคฺควณฺณนา

[536] สตฺตกํ วเนฯ อร คมเน, อญฺโญ, อรญฺญํฯ เกน ชเลน อนนํ ปาณมนสฺส กานนํ, ทา อวขณฺฑเน, ทา เฉทเน วาฯ อธิกรเณ โณ, ‘‘อาการนฺตานมาโย’’ติ อาโยฯ ทย ทานคติหิํ สาทาเนสุ วา, โณ, คห อุปาทาเน [คาหู วิโลฬเน (?)], อธิกรเณ ยุฯ วป พีชนิกฺเขเป, อิโน, อสฺสิตฺตํฯ วน สมฺภตฺติสทฺเทสุ, กตฺตริ อ, วนํฯ อฏา อวยโว เสลา อตฺเรติ อฏวิ, อิ, อีมฺหิ อฏวีฯ

มหาปทุมลตาวนํ มหารญฺญํ, นทาทิ, อนนฺโต จ, อรญฺญานีฯ

[537] นครโต นาติทูรสฺมิํ ฐาเน สนฺเตหิ อภิโรปิโต ตรุสณฺโฑ ปูคปนสาทิตรุสมูโห อตฺถิ, โส ‘‘อุปวน’’นฺติ โจจฺจเต, กิตฺติมวนเมตํฯ อารมนฺตฺยสฺมินฺติ อาราโม, โณฯ อุปคตํ, อุปโรปิตํ วา วนํ อุปวนํฯ

[538] สพฺพสาธารณํ สพฺพโลเกหิ สาธารโณปโภคํ รญฺญํ ราชูนํ อรญฺญํ ‘‘อุปวนํ, อุยฺยาน’’มิตฺยุจฺจเต, อุลฺโลเกนฺตา ยนฺติ ชนา เอตสฺมินฺติ อุยฺยานํ, ยุฯ อากีโฬปฺยตฺรฯ

ตเทว ราโชปวนเมว อุปการิกาสนฺนิหิตํ, ปุรสนฺนิหิตํ วา อนฺเตปุราจิตํ ปมทวนาขฺยํฯ ยตฺร อนฺเตปุรสหิโต เอว ราชา วิหรติ, นาญฺญชนปฺปเวโสฯ ปมทานํ อิตฺถีนํ วนํ ปมทวนํ, รสฺโสฯ

[539-540] สานฺตราฬา ปนฺติ, ยถา – ตรุปนฺติ, ปาสาทปนฺติ, นิรนฺตราฬา ตุ ราชีติฯ ตตฺร ปญฺจกํ ปนฺติยํฯ ปน พฺยวหาเร, ถุติมฺหิ จ, ปนฺติฯ วี คมเน, ถิ, วีถิฯ วล สํวรเณ, อิ, อาวลิฯ อาลิปิ, อลธาตุมฺหา อิฯ สิ เสวายํ, ณิ, เสณิฯ ปา รกฺขเณ, ฬิ, ปาฬิ, โสคเตปิฯ ทฺเว สมาฯ ลิข เลขเน, อฯ ราช ทิตฺติยํ, อิฯ

ติปาทํ รุกฺขมตฺเตฯ ปาเทน มูเลน ปิวตีติ ปาทโป, โณฯ วิฏปโยคา วิฏปีฯ รุกฺข วรเณ, อ, รุห ชนเน วา, โข, สฺส โกฯ น คจฺฉตีติ อโคฯ สล คมเน, โณ, สารวนฺตตาย วา สาโร, โส เอว สาโล, อญฺญตฺโรปจาราฯ มหิยํ รุหตีติ, อฯ ทุ คติยํ, โมฯ ตร ตรเณ, อุฯ กุโต ภูมิโต ชายตีติ กุโช, องฺคาเรปิฯ สาขาโยคโต สาขีฯ

คมุ คมเน, โณ, ‘‘คมิสฺสนฺโต จฺโฉ วา สพฺพาสู’’ติ จฺโฉฯ ขุทฺโท อวุฑฺฒิปฺปตฺโต ปาทโป ขุทฺทปาทโปฯ เย รุกฺขา ปุปฺผํ วินา อปุปฺผกา ผลนฺติ, เต อสฺสตฺโถทุมฺพรปนสาทโย ‘‘วนปฺปตี’’ติ วุจฺจนฺติ, วนานํ ปติ วนปฺปติฯ ปุปฺผโต ชาตผลา ปน อมฺพขชฺชูราทโย วานปฺปตโยฯ วนปฺปติมฺหิ ภวา วานปฺปตโยฯ

[541] โย ผลปากาวสาเน มรติ, โส กทลีธญฺญาทิโก โอสธิ นาม ภเว, โอโส ธียเต ยสฺสํ [โอโส คฺโลโส ทิตฺติพฺพา ธียเต’ตฺร พฺยาขฺยาสุธา 2.4.6], สา โอสธิ, อิฯ สาสทฺโท โอสธิสทฺทสฺส อิตฺถิลิงฺคตฺตทีปโกฯ

ทฺวยํ อุตุปฺปตฺเตปิ ผลหีเนฯ วน ยาจเน, โฌ, วญฺฌา, วธติ ผลนฺติ วา วญฺฌา, วชาทินา โย, สฺส โฌ, นิคฺคหีตาคโม จฯ น วิชฺชติ ผลเมติสฺสาติ อผลา, ทฺเว ตีสุฯ ติกํ วตฺตมานผเล รุกฺขาโทฯ ผลโยคา, อิโน, วนฺตุ, อี จฯ

[542] จตุกฺกํ วิกสิเตฯ ผุลฺล วิกสเน, กตฺตริ โต, สญฺชาตตฺเถ วา อิโต, ผล วิสรเณ วา, วิสรณํ วิกาโส, อสฺสุฯ

กจ พนฺธเน, วิปุพฺโพ วิกสเน, กตฺตริ อ ฯ วิกจเต วิทลติ วิสิลิฏฺฐทโล ภวตีติ วา วิกโจ, อ, วิสทฺโท วิสิเลสโชตโกฯ กส คมเน, โตฯ ทลานํ อญฺญมญฺญํ วิสิเลสโต สมุทาโย ‘‘วิกสิโต’’ตฺยุจฺจเตฯ ผุโฏปฺยตฺรฯ ผุฏ วิกสเนฯ

ปาโท รุกฺขคฺเคฯ ‘‘น นา’คฺคํ สิขรํ สิโร’’ติ โวปาลิตวจนโต ‘‘สิรโส อคฺค’’นฺติ น ฉฏฺฐีสมาโสฯ สิโร วุตฺโตฯ อช คมเน, โค, อคฺคํ, เสฏฺเฐ ตีสุฯ สี สเย, ขโร, สิขา วา จูฬา, สา วิย ชายตีติ สิขโรฯ ทฺวยํ สาขายํฯ สาข พฺยาปเน, อฯ ‘‘ลตา วลฺลี สมาขฺยาตา, ลตา สาขา จ สาขิน’’นฺติ ลตา นานตฺถาฯ ลา อาทาเน, โต, รสฺโสฯ

[543] ฉกฺกํ ปตฺเตฯ ทลติ วิกสตีติ ทลํ, อฯ ลส กนฺติยํ, ปกาเรน ลสตีติ ปลาโส, โณฯ ฉท สํวรเณ, ฉาทียเต เยน ฉทนํ, ยุฯ ปูรยตีติ ปณฺณํ, นิปาตนา, ปต อโธคมเน วา, ปตตฺยจิเรน ปณฺณํ, ปตฺตญฺจ, โต, ปุเมฯ สญฺญายํ มฺหิ ฉโทฯ

ทฺวยํ ปตฺตาทิสงฺฆาตวติ สาขาย ปพฺเพฯ ปลฺล คมเน, อโวฯ กิส คมเน, โย, ลาคโม มชฺเฌฯ ทฺวยํ องฺกุเรฯ นโว เอว อุพฺภิโต อุคฺคโต นวุพฺภินฺโนฯ องฺก ลกฺขเณ, อุโรฯ

[544] ปกฺกํ ยาว ปาเทน นามํฯ วิกาโส มุขปพุทฺธกลิกายํ มกุฬาทิทฺวยํฯ มุจ โมจเน, อุโล, อุสฺสตฺตํ, สฺส โก, มกุฬํ, มกุโฬ วาฯ กุฏ เฉทเน, มโล, อสฺสุ, กุฏุมโล, กุตุมโลปิฯ

ปุปฺผสฺส จ ผลสฺส จ ปกติภูเต ชาลปตฺเต ขารกาทิทฺวยํฯ ขุร วินาเสฯ ณฺวุฯ ชล ธญฺเญ, สกตฺเถ โกฯ ชาลกํ นปุํสเกฯ ทฺวยํ ชาลกโต ปวุทฺเธ ปุปฺเผ, ผเล จฯ กล สงฺขฺยาเน, ณฺวุ, กุร สทฺเท, ณฺวุฯ

ปุปฺผาทิพนฺธนํ ปุปฺผผลานํ พนฺธนํ วณฺฏํ นามฯ พนฺธียเต เยน วณฺฏํ, วชาทิฯ

[545] ติกํ ปุปฺเผฯ ปสุ ปาณิคพฺภวิโมจเน, โณฯ ขปณกภาสาย รุกฺโขปิ ปาณิ, วุทฺธาทิ, ปสโวฯ กุส อกฺโกเส, อุโม, กส คมเน วา, กาส ทิตฺติยํ วา, อุโม, รสฺโสฯ ปุปฺผ วิกสเน, ปุปฺผตีติ, อฯ ปุปฺผโช รโช ปุปฺผธูลี ปราโค นาม, รนฺช รงฺเค, โณฯ

มธุรปุปฺผรโส มกรนฺโท นามาติ มตํฯ มกฺขิกา รมนฺติ ยสฺมิํ มกรนฺโท, วชาทิฯ ทฺวยํ กลิกาภิ อากิณฺเณ ปริณายวติฯ ถุ อภิตฺถเว, ณฺวุ, ถวโกฯ คุธ ปริเวธเน, ณฺวุ, สฺส โฉ, โคจฺฉโกฯ

[546-547] อาเม อปกฺเก ผเล สลาฏุ อุตฺโต, สลาฏ พาลฺยปริภาสเนสุ, อุ, วิชฺชมานพาลฺยตาย สลาฏุ ฯ ปกฺกนฺตุ ผลํ นิปฺปริยาเยน ‘‘ผล’’มิตฺยุจฺจเต, เตน ‘‘อามสฺมิํ ผลโวหาโร รูฬฺหิยา ปวตฺตตี’’ติ ญาตพฺโพ, ผล นิปฺผตฺติยํ, นิปฺผตฺติ จาตฺร สุปกฺกตฺตํ, สุกฺเข ตุ ผเล วาโนฯ ตตฺร สลาฏุ วานา ตีสุ, ยถา สลาฏุ ชมฺพู, สลาฏโว มาสา, สลาฏูนิ กุมฺภณฺฑานิ, วานา หรีฏกี, วาโน มุคฺโค, วานมมฺพํฯ

จมฺปกาทิ จมฺปกํ กรวีรํ กทมฺพกํ อโสกํ กณฺณิการํ จมฺปกาทีนํ ปุปฺผํ วิกาโร, อวยโว เจติ อญฺญตฺเถ โณ น ภวติ, ตทนฺตโต ปุปฺผสฺสุปฺปติตโต, เอวํ จมฺปกาทีนิ กุสุมนามานิ นปุํสเก วตฺตนฺติ, อมฺพาทิ ทาฬิมํ นารงฺคํ อามลกํ กุวลํ พทรนฺติ ปกตฺยนฺตรเมว ผเล วตฺตเต, อามลกิยา กุวลิยา พทริยา ผลํ วิกาโร, อวยโว เจติ อญฺญตฺเถ ตทฺธิโตปิ โนปฺปชฺชเต, ตทนฺตโต ผลสฺสุปฺปติตโต, เอวํ อมฺพาทีนิ ผลนามานิ นปุํสเก วตฺตนฺติฯ มลฺลิกาทโย กุสุเมปิ วตฺตมานา สลิงฺคา ปกติลิงฺคาอเภโทปจาเรน ปวตฺติยา, ยถา – มลฺลิกา ชาติ, วนมลฺลิกา อิจฺจาทิฯ วีหโยปฺยเภโทปจาเรน ผเลปิ สลิงฺคา, ยถา มาสสฺส ผลํ มาโส, มุคฺคสฺส ผลํ มุคฺโค, เอวํ ยโว, ติโล, อตสี, กงฺคุ, ธญฺญํฯ

ติกํ ชมฺพุยา ผเลฯ ตตฺร ยทา โลกโต ผเล วุตฺติ, ตทา ชมฺพุสทฺโท ปกตฺยนฺตรเมว ผเล วตฺตเต, ยทา น ผลวุตฺติ, ตทา วิกาเร อวยเว วาโน, ชม อทเน, พู, ชมฺพู, ปกตฺยนฺตราผเล วุตฺติฯ ชมฺพุยา ผลํ ชมฺพุวํฯ ชมฺพุ จฯ โลกโต เอว ผเลปิ วตฺตมานา หรีฏกฺยาทโย สภาวโต อิตฺถิยํ ภวนฺติ [อมร 14.18-20]

หรีฏกิยา ผลํ หรีฏกี, เอวํ โกสาตกี, สลฺลกี, ทกฺขา, กณฺฑการิกา, เสผาลิกา อิจฺจาทิ, ปุพฺเพ วิย วิการาวยวตฺเถสุ ปจฺจยาภาโว, อสฺสตฺถาทิกํ ฉกฺกเมว ตทฺธิตนฺตํ อสฺสตฺถาทีนํ ผเล วตฺตมานานํ นปุํสกํ สิยา รูปเภโท, ยถา – อสฺสตฺถสฺส ผลํ อสฺสตฺถํ, เวณุโน ผลํ เวณวํ, ปิลกฺขสฺส ผลํ ปิลกฺขํ, นิคฺโรธสฺส ผลํ นิคฺโรธํ, อิงฺคุทิยา ผลํ อิงฺคุทํ, พฺรหติยา ผลํ พฺราหตํ, วิทารี อํสุมตี คมฺภริยาทโย มูเล, ปุปฺเผปิ สลิงฺคา [อมร 14.18-20]ปาฏลาสทฺโท ปน อเภทวตฺติจฺฉายํ มูเล ปุปฺเผปิ วตฺตมาโน สภาวโต อิตฺถิลิงฺโค, เภทวตฺติจฺฉายํ วิกาเร อวยเว วา มฺหิ ปาฏลํ [อมร 14.18-20]ฯ ทฺวยํ สาขาปลฺลวาทิสมุทายลกฺขเณ อาโภเค, วิฏ เวธเน, วิฏ อกฺโกเส วา, อโป, สฺส ตฺเต วิฏภี, นทาทิฯ

[548] มูลมารพฺภ มูลโต ปฏฺฐาย สาขนฺโต สาขาวธิ ตรุสฺส ภาโค ขนฺโธ นาม, โย ‘‘ปกณฺโฑ’’ติปิ วุจฺจติ, ขนุ อวทารเณ, โธ, ขนฺโธ, ขาท ภกฺขเน วา, โก, ‘‘ขาทามคมานํ ขนฺธนฺธคนฺธา’’ติ ขนฺธาเทโส, กโลโปฯ

รุกฺขจฺฉิทฺเท รุกฺขาทีนํ วิวเร โกฏโรฯ กุฏ เฉทเน, อโร, โกฏโร, นิกฺกุโหปิฯ ทฺเว สมาฯ กาส ทิตฺติยํ, กาสเต อคฺคินา ทิปฺปเตติ กฏฺฐํ, โต, สฺส ฏฺโฐ, รสฺโส จ, กส คมเน วา, โต, กฏฺฐํฯ ทร วิทารเณ, ณุฯ

[549] ติกํ มูเลฯ วุ สํวรเณ, โท, นิคฺคหีตาคโม, พุธ คมเน วา, อ, สฺส โทฯ

มูล ปติฏฺฐายํ, โณ, ปาทสทฺเทน ตปฺปริยายา จรณตฺถา สพฺเพ สงฺคหิตา, ปาทสทิสตฺตา ปาโท, ทฺวยํ ฉินฺนสฺส ตรุกฺขนฺธสฺส ภูมิฏฺฐภาเคฯ สงฺก สงฺกายํ, อุ, สก สตฺติยํ วา, นิคฺคหีตาคโมฯ ขนุ อวทารเณ, ณุ, ขาณุฯ ธุโวปิ, ธุวติ ถิรายเตติ ธุโว, ธุ คติเถริเยสุ, อ, อุวาเทโสฯ

ทฺวยํ วิทาริยาทีนํ กนฺเทฯ กุยํ ปถวิยํ รุหตีติ กุรุหาฏํ, อโฏ, กนฺท อวฺหาเน, โรทเน จ, ‘‘กรหาโฏ’มฺพุชกนฺเท, ปุปฺผรุกฺขภีเตสุ เจ’’ติ นานตฺถสงฺคเหฯ ทฺวยํ หลาทีนํ กลีเรฯ กล สงฺขฺยาเน, อีโรฯ มส อามสเน, ถโก, มตฺถเก สีเส วา ชาโต มตฺถโกฯ

[550] ทฺเว สมาฯ อภินวนิคฺคตา อายตา สกุสุมา, กุสุมสุญฺญา จ มญฺชรี, วลฺลรี ตุ ตทญฺญาปิ, ยถา ตาลวลฺลรี, วล, วลฺล สํวรเณ, อโร, นทาทิฯ มุญฺชโยคโต มญฺชรี, โร, นทาทิ, อุสฺสตฺตญฺจ, ทฺเวปิ นารีฯ ทฺวยํ ลตายํฯ วลฺล สํวรเณ, นทาทิฯ ลตา วุตฺตา, ‘‘ลตา ปตานินี วลฺลี มตกีถา’’ติ หลายุโธฯ

อกฺขนฺโธ อปฺปกฺขณฺโฑ, พหุปตฺตตจทณฺฑิกาทิฯ โย วา ตนุปกณฺโฑ วํสนฬาทิ, โส ‘‘ถมฺโพ, คุมฺโพ’’ติ โจจฺจเต, ถก สํวรเณ, โพ, สฺส โมฯ คุป รกฺขเณ, โพ, สฺส โมฯ

ปตาโน สาขาปตฺตจโย, เตน ยุตฺตา โครกฺขา ตมฺพูลิ ธิวุสชีมูต คโฬฌาทิกา ลตา, สา วีรุ นาม, วิวิเธหิ รุหตีติ กตฺวา, กฺวิ, วีรุ, ทีฆาทิ, คุมฺพินีปิฯ

[551] ปชฺเช ปาเทน นามํฯ ยตฺร ทฺวยํ ‘‘โพธิรุกฺโข’’ติ สญฺญิเต พุทฺธสฺส ภควโต สพฺพญฺญุตญฺญาณปฺปฏิลาภฏฺฐานภูเต ทุมราเช, อญฺญตฺร ตูปจาราฯ อสฺสํ สพฺพญฺญุตญฺญาณํ ติฏฺฐติ เอตฺถาติ อสฺสตฺโถ, ฐสฺส โถ, ทฺวิตฺตํ, มารวิชยสพฺพญฺญุตญฺญาณปฺปฏิลาภาทิเกหิ ภควนฺตํ อสฺสาเสตีติ วา อสฺสตฺโถ, อาปุพฺโพ สาส อนุสิฏฺฐิยํ, โตสเน จ วตฺตติ, โต, รสฺโสฯ สพฺพญฺญุตญฺญาณํ พุชฺฌติ เอตฺถาติ โพธิ, พุธ อวคมเน, อิ, โพธิ, ทฺวีสุฯ จลทโล, ปิปฺปโล, กุญฺชราสโนปิฯ ทฺวยํ พหุปาเทฯ อโธภาคํ รุนฺธตีติ นิคฺโรโธ, อุสฺโส, คาคโม จฯ วฏ เวธเน, วฏตีติ, อฯ

ทฺวยํ กพิฏฺเฐฯ กวิมฺหิ วานเร ติฏฺฐตีติ กพิฏฺโฐ [ปาเยน กปโย ติฏฺฐนฺติ อตฺร กปิตฺโถ (จินฺตามณิฏีกา 14.21)] ‘‘วานเร ปณฺฑิเต กวี’’ติ โวปาลิโต, ตถา กปิตฺโถ, โต, สฺส โถ จฯ ทธิตฺโถ, อมฺพิลผโลปิฯ ทฺวยํ อุทุมฺพเรฯ ยญฺญกมฺมานมงฺโค เอกงฺคตฺตา ยญฺญงฺโค, ทุพฺพี หิํสายํ, อโร, นิคฺคหีตาคโม, เอกสฺส สฺส โลโป จฯ ชนฺตุผโล เหมทุทฺโธปิฯ

[552] ทฺวยํ โกวิฬาเรฯ

‘‘สุกปทาจฺฉโร จมฺโป,

โกวิฬาโร ตุ กญฺจโน;

ปุพฺโพ สิโต ปโร รตฺโต,

ยุคปตฺตา อุโภปิเต’’ติ [จินฺตามณิฏีกา 14.22]

หิ รตนโกโส, กญฺชนาลโกปฺยตฺรฯ ยุคํ ยมกํ ปตฺตมสฺสฯ

ติปาทํ อุทฺทาเลฯ วาตํ อุทฺทาลตีติ อุทฺทาโลฯ สิงฺคาราทีนํ สญฺญาวเสน รุกฺขานํ ราชา ราชรุกฺโข, วาตโรคหนเน ราชภูโต รุกฺโข วา ราชรุกฺโขฯ กตา มาลา อสฺส ปุปฺเผหีติ กตมาโล, สิงฺคารปฺปกาโสฯ อินฺทติ ปรมิสฺสริยํ กโรติ วาตหนเนติ อินฺทีวโร, อีวโร, อินฺทิยา สกฺกสฺส ภริยาย อิจฺฉิตพฺพตฺตา วา อินฺทีวโรฯ จตุรงฺคุโล, อาเรวโต, สุวณฺณโกปิฯ

[553] ทฺวยํ ชมฺภีเร, ยสฺส ผลมมฺพิลํ โหติฯ อมฺพิลตฺตา ทนฺตสฺส สโฐ ทนฺตสโฐฯ สฐ เกตวหิํสาสํกิเลเสสุ, อฯ ชมุ อทเน, อีโร, นฺโต จ, ชมฺภ คตฺตวินาเม วา, ชมฺโภ, ชมฺภโล, ชมฺพีโรปิฯ ทฺวยํ วรเณฯ

วร อิจฺฉายํ , ยุฯ กล สงฺขฺยาเน, อิโร, นทาทิ, รสฺสนฺโตฯ วรุโณ, ติตฺตสาโกปิฯ

ทฺวยํ ผลหเรฯ ‘‘โก อยํ, สุโก’’ติ วิมตุปฺปตฺติกรปตฺตกุสุมตาย กิํสุโกฯ ปาริ สมุทฺโท, ตตฺร ภทฺโท ปาริภทฺโท, โส เอว ปาฬิภทฺโท, โกวิฬาโร, ตํสณฺฐานปตฺตกุสุมตาย ปาฬิภทฺโทฯ ทฺวยํ วิทุเล, โย อพฺภสมเย ปุปฺผติฯ วช คมเน, อุโลฯ วี ปชเน, อโส, โตนฺโต จ, วิปุพฺโพ อต สาตจฺจคมเน วา, อโสฯ วานีโรปิฯ

[554] ทฺวยํ ปีตเน, ยสฺส ปตฺตผลานิ อมฺพิลานิ, ปูคผลปฺปมาณญฺจ ผลํ, สลฺลกีรุกฺขสณฺฐาโน จ, โส รุกฺโขฯ อมฺพ สทฺเท, อโฏ, สกตฺเถ โกฯ ปี ตปฺปนกนฺตีสุ, ตโน, ปีติํ วา ตโนตีติ ปีตโน, สกตฺเถ โกฯ ทฺวยํ คุฬปุปฺเผฯ มน ญาเณ, โก, มธฺวาเทโส จฯ มธุนาโม ทุโม มธุทฺทุโมฯ ทฺวยํ ‘‘ลมฺพู’’ติ ขฺยาเตฯ คุโฬ วิย สาเตน ผลมสฺส คุฬผโลฯ ปีล ปติตฺถมฺเภ, อุฯ ทฺวยํ ติกฺขคนฺเธฯ โสภํ ชเนตีติ โสภญฺชโน, โสภํ วิสญฺชนเมเตน เหตุภูเตนาติ วา โสภญฺชโนฯ วุตฺตญฺจ –

‘‘สิรีสปุปฺผสฺส รเสน ภาวิตํ,

สหสฺสวารํ มรีจํ สิตวฺหยํ;

เอเตน สมนฺติ วิสาหิ สมฺภวา,

กตญฺชนสฺเนหนปาทนตฺถุโต’’ติฯ

สิ เสวายํ, วิทฺธวินาสนตฺถํ เสวีเตติ สิคฺคุ, คุ, ถีฯ จิตฺตหารี, ปภญฺชโน, วิทฺธวินาสโนปิฯ

[555] ทฺวยํ วิสาลตเจ, โย สรเท ปุปฺผติ ปุปฺผํฯ สตฺตปณฺณานฺยสฺส สตฺตปณฺณี ปุเมฯ ฉตฺตมิว ปณฺณมสฺส ฉตฺตปณฺโณฯ วิสมจฺฉโทปิ, สตฺตปณฺณตฺตา วิสมจฺฉโทฯ ทฺวยํ รถทฺทุเมฯ รถํ ตโนติ เยน ตินิโส, อิโสฯ อติปมุจฺจติ ทาหปิตฺตมเนเนติ อติมุตฺตโกฯ จิตฺตกิปิฯ

ทฺวยํ วาตโปเถ, ปํ วาตํ ลุนาตีติ ปลาโส, อโสฯ ‘‘ปตฺเต ปลาสํ โส รุกฺเข, ปีตหริตกิํ สุเก’’ติ หิ รุทฺโทฯ วาตโปโถปิ, วาตสฺส โปโถ วาตโปโถ, ปุถ หิํสายํฯ

ทฺวยํ ‘‘ปุตีติ’’ ขฺยาเตฯ หตชนฺตุปโมหสงฺขาตาริผลตาย อริฏฺโฐ, นิปาตนา หนฺติสฺส ฏฺโฐ, ตํโรคาริวนฺตชเนหิ อิจฺฉิตพฺพผลตฺตา วา อริฏฺโฐ, อิสุ อิจฺฉายํฯ ผณ คติยํ, อิโล, อสฺเสฯ

[556] ติกํ สิริผเลฯ มล ธารเณ, อูโรฯ พิล เภทเน, ณุโว, เพลุโวฯ ลปจฺจเย พิลฺโลฯ สณฺฑิลฺโย, เสลุโสปิฯ ‘‘มุนิปฺปเภเท มาลูเร, สณฺฑิลฺโย ปาทปนฺตเร, นเฏ พิลฺเล จ เสลุโส’’ติ [จินฺตามณิฏีกา 14.32] รภโสฯ

ทฺวยํ ตุงฺเคฯ ปุมนาโม นาโค รุกฺโข ปุนฺนาโคฯ ‘‘ปุนฺนาเค ปุริโส ตุงฺโค, เกสโร เทววลฺลโภ’’ติ [อมร 14.25] หฺยมรสีโห, ทีโฆ, ‘‘ปุมสฺส ลิงฺคาทีสุ สมาเสสู’’ติ การโลโป จฯ อติสยปุปฺผเกสรวนฺตตาย เกสโร, กิส ตนุกรเณ วา, อโร, ปุปฺผเกสยุตฺตตาย วา เกสโร, โรฯ

ทฺวยํ โลทฺทมตฺเตฯ สล คมนตฺโถ, อโวฯ รตฺตกผปิตฺตโสเต ลุนาตีติ โลทฺโท, ทฺโทฯ ติริโฏ, สาวโรปิฯ ‘‘สาวโร อปราเธ จ, โลทฺเท ปาเป จ กถฺยเต’’ [จินฺตามณิฏีกา 14.33] ตฺยชโยฯ ทฺวยํ ธนุปฏฺเฏ ผลินิฯ ปี ปาเน, อโล, อีสฺส อิยาเทโสฯ สนฺนกา ตาปสา, เตสํ ทุ ทุโม สนฺนกทฺทุ, ‘‘สนฺนกทฺทุ จาปปฏา, วรโณ ตาปสปฺปิโย’’ติ [จินฺตามณิฏีกา 14.35] หิ โกสนฺตเรฯ

[557] ทฺวยํ ‘‘มฺหนกู’’อิติ ขฺยาเตฯ ลิกุโจ นาม ฑหุรุกฺโข, ตคฺคุณตฺตา ลิโกจโก, สญฺญายํ โกฯ องฺก ลกฺขเณ, โอโล, องฺโกโลฯ ทฺวยํ กุมฺเภฯ โรคหรเณ ครุโนปิ เวชฺชสฺส ครุ คุคฺคุลุ, นิปาตนาฯ กุส เฉทเน, ณฺวุฯ กุมฺโภ, ปุโรปิฯ

‘‘ราสิเภเท คชมุทฺธํเส,

กุมฺภกณฺณสุเก ฆเฏ;

กามุเก วารนาริยญฺจ,

กุมฺโภ กฺลีวนฺตุ วคฺคุลุมฺหี’’ติ [จินฺตามณิฏีกา 14.34]

รภโสฯ ปุร อคฺคคมเน, โณ, ปุโรฯ

ทฺวยํ อมฺเพฯ อม คติยํ, โพ, อมฺพ สทฺเท วา, อฯ จุติ อาเสจเน, รกฺขเณ จ, อ, จุ จวเน วา, โต, ทีฆาทิฯ รสาโลปิ, รสํ ลาตีติ รสาโล, ทีโฆฯ เอโส อมฺโพ สุคนฺธวา อติสยคนฺธยุตฺโต สมาโน ‘‘สโห, สหกาโร’’ติ โจจฺจเตฯ สห สตฺติยํ, สุคนฺธํ กตฺตุํ สหตีติ สโห, อฯ สหนํ สโห, ตํ กโรตีติ สหกาโร, หา วา ปมุทา, ตาย สห วตฺตตีติ สโห, สหํ สมุทํ กโรตีติ สหกาโรฯ

[558] ทฺวยํ เสตมฺเพฯ ปุณฺฑ ปุณฺฑเนฯ ปุณฺฑ ขณฺฑเนตฺเยเก, ณฺวุ, อสฺสี, อราคโม จฯ เสตวณฺโณ อมฺโพ เสตมฺโพฯ ทฺวยํ พหุวารเก, ยสฺส ผลานิ อติปิจฺฉิลานิฯ สิ พนฺธเน, ลุ, สล คมนตฺโถ วา, อุ, อสฺเสฯ ปิจฺฉิลตฺตา พหูนิ วารีนิ ยสฺมิํ พหุวารโก, สญฺญายํ โกฯ สีโต, อุทฺทาโล, กผโลปิฯ

ทฺวยํ กาสฺมริยํฯ สิริมนฺตานิ ปณฺณานิ ยสฺสา เสปณฺณี, นทาทิ, สิรีสทฺทสฺส เสฯ กสฺมีรเทสชตฺตา กาสฺมรี, กาส ทิตฺติยํ วา, มโร, นทาทิฯ มธุปณฺณี, ภทฺทปณฺณีปิฯ ทฺวยํ สกณฺฏกมฺพิลผลรุกฺเขฯ สกณฺฏกตฺตา กุจฺฉิตํ ลาตีติ โกลี, นทาทิฯ วท เถริเย, อโร, นทาทิฯ กุวลี, กกฺกนฺธูปิฯ

[559] ทฺวยํ ตสฺสา โกลิยา ผเลฯ โกลิยา ผลํ โกลํฯ พทริยา อยํ อวยโว พทโรฯ กุวลํ, เผนิลํ, โสวีรมฺปิฯ ‘‘โสตญฺชเน ตุ โสวีรํ, กญฺชิเก พทเรปิ เจ’’ติ [จินฺตามณิฏีกา 14.36] รภโสฯ ทฺวยํ อสฺสตฺถกุลสมฺภูเต รุกฺขปาสาณาทีสุ สญฺชาตรุกฺเขฯ ปิลํ ปรํ นิสฺสยภูตํ กสตีติ ปิลกฺโข, กส วิเลขเน, สฺส ตฺตาทิ นิปาตนาฯ อขาทนียผลตาย วิรูปํ ผลมสฺสตฺถีติ ปิปฺผลี, อี, นทาทิ, วิสฺสปิ จฯ

ทฺวยํ โตยาทิวาปินิยํ, ยสฺสา มูลํ มหาปญฺจมูเล ปวิฏฺฐํฯ ปฏ คมเน, อโล, นทาทิ, ปาฏลี, ปาฏลาปิฯ กณฺหํ ปุปฺผวณฺฏํ ยสฺสา สา กณฺหวณฺฏา, กาสฺมริยมฺปิฯ อลิปฺปิยํ, ตมฺพปุปฺผิปฺยตฺรฯ ทฺวยํ คนฺธิเลฯ สาทุผลตาย สาทุ จ โส กณฺฏสหิตตาย กณฺโฏ เจติ สาทุกณฺโฏฯ สกณฺฏกตาย อตฺตานํ วิรูปํ กโรตีติ วิกงฺกโต, ทฺวิตฺตํ, นิคฺคหีตาคโม จฯ

[560] จตุกฺกํ ตินฺทุเกฯ ตนุ วิตฺถาเร, อุโก, นฺโต จฯ ติทิ หิํสายํ วา, อุ, สญฺญายํ โกฯ กาโฬ ขนฺโธ ปกณฺโฑ ยสฺสาติฯ ติม อทฺทภาเว, อูโส, สกตฺเถ โก, วรนฺโต จฯ อุปจฺจเย ติมฺพรุฯ

ทฺวยํ ตมฺพผเลฯ อิราวตี นที, ปฐมกาเล ตสฺสา ตีเร ชาโต เอราวโตฯ นารํ วุจฺจติ นีรํ, ตํ คจฺฉตีติ นารงฺโคฯ ทฺวยํ มกฺกฏตินฺทุเกฯ กุล สงฺขฺยาเน, ณฺวุฯ กาเกนฺทุ, กากลุโกปิฯ

[561] ติกํ กทมฺเพฯ กํ วาตํ ทเมตีติ กทมฺโพ, โพฯ ปิเนตีติ ปิยโก, ณฺวุ, อิยาเทโสฯ นยติ มุทํ นีโป, โปฯ ทฺวยํ, วิทรุกฺเข, ยสฺส นิยฺยาเสน เปฬาทโย ลิมฺปนฺติฯ ภล, ภลฺล ปริภาสนหิํสาทาเนสุ, นทาทิ, อญฺญตฺร โต, นฺโต จ, ภลฺลาตโก, ตีสฺวยํฯ อรุกโร, อคฺคิมุโขปิฯ

ทฺวยํ ‘‘ปาวุสา’’อิติ ขฺยาเตฯ ฌป ทาเห, ณฺวุฯ สฺส โวฯ ปจ ปาเก, อุโลฯ ทฺวยํ สิริมติ, ยสฺส ผลานิ มรีจปฺปมาณานิ, อมฺพิลานิ จฯ ติล คมเน, ณฺวุฯ ขุร เฉทเน, ณฺวุฯ

[562] ทฺวยํ อมฺพิลิกายํฯ จิ จยเน, โจ, จิจ อาทานสํวรเณสุ วาฯ ตนุ วิตฺถาเร, อมฺพิลรสํ ตโนตีติ ตินฺติณี, ทฺวิตฺตมิตฺตํ, ตฺตญฺจ, นทาทิฯ ทฺวยํ อมฺพิลงฺกุรผเล เสตรุกฺเขฯ คทฺรภณฺฑปฺปมาณผลตฺตา คทฺทภณฺโฑ, รโลโปฯ กปิ จลเน, ตโน, ทีโฆ อาคมสฺสฯ กนฺทราโล, ปิลกฺโขปิฯ

ติกํ สาลรุกฺเขฯ สล คมเน, โณ, สารวนฺตตาย วา สาโลฯ อสฺสกณฺณสทิสปณฺณตาย อสฺสกณฺโณฯ สนฺช สงฺเค, อ, สชฺช อทเน วา, อฯ ทฺวยํ นทีสชฺเชฯ อชฺช อชฺชเน, อุโนฯ กก โลลฺเย, อุโธฯ วีรตรุ, อินฺททุโมปิฯ

[563] ติกํ มุจลินฺเทฯ จุล นิมุชฺชเนฯ มุจล สงฺคาเต, อินฺโทฯ นีโป กทมฺเพปิฯ ติกํ ปีตสาเลฯ ปิยโก กทมฺเพปิฯ อส ภกฺขเน, ยุ, ปีตปุปฺโผ สาโล รุกฺโข ปีตสาโลฯ พนฺธูกปุปฺโผ, ชีวโกปิฯ

ทฺวยํ ฌาฏลิยํฯ คาโว ลิหนฺตีติ โคลีโส, หสฺส โสฯ ฌฏ สงฺฆาเต, อโลฯ ฌาฏโล, ปาฏลิปุปฺผากาโร ทีฆผโล รุกฺโขฯ ปโมกฺโขปิฯ

[564] ทฺวยํ ราชายตเน, ขีรวนฺตตาย ขีริกาฯ เทวราชสฺส นิวาสนฏฺฐานภูตตฺตา ราชายตนํ, ปิยาเลปิฯ ทฺวยํ กปฺผเลฯ กุจฺฉิเตน ผเลน อุมฺภติ ปูรตีติ กุมฺโภฯ กุจฺฉิเตน โมทตีติ กุมุทิกา, ณฺวุฯ

ทฺวยํ คุวากรุกฺเข, ยสฺส ผเลน ตมฺพูลนามํ ชายติฯ ปูช ปูชายํ, โณ, สฺส โคฯ กมุ อิจฺฉายํ, เหตุกตฺตริ ณฺวุฯ ขปุโรปิฯ ทฺวยํ โลหิตโลทฺเทฯ

ปฏฺฏิอิตฺยาขฺยา ยสฺส ปฏฺฏิ ฯ ‘‘ปทฺธี’’ติปิ ปาโฐฯ อสฺมิํ ปกฺขิตฺเต ลาขา รตฺตา ภวตีติ ลาขาปสาทโนฯ กมุโกปิฯ

[565] ทฺวยํ อิงฺคุทิยํ, อยญฺจ กณฺฏกี พาหุลฺเยน มชฺฌิมเทเส ชายเตฯ อิงฺค คมนตฺโถ, อิโท, อิสฺสุ, นทาทิฯ ตาปโส ปยุชฺชมานผลกตาย ตาปสตรุฯ ทฺวยํ ‘‘ภุชปตฺโต’’อิติขฺยาเต สุนฺทรตเจ รุกฺเข, ยสฺส ตเจ มนฺตกฺขรานิ ลิขนฺติฯ ภุโช ปาณิ, ตํสทิสปตฺตตาย ภุชปตฺโตฯ มนฺตเลขเกหิ อาภุชิตตจวนฺตตาย อาภุชีฯ ภูโช, จมฺมี, มุทุตฺตโจปิฯ

ทฺวยํ สิมฺพลิยํฯ ปิจฺฉาโยคา ปิจฺฉิลา, อิโลฯ สมฺพ มณฺฑเล, อลิ, อสฺสิฯ ‘‘ปิจฺฉิลา ปูรณี โมจา, ถิรายุ สิมฺพลี ทฺวิสู’’ติ [อมร 14.46] อมรโกโสฯ ทฺวยํ ปิจฺฉิลากาเร กณฺฏกสหิเต รุกฺเขฯ รุจ ทิตฺติยํ, เหตุกตฺตริ ยุ, กุฏ โกฏิลฺเย, กตฺตริ โณ, โกโฏ อสิมฺพลิ สมาโนปิ สิมฺพลิสทิสาการทสฺสนโต โกฏสิมฺพลิ, ปุเมฯ กสมฺพโลปิฯ

[566] ทฺวยํ ‘‘กณฺฏกรญฺช’’อิติ ขฺยาเต กณฺฏกินิ กรญฺชคุมฺเพ, ยํ โลเก ‘‘กลิโน’’ติ วุจฺจติฯ

กร หิํสายํ, กรโต ริริยาฯ ปู ปวเน, อิโก, โตนฺโต จฯ ปูติกรโช, กลิมารโกปิ, กลิโนฯ ทฺวยํ ทาลิมปุปฺผากาเร ปีตนาสกรุกฺเขฯ รุห ชนเน, ณีฯ โลหิตปุปฺผตาย โรหิตโกฯ

ทฺวยํ เอรณฺเฑฯ เอรฑิ หิํสายํฯ วาตํ เอรณฺฑตีติ เอรณฺโฑ, โณฯ มณฺฑ ภูสเน, อีสํปสนฺนเตลตาย วา อามณฺโฑ, อามํ วา วาตํ, ตํ ทายตีติ อามณฺโฑฯ ทา อวขณฺฑเน, ทาสฺส โฑฯ จิตฺตโก, จญฺจุปิฯ

‘‘อคฺคิสญฺเญปิ จิตฺตโก, ปุเม เอรณฺฑเก จญฺจุฯ

ปกฺขิตุณฺเฑ ถิยํ มโต’’ฯ

ทฺวยํ สิวารุกฺเขฯ สตฺตุยุตฺตผลตาย สตฺตุผลาฯ คณฺฑํ สเมตีติ สมี, อ, นทาทิ, ปาริภทฺทเกปิฯ ครุทารุ, ปูติกฏฺฐมฺปิฯ

[567] ทฺวยํ กรญฺเชฯ นตฺตํ รตฺตา มาลา ยสฺสฯ กํ รญฺชยตีติ กรญฺโช, โณฯ จิลฺลวิลฺโล, กรโชปิฯ ทฺวยํ ขทิเรฯ ขท หิํสายํ, เถริเย จฯ ขทนฺติ ทนฺตา เยนาติ ขทิโร, อิโรฯ ทนฺตา ธาวนฺติ เยน นิโรคตฺตาติ ทนฺตธาวโน, ยุ, ธาว คติสุทฺธิยํฯ คายตฺตี, พาลตนโยปิฯ ‘‘คายตฺตี ขทิเร อิตฺถี, ฉนฺทสิปิ ฉฬกฺขเร’’ติ [จินฺตามณิฏีกา 14.49 พฺยาขฺยาสุธา 2.4.50] รภโสฯ พาโล สุขุโม ปตฺตสญฺญิโต ตนโย ยสฺส พาลตนโยฯ ทฺวยํ ปีตสาเร ขทิเรฯ ขทิราทิกนฺตุ ปีตสาเรฯ

เสตวณฺณตาย โสโม กปฺปูรสทิโส วกฺโก วกฺกลเมตสฺส โสมวกฺโกฯ ‘‘โสโม กุเวเร ปิตุเทวตายํ, วสุปฺปเภเท วสุธากเร จฯ ทิพฺโพสธี โสมลตา สมีรเณ, กปฺปูรนีเรสุ จ วานเร จา’’ติ นานตฺถสงฺคโหฯ อีสํ ขุทฺทกํ ทลเมตสฺส กทโร, ลสฺส โรฯ ทฺวยํ ปิณฺฑีตเกฯ สล คมเน, โลฯ มท อุมฺมาเท, ยุฯ ‘‘ปิณฺฑีตโก มรวโก, สสโน กรหาฏโก’’ตฺยมรโกเส [อมร 14.52]

[568] ติกํ อินฺทสาเลฯ สาลานํ รุกฺขานํ อินฺโท ราชา อินฺทสาโล, ทาสาทีสุ สิริวฑฺฒกาทิสทฺโท วิย อธิวจนมตฺตมิทํฯ อินฺทสฺส สกฺกสฺส สาโลติปิ อินฺทสาโลฯ สลฺลโต ณฺวุ, นทาทิ, สลฺลกีฯ ขร เฉทนวินาสเนสุ, ณฺวุฯ

ทฺวยํ เทวทารุมฺหิฯ เทวานํ ทารุฯ ภทฺทตฺตา ภทฺททารุฯ สกฺกปาทโป, ปาริภทฺทโก, ปีตทารุ, ทารุ, ปูติกฏฺฐมฺปิฯ ทฺวยํ เหมปุปฺผเกฯ ปฐมกาเล จมฺปานคเร ชาโต จมฺเปยฺโย, เณยฺโยฯ ปจฺจเย จมฺปโกฯ

[569] ทฺวยํ ปนเสฯ ปน พฺยวหาเร, ถุติมฺหิ จ, อโสฯ กณฺฏกยุตฺตํ ผลมสฺส กณฺฏกิผโลฯ ทฺวยํ สิวายํฯ

น วิชฺชเต โรคภยํ, โรคพฺยโถ โจปยุชฺชมานายมสฺสนฺติ อภยาฯ โรคภยํ หรติ อปเนตีติ หรีตกี, โต, สกตฺเถ โก, นทาทิฯ หริตฺตกีปิฯ อพฺยถา, ปุตนา, อมตา, เหมวตี, เจตกี, สิวาปิฯ

ทฺวยํ กริสผเลฯ โรคํ อสติ ภกฺขตีติ อกฺโข, โข, สฺส โกฯ โรคํ วิภูตํ กโรตีติ วิภีตโก, วิภีฏโกปิฯ ภูตาวาโส, กลิทฺทุโมปิ, กลิสฺส อาสยภูโต ทุโม กลิทฺทุโมฯ ทฺวยํ ปุสฺสผเลฯ นตฺถิ มตเมติสฺสํ เหตุภูตายํ อมตาฯ มล ธารเณ, ณฺวุ, นทาทิ, อามลกีฯ วยฏฺฐาปิฯ วโย ติฏฺฐติ ถิรีภวตฺเยตายาติ วยฏฺฐาฯ

[570] ทฺวยํ ฑหุรุกฺเขฯ ลพุนามเก ปพฺพเต ชายตีติ ลพุโชฯ ขุทฺทกตฺตา ลีนํ อปากฏํ กุจสงฺขาตํ ผลเมตสฺส ลิกุโจ, นิปาตนาฯ ทฺวยํ ปีตปุปฺเผฯ อคนฺธปุปฺผตาย อตฺตานํ กณิฏฺฐํ กโรตีติ กณิกาโร, ฏฺฐโลโป, ปทุมปฺปมาณปุปฺผทุมตาย ทุมุปฺปโลฯ

ติกํ หิงฺคุนิยฺยาเสฯ นี นเย, โพ, โมนฺโต จฯ ติตฺตรสตฺตา อริภาเว ติฏฺฐตีติ อริฏฺโฐฯ ปุจิํ กุฏฺฐํ มทฺทตีติ ปุจิมนฺโท, อิตฺตํ, พินฺทาคโมฯ ธมฺมเสโน, มาลโกปิฯ มลเต โรคํ มาลโก, ณฺวุฯ ทฺวยํ รตฺตปุปฺเผฯ กโรติสฺมา ณฺวุฯ ทล วิทารเณ, โม, อิการาคโมฯ ทาฬิโมปิฯ

[571] ทฺวยํ ปีตทฺทุเมฯ สรติ กาลนฺตรํ สรโล, อโลฯ ปูติเยว กฏฺฐํ ปูติกฏฺฐํ, ปูติมุตฺตนฺติ ยถาฯ ทฺวยํ ปิจฺฉิลายํฯ กปิ จลเน, อิโลฯ สาส อนุสิฏฺฐิยํ, สิส อิจฺฉายํ วา, อโป, นิคฺคหีตาคโม, สิํสปาฯ อคุรุปิฯ

ติกํ ผลินิยํฯ สา ตนุกรเณ, โมฯ ปิยภาวํ คจฺฉตีติ ปิยงฺคุ, อุฯ กมนียภาวํ คจฺฉตีติ กงฺคุ, อุ, นิปาตนาฯ มหิลาวฺหยา, ลตา, คุนฺทา, คนฺธผลี, การมฺภาปิฯ ทฺวยํ สิรีเสฯ สรติ โรคํ หิํสตีติ สิรีโสฯ อีโส, อสฺสิฯ ภณฺฑ ปริภาสเน, อิโลฯ กปีตโนปิฯ อมฺพาฏเก, คทฺทภณฺเฑ จ กปีตโนฯ

[572] ทฺวยํ มณฺฑูกปณฺเณฯ สุณ คติยํ, ณฺวุ, ทีฆํ ผลวณฺฏํ ยสฺสฯ นโฏ กุฏนฺนฏาปิฯ ทฺวยํ พกุเลฯ วก อาทาเน, อุโลฯ เกสรยุตฺตปุปฺผตาย เกสโรฯ

ทฺวยํ มลปุปฺผสฺมิํฯ กากานํ อุทุมฺพโร กาโกทุมฺพโร, โส เอว กาโกทุมฺพริกา, สกตฺเถ อิโกฯ ผล นิปฺผตฺติยํ, คุ, สฺส โคฯ ทฺวยํ นาครุกฺเขฯ น คจฺฉตีติ นาโค, ทีฆาทิฯ นาคานํ มาลา, สา สญฺชาตา ยตฺร นาคมาลิกาฯ

[573] ทฺวยํ อโสเกฯ นตฺถิ โสโก เยนฯ วช คมเน, อุโลฯ ทฺวยํ ชยายํฯ ตํตํโรคชยาทิกํ กโรตีติ ตกฺการี, ณีฯ วิเสเสน ชยตีติ เวชยนฺติกา, อนฺโต, นทาทิ, สกตฺเถ โกฯ ‘‘ชยา ชยนฺตี ตกฺการี, นาเทยี เวชยนฺติกา’’ตฺยมรโกโส [อมร 14.65]

ทฺวยํ สมุทฺทสมีปเทสเช สามทเล ตมาลนาเม ตรุมฺหิฯ ตาปิยํ ชายตีติ ตาปิญฺโฉ, อญฺญตฺเถ โฉ, พินฺทาคโม, ‘‘ตาปี ตุ สริตานฺตเร’’ติ หิ นานตฺถสงฺคโหฯ ตมุ กงฺขายํ, อโลฯ ทฺวยํ กุฏเชฯ โรคํ ฉินฺทตีติ กุฏโช, โชฯ คิริมฺหิ ชาตา มลฺลิกา คิริมลฺลิกา, สกฺกปริยาโยปฺยตฺรฯ

[574] ตสฺส กุฏชสฺส ผเล อินฺทยโวฯ อินฺทสฺส สกฺกสฺส ยโว ธญฺญวิเสโส อินฺทยโวฯ กลิงฺคํ, กทฺทยวมฺปิฯ

‘‘ปูติกรญฺช ธูมฺยาเฏ, เทสเภเท ปุมา ภเว;

กุฏชสฺส ผเล กฺลีวํ, กลิงฺคํ ถี ตุ นาริย’’นฺติ [จินฺตามณิฏีกา 14.67]ฯ –

รภโสฯ อมรมาลายนฺตุ ‘‘กลิงฺเค’นฺทยโว ปุมา’’ติ อิตฺถิกณฺเฑ ปาโฐฯ

ตสฺสตฺโถ กลิงฺคา อิตฺถี, อินฺทยโว ปุมา ฯ ทฺวยํ กณิการิกายํฯ อคฺคิ อเนน มนฺถฺยเต อคฺคิมนฺโถ, โณฯ ตํ กฏฺเฐหิ ฆํสิยมาเน อคฺคิ อุฏฺฐหติฯ กณ คติยํ, ณฺวุฯ ชยาปฺยตฺรฯ ‘‘วิชเย โส ชยา ทุคฺคา, ชยนฺตี คณิการิเก’’ติ ชยา นานาตฺถาฯ

ทฺวยํ นิคฺคุณฺฑิยํฯ นตฺถิ คุณฺฑํ คพฺภพนฺธนเมตายาติ นิคฺคุณฺฑีฯ สิ พนฺธเน, ทุ, สินฺทุํ คพฺภพนฺธนํ วาเรตีติ สินฺทุวาโรฯ อินฺทานีปฺยตฺรฯ อินฺทานีกรเณ ถีนํ, สินฺทุวาเรนฺทนาริสุฯ ทฺวยํ มลฺลิกายํฯ ติณานิ สูลนฺติ ยสฺมินฺติ ติณสูลํ, สูล รุชายํฯ ยตฺร ตํ ชายติ, ตตฺร ติณานิ โรคีนิ ภวนฺตีตฺยตฺโถฯ ‘‘ติณสูลํ มลฺลิกายํ, ปณฺฑกํ เกตกีผเล’’ฯ มลฺลเต ธารียเต สพฺเพหีติ มลฺลิกา, มลฺล ธารเณ, อิ, สกตฺเถ โกฯ ภูปที, สีตภีรุ จฯ

[575] ทฺวยํ กณฺหปุปฺผเสผาลิกายํฯ สิผา ชฏา ยสฺสตฺถิ เสผาลิกา, อิโก, มชฺโฌฯ นีลปุปฺผตาย นีลิกาฯ สุวหา, นิคฺคุณฺฑีปิฯ ‘‘สินฺทุวาเรปิ นิคฺคุณฺฑี, นีลเสผาลิกาย เจ’’ติ รุทฺโทฯ ทฺวยํ วนมลฺลิกายํฯ ผุฏ วิกสเน, อา ภุโส ผุฏตีติ อปฺโผฏา, รสฺสาทิฯ

จตุกฺกํ รตฺตปุปฺเผฯ พนฺธ พนฺธเน, อุ, สกตฺเถ โกฯ ชยตฺถํ สุมนํ ชยสุมนํฯ ภณฺฑติสฺมา อิโก, ภณฺฑิโกฯ ชีวตีติ ชีวโก, ชีว ปาณธารเณ, ณฺวุฯ ชีวกสทฺทสฺส ปีตสาลาทีสฺวปิ ปวตฺตนโต พนฺธุ เอว ชีวโก พนฺธุชีวโกติ พนฺธุสทฺเทน วิเสเสตฺวา วุตฺตํ, สมุทิเตน วา นามมิทเมกสฺสฯ ‘‘พนฺธุ พนฺธุกปุปฺเผ จ, พนฺธุภาตริ พนฺธเว’’ติ วจนโต,

‘‘ชีวโก ปีตสาเล จ, เขปเน วุทฺธิชีวินิ;

เสวินิ ปาณเก ผาติ-กุณฺฑิเก ปาทปนฺตเร’’ติฯ –

วจนโต จ ‘‘พนฺธุชีวโก’’ติ เอตฺถ ทฺเว นามานิปิ ทฏฺฐพฺพานิฯ

[576] ปญฺจกํ สุมนายํฯ สุนฺทรํ มโน ยสฺสํฯ สุคนฺธตฺตา ชาติสุมนาติ สมุทิตนามํฯ มล ธารเณ, โต, นทาทิฯ ชน ชนเน,ติฯ วสฺสกาลสญฺชาตปุปฺผตาย วสฺสิกีฯ อิโก, นทาทิฯ

ทฺวยํ ‘‘จมฺเปยฺย’’อิติ ขฺยาเตฯ ยุถ หิํสายํ, อิ, สกตฺเถ โก, ทีฆาทิฯ มคเธ ภวา มาคธีฯ คณิกา, อมฺพฏฺฐาปิฯ ทฺวยํ ‘‘เทวาลิ’’อิติ ขฺยาตายํฯ สุนฺทรํ ทลเมติสฺสา สตฺตลา, ทสฺส โต, สตฺต ทลานิ ยสฺสา วา สตฺตลาฯ นวา นูตนา มลฺลิกา นวมลฺลิกาฯ นวมาลิกาปิฯ

[577] ทฺวยํ ปุณฺฑเก ‘‘ลํสฺวณ’’อิติ ขฺยาเตฯ วสนฺเต ปุปฺผติ วาสนฺตีฯ อติมุทํ ตโนตีติ อติมุตฺโต, นิปาตนาฯ มาธวี, ลตาปิฯ มธุมฺหิ จิตฺเต, เวสาเข วา ปุปฺผตีติ มาธวีฯ

‘‘ลตา โชติมตีปกฺก-สาขาวลฺลีปิยงฺคุสุ;

ลตา กตฺถูริกายญฺจ, สา ทุพฺพามาธวีสุ จา’’ติฯ

ลตา อเนกตฺถาฯ ทฺวยํ กรวีเรฯ กุจฺฉิตํ รวนฺติ อสฺสา เยน กรวีโร, อีโรฯ อสฺเส มาเรตีติ อสฺสมารโกฯ ปฏิหาโสปิฯ

ทฺวยํ มาตุลุงฺเคฯ มตฺโต ลุชฺชติ เยน มาตุลุงฺโค, ลุช วินาเสฯ ปริปุณฺณพีชตาย พีชปูโรฯ รุจโกปิ, รุจ ทิตฺติยํ, ณฺวุฯ ทฺวยํ ธุตฺตุเรฯ อุคฺคํ มชฺชติ เยน อุมฺมตฺโต, มท อุมฺมาเทฯ มาเรตีติ มาตุโล, อุโล, สฺส โตฯ ‘‘อุมฺมตฺโต กิตโว ธุตฺโต, ธตฺตูโร กนกาวฺหโย, มาตุโล มทโน’’ตฺยมรโกโส [อมร 14.77]

[578] ทฺวยํ กณฺหปากผเลฯ กรํ หตฺถํ มทฺทติ กณฺฏเกน กรมนฺโทฯ กรมทฺโทปิฯ สุฏฺฐุ สิโนตีติ สุเสโน, สิ พนฺธเน, ยุฯ ทฺวยํ กุนฺเทฯ กุณ สงฺโกจเน, โท, ตฺตํ, กุณ สทฺโทปกรเณสุ วาฯ มาเฆ ภวํ มาฆฺยํ, โย, ตสฺมิํ กาเล หิ ปุปฺผาทิสมิทฺธิ ภวตีติ ตพฺภวตฺเตน พฺยปเทโสฯ

ทฺวยํ เทวตาเสฯ เทวตา อาสนฺติ ยํ เทวตาโสฯ ชีมูตกาเล สญฺชาตตฺตา ชีมูโต, มฺหนลาฯ ทฺวยํ สนามปสิทฺเธ ปุปฺผวิฏเปฯ ปุปฺผมาสุํ น มิลาตมสฺส ภวตีติ อมิลาโตฯ มหนฺตมฺปิ กาลํ สหตีติ มหาสหาฯ

[579] จตุกฺกํ ฌิณฺฑิสามญฺเญฯ สิรี วตฺตติ เยน เสเรยฺยโก, เณยฺยโกฯ ทาสนามกตฺตา ทาสีฯ กิร วิกฺกิรเณ, อาโต, ทฺวิตฺตํฯ กุร สทฺเท, โฑ, สกตฺเถ โกฯ

ทฺวยํ กณฺเฏน, ปตฺเรน จ สิเต ปณฺณาเสฯ อช คมเน, อุโกฯ สิโต สุกฺโก ปณฺณาโส สิตปณฺณาโสฯ ทฺวยํ อปฺปปตฺเต ปณฺณาเสฯ อีร กมฺปเน, ยุฯ ผณิํ ชยติ ผณิชฺชโก, ยสฺส โกฯ

[580] ทฺวยํ ชปากุสุเมฯ ชปติ ยาย ชปา, ชุ ชวเน วา, โป, อุสฺสตฺตํฯ มรุเทสเช กณฺฏกินิ กรภปฺปิเย ตรุวิเสเส กรีราทิทฺวยํฯ กโรติสฺมา อีโรฯ กจ พนฺธเน, ทฺวิตฺตํ, กกโจ, คนฺถิโลปิฯ

ทฺวยํ รุกฺโขปริชาเต วิชาติเย ปลฺลเวฯ รุกฺเข ชายมานา ตํ อทฺทติ หิํสตีติ รุกฺขาทนี, อทฺท หิํสายํ, ยุ, นทาทิ, โลโปฯ วนฺท อภิวาทนถุตีสุ, อ, อิตฺถิยํ, สกตฺเถ โก, สฺส ทีโฆฯ รุกฺขรุหา, ชีวนฺติกาปิฯ ทฺวยํ จิตฺตเกฯ จิติ หิํสายํ, คนฺเธ จ, ณฺวุฯ อคฺคิสญฺญิโตติ อคฺคิปริยายนามโกฯ ปาฐีปิ, ปุเม’ยํฯ

[581] ทฺวยํ คณรูเปฯ อกฺโก สูริโย, ตปฺปริยายนามกตฺตา อกฺโกฯ วิกโรตีติ วิกิรโณ, ยุฯ อสฺสิฯ อกฺกวฺโห, วสุโก, อปฺโผโฏ, มนฺทาโร, อกฺกปณฺโณปิฯ ‘‘ปุเม อกฺกวฺโห อปฺโผโฏ, วนมาลฺยปราชิเต’’ติ [จินฺตามณิฏีกา 14.80] รุทฺโทฯ มนฺทาโร เทวทุมมฺหิ ปาริภทฺทเกปิฯ ตสฺมิํ อกฺเก โย เสตปุปฺผโก, ตสฺมิํ อฬกฺโกฯ เสตปุปฺผตาย อลํภูโต อกฺโก อฬกฺโก, อล ภูสเน, ฬตฺตํฯ ปตาปโสปิฯ ทฺวยํ ฉินฺนรุหายํฯ ติตฺตรสตฺตา ปูติภูตา ลตา ปูติลตา, ปู ปวเน วา,ติฯ โรคมลํ ปุนาตีติ ปูติ, สา เอว ลตา ปูติลตาฯ คุฬ รกฺขเณ, โจ, นทาทิฯ คร เสจเน วาฯ อมตา, มธุปณฺณีปิฯ มธุ อิว ปณฺณมสฺสา มธุปณฺณีฯ ทฺวยํ ธนุเสนิยํ, ยา ปตฺเตหิ วจาสทิสี, ตตฺตโจ ตนฺตธนุคุโณปยุตฺโตฯ มุพฺพาวิการตาเยว ธนุชิยา ‘‘มุพฺพี’’ตฺยุจฺจเต, มุพฺพ พนฺธเน, อ, มุพฺพาฯ มธุรสตฺตา มธุรสาฯ เทวี, โมรฏาปิฯ มุร ปเวธเน, อโฏ, โมรฏาฯ

[582] ทฺวยํ มกฺกฏิยํฯ กปีนํ วานรานํ กจฺฉุํ ชเนตีติ กปิกจฺฉุฯ กปิกจฺจุปิฯ ทุกฺขสมฺผสฺสตาย ทุผสฺโสฯ อตฺตคุตฺตา, ชฑา, อพฺยณฺฑา, กณฺฑูรา, ปาวุสายินี, สูกสิมฺพิปิฯ

‘‘อยํ ผสฺเสน กณฺฑุํ ชนยตี’’ติ ยา โลเกหิ ปริหรียเต, ตโต อยํ อตฺตนา คุตฺตา รกฺขิตา อตฺตคุตฺตาฯ ปาวุสายํ อุตุยํ เอติ ชายเต, โณ, อินีฯ สูกสหิตา สิมฺพิ อสฺสา สูกสิมฺพิ, รสฺสนฺโตฯ ทฺวยํ มณฺฑูกปณฺณิยํฯ มช สุทฺธิยํ, โฐฯ กาส ทิตฺติยํ, กรเณ อ, รสฺโสฯ สมงฺคา, โยชนวลฺลีปิฯ สมงฺคตีติ สมงฺคา, อฯ โยชนํ วลฺลี ยสฺสา โยชนวลฺลีฯ

ทฺวยํ วนติตฺติกายํฯ อมฺพ สทฺเท, โฐ, อว รกฺขเณ วา, นิคฺคหีตาคโมฯ ปา รกฺขเณ, โฐฯ เสตา, ปาปเจลีปิฯ เสตรเสน ยุชฺชเตติ, อฯ ทฺวยํ กฏุกโรหิณิยํฯ กฏ วสฺสาวรณคตีสุฯ อุ, กฏุ, นารีฯ กฏุกรสา หุตฺวา รุหตีติ กฏุกโรหิณี, รุห ชนเน, ยุ, นทาทิฯ ‘‘กฏุกโรหิณี’’ติ สมุทิเตน นามมิทํฯ กฏุโรหิณีปิฯ

[583] ทฺวยํ ขรมญฺชริยํ ‘‘จจสิม’’อิติ ขฺยาตายํฯ อปมชฺชนฺติ วตฺถาทิก’มเนเนติ อปามคฺโค, ทีโฆ อุปสคฺคสฺสฯ สิขรมสฺสาติ เสขริโกฯ ธามคฺคโว, วิมุขปุปฺผีปิฯ ‘‘โฆสเก ขรมญฺชริยํ, ธามคฺคโว ปุเม มโต’’ฯ วิมุขํ ปุปฺผมสฺสาฯ ทฺวยํ กณายํฯ ปิตฺตํ ผลติ กุปฺปติ ยาย ปิปฺผลี, นทาทิฯ มคเธ ภวา มาคธี, มคธานํ อยํ วา มาคธี, ตตฺร ปฐมุปฺปนฺนตฺตา, พาหุลฺเยน วา ตตฺร ชายมานตฺตา ตํสมญฺญาย พฺยปทิสฺสเตฯ เวเทหี, กณา, โกลาปิฯ เวเทหานมยํ เวเทหีฯ กณา นานตฺถา, วุตฺตญฺจ ‘‘กณา ปิปฺผลิ’ชาชี เจ’’ติฯ

ทฺวยํ ติกณฺฏเกฯ ควํ กณฺฏโก โคกณฺฏโก, ปถวิยํ วา ลคฺโค กณฺฏโก โคกณฺฏโกฯ สิงฺฆ ฆายเน, อาโฏฯ ปลงฺกสา, สาทุกณฺโฏปิฯ ยุตฺตราสฺนายํ ปลาเส จ ปลงฺกสา ถิยํฯ สาทุกณฺโฏ วิกงฺกเตปิฯ ทฺวยํ หตฺถิปิปฺผลิยํฯ โกลาการา, ตํนามิกา วา วลฺลี โกลวลฺลิ, รสฺโสฯ อิภานํ หตฺถีนํ ปิปฺผลี อิภปิปฺผลีฯ กปิวลฺลี, วสิโรปิฯ วสิโร นานตฺโถฯ วสิโร อปามคฺโค สามุทฺทลวณํ หตฺถิปิปฺผลิ เจติฯ ปุเม’ยํฯ

[584] ทฺวยํ ฉคนฺถายํ, ยา ‘‘อุคฺคคนฺธา’’ติปฺยุจฺจเตฯ คุนฺนํ โลมสมฺปาตนฏฺฐาเน ชาตา โคโลมี, วจ วิยตฺติยํ วาจายํ, กรเณ อ, สตปพฺพิกาปิฯ วจา สุกฺกโลหิตมูลเภเทน ทุวิธา, ตตฺรสุกฺกา ‘‘เหมวตี’’ตฺยุจฺจเต อมรโกเส [อมร 14.102-3]ฯ ทฺวยํ อปฺโผฏายํฯ กณฺณสณฺฐานปุปฺผตาย กณฺณีฯ คิริมฺหิ ชาตา กณฺณี คิริกณฺณีฯ โรคาทิชิตตฺตา อปราชิตาฯ

ทฺวยํ กลสิยํฯ สีหปุจฺฉาการกุสุมมญฺชริตาย สีหปุจฺฉิฯ ปญฺหิ อปฺปตนุ วุจฺจเตฯ ปญฺหิ ปณฺณํ ยสฺสา ปญฺหิปณฺณีฯ ปุถุปณฺณี, คุหาปิ, ปุถุ อสิลิฏฺฐํ ปณฺณมสฺสา ปุถุปณฺณีฯ คหฺวเร สีหปุจฺฉญฺจ, ถิยํ ฉมาตุเก คุโห [จินฺตามณิฏีกา 14.93]ฯ ทฺวยํ สาลปณฺณิยํฯ สาลปณฺณสทิสวิฏตาย สาลปณฺณีฯ สาลํ โสภนยุตฺตํ ปณฺณมสฺสา วา สาลปณฺณีฯ ถุ คติเถริเยสุ, อิโร, ถิโรฯ

[585] ทฺวยํ กณฺฏการิกายํฯ นิทฺทหติ กณฺฏกมุฏฺเฐติ นิทิทฺธิกา, ณฺวุฯ ภยกรณวเสน พฺยคฺฆสทิสตาย พฺยคฺฆี, พฺรหตี, ขุทฺทาปิฯ ทฺวยํ นีลิรุกฺเขฯ นีล วณฺเณฯ นีลวณฺณตาย นีลี, นทาทิ, อินี, นีลินี, กาฬา, ตุตฺถาปิฯ

กาฬา กณฺหติวุตายํ, นีลี โยชนวลฺลิสุ;

ปณฺเฑ รสญฺชเน ตุตฺถา, สุขุเมลาย นีลิยํ [จินฺตามณิฏีกา 14.94-5]

ทฺวยํ คุญฺชายํฯ ชญฺช ยุทฺเธ, อุโก, อสฺสิ, คุช สทฺเท, อ, พินฺทาคโมฯ นามนฺตรานิ จสฺส –

ทุเม สา รตฺติกา รตฺต-ทลา จูฬามณี จ สา;

กากจิญฺจี ตุลาพีชํ, กณฺหลา จ สิขณฺฑินีฯ

ทฺวย’มเหรุยํฯ อยมเหรุอิจฺเจว ขฺยาตกณฺฏกวตี ภวติฯ สตํ มูลานิ ยสฺส สตมูลีฯ สตํ โรเค อาวรตีติ สตาวรี, วร อาวรณิจฺฉาสุ, อถ วา ‘‘สตา’’ติ จ ‘‘อาวรี’’ติ จ ทฺเว นามานิ ตสฺสาฯ ‘‘สตมูลี พหุสุตา-ภีรุ อินฺทีวรี วรี’’ติ [อมร 14.100] หิ วุตฺตํฯ

[586] ทฺวยํ อติวิสายํฯ มหาวีริยํ โอสธํ มโหสธํฯ

‘‘ลสุเณ ติวิสายญฺจ, สุณฺฐิยมฺปิ มโหสธ’’นฺติ รุทฺโท ฯ อตีว วิสติ เภสชฺชปโยเคสูติ อติวิสา, วิสา, อรุณา, สิงฺคีปิฯ

‘‘อรุโณ กิญฺจิรตฺตกฺเก, สญฺฌาราเค อนูรุเก;

นิสทฺเท กปิเล กุฏฺเฐ, ทพฺเพว วาจฺจลิงฺคิโก’’ฯ

‘‘อรุณาติวิสาสามา, มญฺชฏฺฐาติวุตาสุ จ;

อุสีเรติวิสายญฺจ, สิงฺคิมคฺคุรวลฺลภา’’ติฯ

ทฺวยํ โสมราชิยํฯ วก อาทาเน, อโจ, โสมสมตาย การิตา วลฺลิกา โสมวลฺลิกา, สกตฺเถ โก, กณฺหผลา, ปูติผลาปิฯ

ทฺวยํ ทารุหลิทฺทารุกฺเขฯ ทร วิทารเณ, โพ, สฺส โพ, ทาพฺพี, ทีฆาทิ, นทาทิฯ หลิทฺทวณฺณทารุตาย ทารุหลิทฺทา, หลิทฺทาปิฯ ทฺวยํ พิฬงฺเคฯ องฺค, รงฺค, ลงฺค, คตฺยตฺถา ทณฺฑกา ธาตู, อ, ฬตฺตํ, พิฬงฺคํฯ จิตฺรานิ ตณฺฑุลานิ ยสฺสา, ตณฺฑุโล, กิมิสตฺตุปิฯ

[587] ทฺวยํ สมนฺตทุทฺธายํ, นุห อุคฺคิรเณ, นทาทิ, มหนฺตํ นามมสฺสฯ สีหุณฺโฑ, วชิรทุโม, คุฬาปิฯ ทฺวยํ ทกฺขายํฯ มุทุคุณโยคา มุทฺทิกา, มธุรโส สาทุ, เตน วุตฺตํ เวชฺชคนฺเถ ‘‘สาทุ ลวณติตฺตมฺพิลกฏุกสายกา’’อิติ, ตํโยคา มธุรสาฯ โคตฺถนี, ทกฺขาปิฯ ติกํ ยฏฺฐิมธุกายํฯ มธุรสตาย มธุกํ, อุปมาเน โกฯ ทณฺฑาการตฺตา ยฏฺฐิ จ สา มธุรสตฺตา มธุกา เจติ ยฏฺฐิมธุกาฯ มธุรสภาเว ติฏฺฐตีติ มธุลฏฺฐิกา, รสฺส โล, สกตฺเถ โก จฯ ‘‘มธุยฏฺฐิกา’’ติปิ ปาโฐ, วุตฺตญฺจ ‘‘มธุกํ กฺลีตกํ ยฏฺฐิ-มธุกํ มธุยฏฺฐิกา’’ติ [อมร 14.109]

[588] ทฺวยํ วาติงฺคเณฯ วาตหรตฺเตน คณียเตติ วาติงฺคโณ, ภณฺฑ ปริภาสเน, ณฺวุ, นทาทิฯ การกรเณ ภณฺฏากีปิ, พฺรหติยมฺปิ อยํฯ

‘‘วาติงฺคโณ ตุ วาตฺตากุ,

วาตฺตาโก สากเวฬุ จ;

ภณฺฑากี ราชกุมฺภณฺโฑ,

วาตฺตากี ทุปฺปหาสินี’’ติ [จินฺตามณิฏีกา 14.114]

รภโสฯ ทฺวยํ พฺรหติยํฯ วาตฺตํ นิรามยํ กโรตีติ วาตฺตากี, วาติงฺคเณปิฯ พฺรห วุตฺติยํ, โต, นทาทิฯ

ทฺวยํ โครกฺขตณฺฑุเล, วุตฺตญฺจ ตนฺตนฺตเร ‘‘คงฺเครุกี นาคพลา, ตถา โครกฺขตณฺฑุลา’’ติฯ นาคสฺส พลมิว พลเมติสฺสา โรคหรณตฺตา นาคพลา, ฌส หิํสตฺโถ, อฯ ทฺวยํ อคฺคิสิขายํฯ นงฺคลสทิสมูลตาย ลางฺคลี, นสฺส โล, ทีโฆ จฯ ‘‘นงฺคลี’’ติปิ ปาโฐ, สรทกาเล สญฺชาตตฺตา สารทีฯ

[589] ติกํ กทลิยํฯ รมนฺติ ยสฺสํ รมฺภา, โภฯ กท มารเณ, อโล, นทาทิฯ มุจ โมจเน, โณฯ

ทฺวยํ กปฺปาสิยํ , ยสฺสา ผลํ กปฺปาสํ กโรติ โลกานมุปการนฺติ กปฺปาสี, กโรติสฺมา ปาโส, นทาทิฯ วท เถริเย, อโร, สมุทฺทนฺตาปิฯ

สมุทฺทนฺตา ตุ กปฺปาสี, สิกฺกาทุราลภาสุ จ;

กปฺปาสี วนสมฺภวา เจ, ภารทฺวาชีติ วุจฺจติฯ

ทฺวยํ ปณฺณลตายํฯ นาคโลเก ชาตา ลตา นาคลตาฯ ตมฺพวณฺณํ ลาตีติ ตมฺพูลี, อสฺสู, นทาทิฯ ตมฺพูลสฺส อยํ วา ตมฺพูลีฯ ตมฺพูลวลฺลี, นาควลฺลีปิ, ตมฺพูลํ นาม ผลปตฺตจุณฺณาทิโยคสมูหานํ นามํ, ตทตฺถา วลฺลี ตมฺพูลวลฺลี, นาคโลกสฺส วลฺลีฯ ทฺวยํ ธาตกิยํ, อยํ ตมฺพปุปฺผี, มชฺโชปยุตฺตาฯ ปุปฺผา สุคนฺธิกา ธาตกิจฺเจว ขฺยาตาฯ อคฺคิชาลสมานปุปฺผตาย อคฺคิชาลาฯ อติสยํ ฐิติํ กโรตีติ ธาตกี, นทาทิฯ

[590] ทฺวยํ สุกฺกติวุตายํฯ ติสฺโส วุตา ตจราชิโย ยสฺสา ติวุตาฯ ติสฺโส ปุฏา ตจราชิโย ยสฺสา ติปุฏาฯ สรลา, ติภณฺฑี, โรจนีปิ [เทวนีปิ (ก.)]ฯ ทฺวยํ กณฺหติวุตายํฯ สา ตนุกรเณ, วิเรจนกรเณน กายํ, โรคญฺจ สายตีติ สามาฯ

‘‘สามา ตุ เมจเก วุทฺธ-ทารเก หริเต นทิ;

ติกณฺหติวุตา คุนฺทา, สาริวายมินีสุ เจ’’ติฯ –

รภโส, กล สงฺขฺยาเน, กร กรเณ วา, อ, กาฬาฯ ถี กาฬา กณฺหติวุตายํ, นีลีโยชนวลฺลิสุฯ มสูรวิทลา, อทฺธจนฺทา, กาฬเมสิกาปิฯ

ทฺวยํ กุกฺกุฏสิงฺคายํฯ สิงฺคสทิสปุปฺผตาย สิงฺคี, กุฬีรสิงฺคี, วกฺกงฺคีปิฯ ทฺวยํ เรณุกาขฺเย คนฺธทพฺเพ, อยํ เรณุเกตฺเยว วาณิชาทีนํ ขฺยาตาฯ อสฺสา จ มรีจากติ ผลํฯ เรณุ คติสทฺเทสุ, ณุ, กปิลา วุตฺตาฯ ทฺวิชา, หเรณู, โกนฺตี, ภสฺมคนฺธนีปิฯ ‘‘หเรณุ โส กลาเยปิ, เรณุกายํ ถิยํ ภเว’’ติ [จินฺตามณิฏีกา 14.120] รุทฺโทฯ

[591] ทฺวยํ ผาลเกฯ หิรีนามิกาย เทวธีตาย สรีรโต สญฺชาตตฺตา หิริเวรํฯ วาเรตีติ วารํ, วารินามกตฺตา วา วารํ, ตฺเต วาลํฯ อุทีฌํฯ เกสมฺพุนามมฺปิ, อุทีจีเทเส ภวํ อุทีฌํ, เกสสฺส อมฺพุโน จ ยานิ นามานิ, ตานิ สพฺพานฺยสฺสาติ เกสมฺพุนามํฯ ทฺวยํ พิมฺพิกายํฯ รตฺตํ ปกฺกผลมสฺสาฯ โอฏฺฐวณฺณสมานผลตาย พิมฺพิกา, อสฺสา เอว หิ ผเลโนฏฺโฐ อุปมียเตฯ ตุณฺฑิเกรี, ปิลุปณฺณีปิฯ

ทฺวยํ เสเลยฺเย, ตญฺจ ปาสาณภวํ สุคนฺธรสทพฺพํ เสลชนฺติ ขฺยาตํฯ สิลายํ ปาสาเณ ภวํ เสเลยฺยํ, เณยฺโยฯ อสฺมโน, อสฺมสฺส วา ปุปฺผํ อสฺมปุปฺผํ, กาฬานุสาริยมฺปิฯ ทฺวยํ เอลายํ ‘‘ผาลา’’ติ ขฺยาตายํฯ อิล คมเน, อ, อิสฺเสฯ พหโว อตฺเถ ลาตีติ พหุลา, พหุโรเค วา ลุนาตีติ พหุลา, จนฺทวาลาปิฯ

[592] ทฺวยํ ‘‘กุฏฺฐ’’อิติ ขฺยาเต สุคนฺธทพฺเพฯ กุฏ เจทเน, โฐฯ กุยํ ปถวิยํ ติฏฺฐตีติ วา กุฏฺฐํฯ พฺยาธินามกตฺตา พฺยาธิ, ตถา จ ‘‘โกเวรํ ภาสุรํ กุฏฺฐํ, ปาริภาพฺยํ คทาหฺวย’’นฺติ [จินฺตามณิฏีกา 14.126] รภโสฯ ปากลํ, อุปฺปลมฺปิฯ ทฺวยํ เกวตฺตีมุตฺถเกฯ วุตฺตญฺจ –

‘‘ปริเปลวํ ปฺลวํ วนฺยํ, ตํ กุฏนฺนฏสญฺญกํ;

ชายเต มณฺฑูกาการํ, เสวาลทลสญฺจเย’’ติฯ

วเน ปานีเย ชาตํ วาเนยฺยํ, เณยฺโย, เกวตฺตีมุตฺถเก ปณฺโฑ, โสณโกโส กุฏนฺนโฏฯ กุฏ เฉทเน, นฏ อวพนฺธเน, นฏ นฏฺฏเน วา, กุฏนฺนฏนฺติ สมุทิตนามํฯ นิคฺคหีตาคโมฯ ทาสปุรมฺปิฯ

ผลปากนฺตลตาทิ ชาติมตฺตเมว โอสธิ นาม, น ตุ ติผลกกฺโกลาทิ, อิปจฺจโย, พหุวจนนฺตุ อตฺถพหุลตฺตา เอว, เอกวจนนฺโตปิ ทิสฺสเต, โอสธิ อิตฺถิยเมวฯ โอสธํ สพฺพมชาติยํฯ ผลปากนฺตตฺตา ชาติโต อญฺญํ ยํ กิญฺจิ โรคาปนยนกรํ, ตโทสธมุจฺจเตฯ โอสธิชาติสมฺพนฺธิทพฺพมฺปิ ชาติวตฺติจฺฉายํ โรคปหีนกฺริยาเหตุตฺตา โอสธสทฺทวาจฺจนฺติ ปฏิปาทนตฺถํ สพฺพคฺคหณํฯ โอสธสทฺทโต ชาติยํ โณฯ เกจิ ปน ‘‘โอสธิชาติมตฺตโมสธํ สพฺพมชาติย’’นฺติ ปาฐมวตฺวา ‘‘โอสธิชาติมตฺตํ เภสชฺชํ สพฺพมชาติย’’นฺติ ปฐนฺติฯ

ตมิธ โอสธิโอสธสทฺทานเมว เอกเทสวิกติวเสน วุตฺตานํ สํสยาปคมนตฺถํ วิเสสสฺส วุตฺตตฺตา น คเหตพฺพํ, อมรโกเสปิ วุตฺตํ ‘‘โอสธฺโย ชาติมตฺเตสุ, อชาตฺยํ สพฺพโมสธ’’นฺติ [อมร 14.135]ฯ ตตฺถ สกวาทีปกฺเข เอโก กาโร อาคมวเสน วุตฺโตฯ

[593] มูลาทิกํ ทสวิธํ สากนฺติ มตํ, สกฺโกติ เยนาติ กตฺวาฯ ตตฺร มูลํ มูลกาทีนํ, ปตฺตํ พากุจาทีนํ, กลีรํ วํสาทีนํ, อคฺคํ เวตฺตาทีนํ, กนฺทํ นีลุปฺปลาทีนํ, มิญฺชํ ตาลาทีนํ, ผลํ กุมฺภณฺฑาทีนํ, ตโจ มาตุลุงฺคาทีนํ, ปุปฺผํ วงฺคสุเสนาทีนํ, ฉตฺตํ อหิฉตฺตาทีนํฯ

[594] ทฺวยํ เอฬคเลฯ ปกาเรน ททฺทุํ ปุนาตีติ ปปุนฺนาโฏฯ ปุ ปวเน, กิยาทิ, อโฏ, นิคฺคหีตาคโมฯ เอฬคํ ททฺทุํ ลุนาตีติ เอฬคโลฯ ททฺทุโฆ, จกฺกมทฺทโก, อุรณาขฺโยปิ, ททฺทุํ หนฺตีติ ททฺทุโฆ, หนสฺส โฆฯ จกฺกาการตาย จกฺกํ, ททฺทุ, ตํ มทฺทยตีติ จกฺกมทฺทโกฯ อุรณาขฺโย เมสาขฺโยฯ มาริสากติอปฺปปตฺตโก ภูมิลคฺคปตฺโต ตณฺฑุเลยฺโย อปฺปมาริโส จ นาม, ตณฺฑุลโต ชายตีติ ตณฺฑุเลยฺโย, เณยฺโยฯ อปฺปปตฺตตาย อปฺโป จ โส มาริสากติตฺตา มาริโส เจติ อปฺปมาริโสฯ

ทฺวยํ ชีวนฺติยํ, อยํ รตฺตงฺคมาริสากติ, ชีวโต อนฺโต, นทาทิฯ อิตรโต ยุ, นทาทิฯ ชีวา, ชีวนียา, มธุปิฯ ‘‘เหํ นุ นฺเว นี’’ฯ ทฺวยํ ชีวเก, อยํ อฏฺฐวคฺคปวิฏฺโฐฯ อเนเนว นาเมน วาณิชานํ ปสิทฺโธฯ มธุรสตาย มธุรโก, ชีวาเปตีติ ชีวโก, ณฺวุฯ

‘‘ชีวโก สิงฺคโก เสโก,

ทีฆายุ กุจฺจสีสโก;

รสฺสงฺโค มธุโร สาทุ,

ปาณโก จิรชีวินี’’ติฯ

ตนฺตนฺตรํ [อมรโกสุคฺฆาฏนฏีกายมฺปิ อปราทฺธํ จินฺตามณิฏีกายมฺปิ]

[595] ทฺวยํ ลสุเณฯ ยสฺส มูลํ เสตวณฺณํฯ ปลณฺฑุกนฺทโต มหนฺตกนฺทตาย มหากนฺโทฯ อมฺพิเลเนเกน รเสน อูนตาย ลสุณํ, ลตฺตํ, รสฺสตฺตํ, ตฺตญฺจ, ลส กนฺติยํ วา, ยุ, อสฺสุ, ตฺตํฯ มโหสธํ, อริฏฺฐํ, รโสโนปิฯ ทฺวยํ รตฺตมูเล, หริเต จฯ ปลฑิ คนฺธเน, อุ, สุนฺทโร กนฺโท ยสฺส สุกนฺทโกฯ กฺรณสฺวนนีฯ

ทฺวยํ ปโฏเลฯ ปฏ คมเน, โอโล, ปฏุํ รสํ ลาตีติ วา ปโฏโล, อุสฺโส, ติตฺตรสตาย ติตฺตโกฯ สกตฺเถ โกฯ กุลกํ, ปฏุปิฯ ทฺวยํ ‘‘ภิงฺคราช’’อิติ ขฺยาเต เกสรญฺชเนฯ ภิงฺโค วุจฺจติ ภมโร, ตพฺพณฺณํ กตฺวา เตสํ รญฺเชตีติ ภิงฺคราโชฯ มุจ โมจเน, อโว, อุสฺสา, มากฺกโวฯ

[596] ทฺวยํ ปุนนฺนวายํ, วุทฺโธปิ ปุน นโว ภวติ ยาย โยคิตายาติ ปุนนฺนวาฯ โสถํ หนฺตีติ โสถฆาตํ, หนสฺส ฆาโตฯ ทฺวยํ อนูปเช สาเกฯ ตุท พฺยถเน, ภาเว โตฯ วิคตํ ตุนฺนเมตสฺส ขาทเน วิตุนฺนํฯ สท วิสรณคตฺยาวสาเนสุ, โต, อนฺนาเทโส, สกตฺเถ โกฯ

ทฺวยํ การเวลฺลเกฯ ติตฺตรสตาย กุจฺฉิตากาเรน ลมฺพตีติ การเวลฺโลฯ อุสฺสาตฺตํ, รตฺตํ, อิลฺโล, กุปุพฺโพ ลวิ อวสํสเนฯ สสุ หิํสายํ, อโว, นทาทิ, อสฺสุฯ ‘‘เห ขา เล-ขฺยา’’ฯ ติกํ ลาพุยํฯ ตุมฺพ อทเน, ตุมฺพติ หิํสติ ปิตฺตนฺติ ตุมฺพี, นทาทิฯ ปุพฺโพ ลมฺพ อวสํสเน, อุ, โลโป, สฺส ตฺตํ, อลาพุ, ปาณินิยานํ [อุณาทิ 1.87], อาปุพฺโพ ลมฺพ อวสํสเน, อาลาพุฯ กาตนฺติกานํ, จนฺทานญฺเจวํ, อสฺมากนฺตุ รสฺสํ กตฺวา อลาพุ, โลเป ลาพุ, อเภโทปจาเรน ตีณิปิ ผเลปิ อิตฺถิลิงฺคานิ, สาสทฺโท อิตฺถิ ลิงฺคตฺถโชตโกฯ

[597] ทฺวยํ สมฺปุเสฯ อิรํ วาริํ ลาติ ตพฺพาหุลฺยโตติ เอฬาลุกํฯ

‘‘อิรา วาริสุรา ภูมิ-ภารตีสุ ปยุชฺชเต’’ติ หิ นานตฺถสงฺคโหฯ ถิยํ, อุ, สกตฺเถ โกฯ กุก อาทาเน, อโร, นทาทิ, อุสฺสตฺตํ, กํ วาตํ, กผญฺจ กโรตีติ กกฺกรี, อปรตฺร โลโปฯ กกฬิปิฯ ทฺวยํ กุมฺภณฺเฑฯ กุมฺภปฺปมาณผลตาย กุมฺภณฺโฑ, อญฺญตฺเถ ณฺโฑ, กุมฺโภ วิย เฑตีติ วา กุมฺภณฺโฑ, พินฺทาคโม, กุส เฉทเน วา, อณฺโฑ, สฺส โภ, พินฺทาคโม, กํ วาตํ อุมฺเภตีติ วา กุมฺภณฺโฑ, อณฺโฑฯ วลฺล สํวรเณ, อิโภ, มหาผลตาย สพฺพาสํ วลฺลิชาตีนํ ภาติ ทิพฺพตีติ วา วลฺลิโภ, กกฺการูปิฯ

ทฺวยํ โครกฺขกกฺกริยํฯ อินฺทสฺส สกฺกสฺส วารุณี สุรา อินฺทวารุณีฯ วิเสเสน สรติ หิํสติ กผปิตฺตาทโยติ วิสาลาฯ ‘‘สรเมโห กุฏฺฐหริ, วิสาลา กผปิตฺตฆา’’ติ หิ ทพฺพคุเณฯ วิสรติ วิเรจติ เอตายาติ วา วิสาลาฯ ทฺวยํ อนุปสาเกฯ วสติ ยสฺมิํ ขารคุโณ วตฺถุฯ วส นิวาเส, รตฺถุ, วส หิํสายํ วา, วสติ กผวาตปิตฺเตติ วตฺถุฯ วตฺถุเลยฺยโกติ สมุทิตนามํฯ ลย สายฺเย, ลยาเปติ สพฺพโทเสติ เลยฺยโก, ณฺวุ, อสฺเส, วตฺถุ จ โส เลยฺยโก จาติ วตฺถุเลยฺยโกฯ ‘‘มौํ-เหํ’’ฯ

[598] ทฺวยํ มูลเกฯ ณฺวุมฺหิ มูลโกฯ จจฺจ ปริภาสนตชฺชเนสุ, อุ, อสฺสุ, มุํลาปงฯ ทฺวยํ กลมฺพุเกฯ ตมุ กงฺขายํ, ณฺวุ, นฺโต จ, เก ชเล ลมฺพตีติ กลมฺพุโก, ณฺวุ, อสฺสุฯ อุโปทิกาปิ, อุทกํ อปคตา อุโปทิกาฯ

กาสมทฺทฌชฺฌรีมคฺควาทโย สากเภทา สากวิเสสาฯ กาสํ มทฺทตีติ กาสมทฺโทฯ กโจ, ฌชฺฌ ปริภาสนตชฺชเนสุ, อโร, นทาทิ, ฌชฺฌรีฯ กนกลาฯ ผํ วาตํ คณฺหาตีติ ผคฺคโว, หสฺส โว, ผคฺคโว, ‘‘ปै-เตํ-ขา’’ฯ

[599-600] ทฺวยํ ทุพฺพายํฯ สุนฺทรํ ทลํ ปตฺตเมตสฺส มงฺคลปาเฐติ สทฺทโล, สทฺทํ มงฺคลสทฺทํ ลานฺติ ภาสนฺติ ปฐนฺติ พฺราหฺมณา เยนาติ วา สทฺทโลฯ ทุพฺพี หิํสายํ, อ, อวมงฺคลํ ทุพฺพตีติ ทุพฺพา, ทุนฺนิมิตฺตาทโย วาเรนฺติ ยายาติ วาทุพฺพา, เนรุตฺโตฯ สตปพฺพิกา, ภคฺควี, อนนฺตา, รุหาปิฯ สา ทุพฺพา สิตา สุกฺกา เจ, โคโลมี นาม, โคโลมชตฺตา โคโลมีฯ สตวีริยา, คณฺฑาลี, สกุลากฺขโกปิฯ

ทฺวยํ ภทฺทมุตฺเตฯ คุ สทฺเท, โทฯ มุจ โมจเน, โต, โรคหรณตฺตา ภทฺทญฺจ ตํ มุตฺตญฺเจติ ภทฺทมุตฺตํ, ‘‘นฺวา-มฺเย-เยํ-ชี’’ฯ ทฺวยํ อุจฺฉุมฺหิฯ รสํ ลาตีติ รสาโล, ทีโฆฯ อิสุ อิจฺฉายํ, อุ, อุส ทาเห วา, อุ, สฺส โฉ, ปุพฺพตฺร อิสฺสุ, อสรูปทฺวิตฺตํ, อุจฺฉุ, ปุเมฯ

จตุกฺกํ วํเสฯ วี คมเน, ฬุ, ตโจว สาโร ยสฺสฯ วี คมเน, อุ, นาคโม, ตฺตํ, วนติ สมฺภตีติ วํโสฯ วน สมฺภตฺติยํ, โส, วส นิวาเส วา, กรเณ อ, นิคฺคหีตาคโมฯ สตปพฺโพ, ยวผโล, มกฺกโร, เตชโนปิ, มกฺกโรติ ปฏิเสวติ เยน มกฺกโร, สญฺญายํ อฯ ติกํ ปพฺเพฯ ปพฺพ ปูรเณ, ปพฺพํฯ ผล วิสรเณ, อุ, ฬตฺตํฯ คนฺถ คนฺถเน, อิ, วณฺณวิกาเร คณฺฐิ, โส ปุมาฯ

อนิลทฺธุตา อนิเลน กมฺปิตา เย เวณู กีฏาทิภิ กตรนฺธตาย นทนฺติ, เต กีจกา นาม สิยุํ, จกี อามสเน, ณฺวุ, ปุพฺพาปรพฺยญฺชนานํ วิปริยโย, กีจกาฯ

[601] ทฺวยํ นเฬฯ นี นเย, อโล, ฬตฺตํ, ธม สทฺทคฺคิสํโยเคสุ, ยุ, โปฏคโลปฺยตฺรฯ ทฺวยํ กาเสฯ ปุฏํ อญฺญมญฺญํ สํสคฺคํ คจฺฉตีติ โปฏคโล, มสฺส โลฯ กาส ทิตฺติยํ, อ, อยมนิตฺถีฯ

ทฺวยํ สเรฯ ติช นิสาเน, ยุฯ สรนฺตฺยเนเนติ สโรฯ ปุเม สญฺญายํ อ, สร หิํสายํ วาฯ คุนฺโทปฺยตฺรฯ พีรณสฺส เสตกุสุมสฺส ติณวิเสสสฺส มูลํ อุสีรํ นาม, วส กนฺติยํ, อุส ทาเห วา, อีโร, ปุพฺพสฺมิํ วสฺสุ, อภยํ, นลทํ, เสพฺยํ, ชลาสยํ, อมณาลํ, ลามชฺชกมฺปิฯ

หริตกฺยาภยา ปณฺโฑ, อุสีเร นิพฺภเย ติสุฯ

ชลาสโย ชลาธาเร, อุสีเร ตุ ชลาสยํฯ

เสพฺยา เสวารเห สิยาฯ

[602] ติกํ กุเส, กุส เฉทเน, อ, วรห ปาธานฺเย, ปริภาสนหิํ สาทาเนสุ จ, อิโส, ทุ ปริตาเป, อพฺโภ, ทพฺโภ, กุโถ, ปวิตฺรมฺปิฯ

ทฺวยํ ‘‘คนฺธเขฑ’’อิติ ขฺยาเต ติเณ, วุตฺตญฺจ ‘‘ภูตินํ คนฺธเขฑญฺจ, สุคนฺธํ โคมยปฺปิย’’นฺติฯ อถ รามกปฺปูรโต โก อสฺส เภโทฯ รามกปฺปูรํ พหุปกณฺฑํ กปฺปูรสุคนฺธํฯ คนฺธเขฑนฺตุ อิกฑสมานปตฺตํ สาขาสภาวํ ภูมิลคฺคํ, อโตเยว ภูตินกมุจฺจเต, ภูมิยํ ลคฺคํ ติณํ ภูตินกํ, นตฺตํ, สกตฺเถ โกฯ

ทฺวยํ ควาทีนํ มทนีเย ติเณ, ฆส อทเน, โณ, ยุ มิสฺสเน, อโสฯ ทฺวยํ ปูครุกฺเขฯ ปูช ปูชายํ, โณ, ปูโคฯ กมุ อิจฺฉายํ, ณฺวุฯ โฆณฺฏาปิ, ‘‘โฆณฺฏา พทรปูเคสู’’ติ รุทฺโทฯ

[603] ทฺวยํ ตาเลฯ ตล ปติฏฺฐายํ, จุราทิ, อฯ วาตาทโย วิภินฺทตีติ วิเภทิกาฯ

‘‘วาตโฆ พฺรูหโน จาปิ, กิมิหา กุฏฺฐนาสโน;

รตฺตปิตฺตหโร สาทุ, ตาโล สตฺตคุโณ มโต’’ติฯ

หิ ทพฺพคุโณฯ ติณราชาปิฯ ทฺวยํ ขชฺชูริยํฯ ขชฺช ขชฺชเน, พฺยถเน จ, อูโร, นทาทิฯ สิท โมจเน, สฺเนหเน จ, อิ, สนฺท สวเน วา, อิ, อุปานฺตสฺสิ จ, สินฺทิฯ

[604] หินฺตาลาทโย สตฺต นิสฺสารตาย ติณานิ จ ตานิ มูเลน ชลปานสามญฺญโต ปาทปา เจติ ติณปาทปา วุจฺจนฺติ, ติณ อทเน, ปมาณโต ตาลโต หีโน หินฺตาโล, ปทวิปริยโย, รสฺโส จฯ นาฬิ วิย ชายตีติ นาฬิเกโรฯ อญฺญตฺเถ อิโร, โกนฺโต จ, นาฬิเกโรฯ ลางฺคลีปิฯ ‘‘ลางฺคลี นาฬิเกเร จ, สิรปาณิมฺหิ ลางฺคลี’’ติ [จินฺตามณิฏีกา 14.168] รภโสฯ สณฺฐานโต ตาลสทิสตาย ตาฬี, ฬตฺตํ, อุปมาเน อี, ตฬ อาฆาเต วา, จุราทิ, นทาทิ, ตาฬีฯ กิต นิวาเส, โรคาปนยเน จ, ณฺวุ, นทาทิตฺตา อี, เกตกี, อยํ นารีฯ

อรญฺญวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตาฯ

6. อรญฺญาทิวคฺควณฺณนา

[605] นว ปพฺพตสฺส นามานิฯ ปพฺพ ปูรเณ, โตฯ คิร นิคฺคิรเณ, โอสธาทโย นิคฺคิรตีติ คิริ, อิฯ