เมนู

ปตฺถาเร สพฺพเค ปาเท, ปุพฺพคา’โธ ลฺป’เร สมา;

ปุพฺเพ ครุ เต จ มิเม, กตฺตพฺพา ยาว สพฺพลาฯ

นฏฺฐนย

[130]

นฏฺฐสฺส โย ภเวยฺย’งฺโก, ตสฺมิํ โล’ทฺธิกเต สเม;

วิสเม ตฺเว’กสหิเต, ภเวยฺย’ทฺธิกเต ครุฯ

อุทฺทิฏฺฐนย

[131]

เอกา’ทินุกฺกเมน’งฺเก, ปุพฺพาโธ ทฺวิคุเณ ลิเข;

มิสฺสเกหิ ลหุฏฺเฐหิ, เส’เกหุ’ทฺทิฏฺฐกํ ภเวฯ

สพฺพคลกฺริยนย

[132]

วุตฺต’กฺขร สมา สงฺขฺยา, ลิกฺขฺย เสโก’ปรู’ปริ;

เอเกกหีน เมกาทิ, นุ’ฏฺฐาเน สพฺพคาทิกํฯ

วุตฺตสงฺขฺยานย

[133]

ครุกฺริยา’งฺก สนฺโทเห, ภเว สงฺขฺยา วิมิสฺสิเต;

อุทฺทิฏฺฐ’งฺก สมาหาโร, เส’โก เว’มํ สมา’นเยฯ

วุตฺตอทฺธานย

[134]

สงฺเขฺยว ทฺวิคุเณ’กูนา, วิตฺถารา’ยามสมฺภวา;

วุตฺตสฺส’ทฺธ’นฺตรานญฺจ, ครุลานญฺจ องฺคุลํฯ

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ ฉปฺปจฺจยวิภาโค นาม

ฉฏฺโฐ ปริจฺเฉโทฯ

นิคมน

[135]