เมนู

วิสม มุปคตา น,นา ร,ยา เจ;

น,ช,ช,ร,คา สมเก จ ปุปฺผิตคฺคาฯ

ทฺวยํ มิทํ เวตาลีย’ปฺปเภโทฯ

[117]

สา ยวาทิกา มตี ร,ชา ร,ชา ตฺว,

สเม สเม ช,รา ช,รา ครู ภเวยฺยุํฯ

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ อฑฺฒสมวุตฺตินิทฺเทโส นาม

จตุตฺโถ ปริจฺเฉโทฯ

5. วิสมวุตฺตินิทฺเทส-ปญฺจมปริจฺเฉท

[118] น’ฏฺฐกฺขเรสุ ปาเทสุ, สฺนา’ทิมฺหา โย’ณฺณวา วตฺตํฯ

[119] สเมสุ สินฺธุโต เชน, ปถฺยาวตฺตํ ปกิตฺติตํฯ

[120] โอเชสุ เชน สินฺธุโต, ต’เมว วีปรีตา’ทิฯ

[121] น,กาโร เจ ชลธิโต, จปลาวตฺต’มิจฺเจ’ตํฯ

[122] สเม โล สตฺตโม ยสฺสา, วิปุลา ปิงฺคลสฺส สาฯ

[123] เสตวสฺสา’ขิเลสุปิฯ

[124] เภน’ณฺณวา ภ’พฺพิปุลาฯ

[125] เอว’มญฺญา โร จตุตฺถาฯ

[126] โน’ณฺณวา เจ นวิปุลาฯ

[127] โต’ณฺณวา ตถา’ญฺญา สิยาฯ

วตฺต’ปฺปเภโทฯ

[128]

นทิสฺสเต’ตฺถ ยํ ฉนฺทํ, ปโยเค ทิสฺสเต ยทิ;

วิสม’กฺขรปาทํ ตํ, คาถา สามญฺญนามโตฯ

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ วิสมวุตฺติ นิทฺเทโส นาม

ปญฺจโม ปริจฺเฉโทฯ

6. ฉปฺปจฺจยวิภาค-ฉฏฺฐปริจฺเฉท

ปตฺถารนย

[129]

ปตฺถาเร สพฺพเค ปาเท, ปุพฺพคา’โธ ลฺป’เร สมา;

ปุพฺเพ ครุ เต จ มิเม, กตฺตพฺพา ยาว สพฺพลาฯ

นฏฺฐนย

[130]

นฏฺฐสฺส โย ภเวยฺย’งฺโก, ตสฺมิํ โล’ทฺธิกเต สเม;

วิสเม ตฺเว’กสหิเต, ภเวยฺย’ทฺธิกเต ครุฯ

อุทฺทิฏฺฐนย

[131]

เอกา’ทินุกฺกเมน’งฺเก, ปุพฺพาโธ ทฺวิคุเณ ลิเข;

มิสฺสเกหิ ลหุฏฺเฐหิ, เส’เกหุ’ทฺทิฏฺฐกํ ภเวฯ

สพฺพคลกฺริยนย

[132]

วุตฺต’กฺขร สมา สงฺขฺยา, ลิกฺขฺย เสโก’ปรู’ปริ;

เอเกกหีน เมกาทิ, นุ’ฏฺฐาเน สพฺพคาทิกํฯ

วุตฺตสงฺขฺยานย

[133]

ครุกฺริยา’งฺก สนฺโทเห, ภเว สงฺขฺยา วิมิสฺสิเต;

อุทฺทิฏฺฐ’งฺก สมาหาโร, เส’โก เว’มํ สมา’นเยฯ

วุตฺตอทฺธานย

[134]

สงฺเขฺยว ทฺวิคุเณ’กูนา, วิตฺถารา’ยามสมฺภวา;

วุตฺตสฺส’ทฺธ’นฺตรานญฺจ, ครุลานญฺจ องฺคุลํฯ

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ ฉปฺปจฺจยวิภาโค นาม

ฉฏฺโฐ ปริจฺเฉโทฯ

นิคมน

[135]