เมนู

[104] วุตฺต มีทิสํ ตุ นามโต ร,ชา ร,ชา ร,ชา ครู,ลหู จฯ

กติฯ

[105] มฺรา ภฺนา โย โย’ตฺร เยน,ตฺติ,มุนิ, ยติยุตา, สนฺธรา กิตฺติตา’ยํฯ

ปกติฯ

[106] โอ น,ร,นา ร,นา จ ถ ครู ทส,กฺก,วิรมญฺหิ ภทฺทก’มิทํฯ

อากติฯ

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ สมวุตฺตินิทฺเทโส นาม

ตติโย ปริจฺเฉโทฯ

4. อฑฺฒสมวุตฺตินิทฺเทส-จตุตฺถปริจฺเฉท

[107]

วิสเม ยทิ สา ส,ล,คา สเม,

ภ,ตฺตยโต ครุกา วุ’ปจิตฺตํฯ

[108]

ภ,ตฺตยโต ยทิ คา ทุตมชฺฌา;

ยทิ ปุนเร’ว ภวนฺติ น, ชา ชฺยาฯ

[109]

ยทิ ส,ตฺติตยํ ครุยุตฺตํ,

เวควตี ยทิ ภ,ตฺติตยา คาฯ

[110]

โต โช วิสเม รโต ครู เจ;

สฺมา ชฺคา ภทฺทวิราช เมตฺถ โค เจฯ

[111]

วิสเม ส, ชา ส,ครุ,ยุตฺตา;

เกตุมตี สเม ภ,ร,น,คา โคฯ

[112]

อาขฺยานกี ตา วิสเม ช, คา โค; (อินฺทวชิร)

ช,ตา ช,คา โค ตุ สเม’ถ ปาเทฯ (อุเปนฺทวชิร)

[113]

ช,ตา ช,คา โค วิสเม สเม ตุ; (อุเปนฺทวชิร)

ตา โช ค,คา เจ วิปรีตปุพฺพาฯ (อินฺทวชิร)

[114]

ส,ส,โต ส,ล,คา วิสเม สเม;

น,ภ,ภ,รา ภวเต หริณปฺลุตาฯ

[115]

ยทิ น,น,ร,ล,คา น,ชา ช,รา,

ยทิ จ ตทา’ปรวตฺต มิจฺฉติฯ

[116]

วิสม มุปคตา น,นา ร,ยา เจ;

น,ช,ช,ร,คา สมเก จ ปุปฺผิตคฺคาฯ

ทฺวยํ มิทํ เวตาลีย’ปฺปเภโทฯ

[117]

สา ยวาทิกา มตี ร,ชา ร,ชา ตฺว,

สเม สเม ช,รา ช,รา ครู ภเวยฺยุํฯ

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ อฑฺฒสมวุตฺตินิทฺเทโส นาม

จตุตฺโถ ปริจฺเฉโทฯ

5. วิสมวุตฺตินิทฺเทส-ปญฺจมปริจฺเฉท

[118] น’ฏฺฐกฺขเรสุ ปาเทสุ, สฺนา’ทิมฺหา โย’ณฺณวา วตฺตํฯ

[119] สเมสุ สินฺธุโต เชน, ปถฺยาวตฺตํ ปกิตฺติตํฯ

[120] โอเชสุ เชน สินฺธุโต, ต’เมว วีปรีตา’ทิฯ

[121] น,กาโร เจ ชลธิโต, จปลาวตฺต’มิจฺเจ’ตํฯ

[122] สเม โล สตฺตโม ยสฺสา, วิปุลา ปิงฺคลสฺส สาฯ

[123] เสตวสฺสา’ขิเลสุปิฯ

[124] เภน’ณฺณวา ภ’พฺพิปุลาฯ

[125] เอว’มญฺญา โร จตุตฺถาฯ

[126] โน’ณฺณวา เจ นวิปุลาฯ

[127] โต’ณฺณวา ตถา’ญฺญา สิยาฯ

วตฺต’ปฺปเภโทฯ

[128]

นทิสฺสเต’ตฺถ ยํ ฉนฺทํ, ปโยเค ทิสฺสเต ยทิ;

วิสม’กฺขรปาทํ ตํ, คาถา สามญฺญนามโตฯ

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ วิสมวุตฺติ นิทฺเทโส นาม

ปญฺจโม ปริจฺเฉโทฯ

6. ฉปฺปจฺจยวิภาค-ฉฏฺฐปริจฺเฉท

ปตฺถารนย

[129]