เมนู

[104] วุตฺต มีทิสํ ตุ นามโต ร,ชา ร,ชา ร,ชา ครู,ลหู จฯ

กติฯ

[105] มฺรา ภฺนา โย โย’ตฺร เยน,ตฺติ,มุนิ, ยติยุตา, สนฺธรา กิตฺติตา’ยํฯ

ปกติฯ

[106] โอ น,ร,นา ร,นา จ ถ ครู ทส,กฺก,วิรมญฺหิ ภทฺทก’มิทํฯ

อากติฯ

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ สมวุตฺตินิทฺเทโส นาม

ตติโย ปริจฺเฉโทฯ

4. อฑฺฒสมวุตฺตินิทฺเทส-จตุตฺถปริจฺเฉท

[107]

วิสเม ยทิ สา ส,ล,คา สเม,

ภ,ตฺตยโต ครุกา วุ’ปจิตฺตํฯ

[108]

ภ,ตฺตยโต ยทิ คา ทุตมชฺฌา;

ยทิ ปุนเร’ว ภวนฺติ น, ชา ชฺยาฯ

[109]

ยทิ ส,ตฺติตยํ ครุยุตฺตํ,

เวควตี ยทิ ภ,ตฺติตยา คาฯ

[110]

โต โช วิสเม รโต ครู เจ;

สฺมา ชฺคา ภทฺทวิราช เมตฺถ โค เจฯ

[111]

วิสเม ส, ชา ส,ครุ,ยุตฺตา;

เกตุมตี สเม ภ,ร,น,คา โคฯ

[112]

อาขฺยานกี ตา วิสเม ช, คา โค; (อินฺทวชิร)

ช,ตา ช,คา โค ตุ สเม’ถ ปาเทฯ (อุเปนฺทวชิร)

[113]

ช,ตา ช,คา โค วิสเม สเม ตุ; (อุเปนฺทวชิร)

ตา โช ค,คา เจ วิปรีตปุพฺพาฯ (อินฺทวชิร)

[114]

ส,ส,โต ส,ล,คา วิสเม สเม;

น,ภ,ภ,รา ภวเต หริณปฺลุตาฯ

[115]

ยทิ น,น,ร,ล,คา น,ชา ช,รา,

ยทิ จ ตทา’ปรวตฺต มิจฺฉติฯ

[116]