เมนู

วินา วณฺเณหิ มตฺตา คา, วินา วณฺณา ครูหิ ตุ;

วินา ลหูหิ ครโว, ทเล ปถฺยาทิโน มตาฯ

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ มตฺตาวุตฺตินิทฺเทโส นาม

ทุติโย ปริจฺเฉโทฯ

3. สมวุตฺตินิทฺเทส-ตติยปริจฺเฉท

[46] ตฺยา’ เจ ตนุมชฺฌาฯ

คายตฺตีฯ

[47] กุมาร ลลิตา ชฺสฺคาฯ

อุณฺหิกาฯ

[48] จิตฺรปทา ยทิ ภา คาฯ

[49] โม โม โค โค วิชฺชุมฺมาลาฯ

[50] ภา ต, ล, คา มาณวกํฯ

[51] คฺลา สมานิกา ร,ชา จฯ

[52] ปมาณิกา ช, รา ล, คาฯ

อนุฏฺฐุภาฯ

[53] รา น,สา ยทิ หลมุขีฯ

[54] ภุชค สุสุ สฏา นา โมฯ

พฺรหตีฯ

[55] มฺสาชฺคา สุทฺธวิราชิตํ มตํฯ

[56] มฺนา โย โค ยทิ ปณโว ขฺยาโตฯ

[57] มฺภา ส,คยุตฺตา รุมฺมวตี สาฯ

[58] เญยฺยา มตฺตา ม, ภ, ส, คยุตฺตาฯ

[59] จมฺปกมาลา เจ ภ, ม, สา โค [อิทํ นามนฺตรญาปนตฺถเมว ปุน วุตฺตํ (ฏี.)]

[60] น, ร, ช, เคหิ สา มโนรมาฯ

[61] อุพฺภาสกํ ตํ เจ โต ม, รา ลฺจฯ

[62] โต ชา ครุนา’ย’มุปฏฺฐิตาฯ

ปนฺติฯ