เมนู

[212] กรา ริพฺพิ โสฯ

[213] สสาส วส วิส หน วน มนาน กมา โสฯ

[214] อามิ ถุ กุสีโต สกฯ

[215] ผสฺสาทโยฯ

[216] สุโต ณิสกฯ

[217] เว ตา ต ยุ ปนา ล กล จมา อโสฯ

[218] วย ทิว กร กเร หฺย สณสกปาส กสาฯ

[219] สส มส ทํสา สา สุฯ

[220] วิทา ทสุกฯ

[221] สสา รีโหฯ

[222] ชีวามา โห วมา จฯ

[223] ตณฺหาทโยฯ

[224] ปณุสฺสหา หีหี โณลง จฯ

[225] ขี มิ ปี จุ มา วา กาหิ โฬ อุสฺส วา ทีโฆ จฯ

[226] คุโต ฬก จฯ

[227] ปงฺคุฬาทโยฯ

[228] ปาโต ฬิฯ

[229] วีโต ฬุฯ

อิติ โมคฺคลฺลาเน พฺยากรเณ ณฺวาทิกณฺโฑ สตฺตโมฯ

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

โมคฺคลฺลานพฺยากรณํ

1. ปฐโม สญฺญาทิกณฺโฑ

สิทฺธมิทฺธคุณํ สาธุ, นมสฺสิตฺวา ตถาคตํ;

สธมฺมสงฺฆํ ภาสิสฺสํ, มาคธํ สทฺทลกฺขณํฯ