เมนู

(7) สตฺตโม กณฺโฑ (ณฺวาทิ)

[1] จร ทร กร รห ชน สน ตล สาท สาธ กสาส จฏา ย วาหิ ณุฯ

[2] ภร มร จร ตร อร คร หน ตน มน ภม กิต ธน พํห กมฺพมฺพ จกฺข ภิกฺข สํกินฺทนฺท ยช ปฏาณาส วส ปส ปํส พนฺธา อุฯ

[3] พนฺธา อู วโธ จฯ

[4] ชมฺพาทโยฯ

[5] ตปุส วิธ กุร ปุถ มุทา กุฯ

[6] สินฺธาทโยฯ

[7] อิฯ

[8] ทธฺยาทโยฯ

[9] ยุวณฺณุปนฺตา กิฯ

[10] วป วร วส รส นภ หร หน ปณา อีณฯ

[11] ภู คมา อีณฯ

[12] ตนฺท ลกฺขา อีฯ

[13] คมา โรฯ

(อิติ สรปจฺจยา)

[14] อิ ภี กา กราร วก สก วาหิ โกฯ

[15] อูกาทโกฯ