เมนู

(5) ปญฺจโม กณฺโฑ (ขาทิ)

[1] ติชมาเนหิ ขสา ขมาวีมํสาสุฯ

[2] กิตา ติกิจฺฉาสํสเยสุ โฉฯ

[3] นินฺทายํ คุปพธา พสฺส โภจฯ

[4] ตุํสฺมา โลโป จิจฺฉายํ เตฯ

[5] อีโย กมฺมาฯ

[6] อุปมา-นาจาเรฯ

[7] อาธาราฯ

[8] กตฺตุตา-โยฯ

[9] จฺยตฺเถฯ

[10] สทฺทาทีนิ กโรติฯ

[11] นโมตฺวสฺโสฯ

[12] ธาตฺวตฺเถ นามสฺมิฯ

[13] สจฺจาทีหาปิฯ

[14] กฺริยตฺถาฯ

[15] จุราทิโต ณิฯ

[16] ปโยชกพฺยาปาเร กาปิ จฯ

[17] กฺโย ภาวกมฺเมสฺวปโรกฺเขสุ มานนฺตตฺยาทีสุฯ

[18] กตฺตริ โลฯ

[19] มํ จ รุธาทีนํฯ

[20] ณิณาปฺยาปีหิ วาฯ

[21] ทิวาทีหิ ยกฯ

[22] ตุทาทีหิ โกฯ

[23] ชฺยาทีหิกฺนาฯ

[24] กฺยาทีหิ กฺณาฯ

[25] สฺวาทีหิ กฺโณฯ

[26] ตนาทิตฺโวฯ

[27] ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียาฯ

[28] ฆฺยณฯ

[29] อาสฺเส จฯ

[30] วทาทีหิ โยฯ

[41] ภุชานฺเนฯ (คณ)

[31] กิจฺจ ฆจฺจ ภจฺจ ภพฺพ เลยฺยาฯ

[42] สญฺญายํ ภราฯ (คณ)

[32] คุหาทีหิ ยกฯ

[33] กตฺตริ ลฺตุณกาฯ

[34] อาวีฯ

[35] อาสิํสาย-มโกฯ

[36] กรา ณโนฯ

[37] หาโต วีหิกาเลสุฯ

[38] วิทา กูฯ

[39] วิโต ญาโตฯ

[40] กมฺมา

[41] กฺว จณฯ

[42] คมา รูฯ

[43] สมานญฺญภวนฺตยาทิตูปมานา ทิสา กมฺเมรีริกฺขากาฯ

[44] ภาวการเก สฺวฆณฆกาฯ

[45] ทาธาตฺวิฯ

[46] วมาทีหฺยถุฯ

[47] กฺวิฯ

[48] อโนฯ

[49] อิตฺถิยมณ ตฺติ ก ยกยา จฯ

[50] ชาหาหิ นิฯ

[51] กรา ริริโยฯ

[52] อิ กิ ตี สรูเปฯ

[53] สีลา-ภิกฺขญฺญา-วสฺสเกสุ ณีฯ

[54] ถาวริ-ตฺตร, ภงฺคุร, ภิทุร, ภาสุร, ภสฺสราฯ

[55] กตฺตริ ภูเต กฺตฺวนฺตุตฺตาวีฯ

[56] กฺโต ภาวกมฺเมสุฯ

[57] กตฺตริ จารมฺเภฯ

[58] ฐา-ส, วส, สิลิส, สี, รุห, ชร, ชนีหิฯ

[59] คมนตฺถา กมฺมกาธาเร จฯ

[60] อาหารตฺถา

[61] ตุํ ตาเย ตเว ภาเว ภวิสฺสติ กฺริยายํ ตทตฺถายํฯ

[62] ปฏิเสเธ-ลํขลูนํ, ตุนกฺตฺวาน, กฺตฺวา วาฯ

[63] ปุพฺเพ-กกตฺตุกานํฯ

[64] นฺโต กตฺตริ วตฺตมาเนฯ

[65] มาโนฯ

[66] ภาวกมฺเมสุฯ

[67] เต สฺสปุพฺพา-นาคเตฯ

[68] ณฺวาทโยฯ

[69] ขฉสานเมกสฺสโรทิ ทฺเวฯ

[70] ปโรกฺขายญฺจฯ

[71] อาทิสฺมา สราฯ

[72] น ปุนฯ

[73] ยถิฏฺฐํ สฺยาทิโนฯ

[74] รสฺโส ปุพฺพสฺสฯ

[75] โลโป-นาทิพฺยญฺชนสฺสฯ

[76] ขฉเสสฺวสฺสิฯ

[77] คุปิสฺสุสฺสฯ

[78] จตุตฺถ ทุติยานํ ตติยปฐมาฯ

[79] กวคฺคหานํ จวคฺคชาฯ

[80] มานสฺส วี ปรสฺส จ มํฯ

[81] กิตสฺสา-สํสเย ติ วาฯ

[82] ยุวณฺณานเม โอ ปจฺจเยฯ

[83] ลหุสฺสุปานฺตสฺสฯ

[84] อสฺสา ณานุพนฺเธฯ

[85] น เต กานุพนฺธนาคเมสุฯ

[86] วา กฺวจิฯ

[87] อญฺญตฺรา ปิฯ

[88] ปฺเย สิสฺสาฯ

[89] เอโอนมยวา สเรฯ

[90] อายาวา ณานุพนฺเธฯ

[91] อาสฺสา ณาปิมฺหิ ยุกฯ

[92] ปทาทีนํ กฺวจิฯ

[93] มํ วา รุธาทีนํฯ

[94] กฺวิมฺหิ โลโป-นฺต พฺยญฺชนสฺสฯ

[95] ปรรูปมยกาเร พฺยญฺชเนฯ

[96] มนานํ นิคฺคหีตํฯ

[97] น พฺรูสฺโสฯ

[98] กคา จชานํ ฆานุพนฺเธฯ

[99] หนสฺส ฆาโต ณานุพนฺเธฯ

[100] กฺวิมฺหิ โฆ ปริปจฺจาสโมหิฯ

[101] ปรสฺส ฆํเสฯ

[102] ชิหรานํ คีฯ

[103] ธาสฺส โหฯ

[104] ณิมฺหิ ทีโฆ ทุสสฺสฯ

[105] คุหิสฺส สเรฯ

[106] มุหพหานญฺจ เต กานุพนฺเธ ตฺเวฯ

[107] วหสฺสุสฺสฯ

[108] ธาสฺส หิฯ

[109] คมาทิรานํ โลโป-นฺตสฺสฯ

[110] วจาทีนํ วสฺสุฏ วาฯ

[111] อสฺสุฯ

[112] วทฺธสฺส วาฯ

[113] ยชสฺส ยสฺส ฏิยีฯ

[114] ฐาสฺสิฯ

[115] คาปานมีฯ

[116] ชนิสฺสาฯ

[117] สาสสฺส สิส วาฯ

[118] กรสฺสา ตเวฯ

[119] ตุํตุนตพฺเพสุ วาฯ

[120] ญาสฺส เน ชาฯ

[121] สกาปานํ กุณกู เณฯ

[122] นิโต จิสฺส โฉฯ

[123] ชรสทานมีม วาฯ

[124] ทิสสฺส ปสฺส ทสฺส ทส ท ทกฺขาฯ

[125] สมานา โร รีริกฺขเกสุฯ

[126] ทหสฺส ทสฺส โฑฯ

[127] อนฆณสฺวาปรีหิ โฬฯ

[128] อตฺยาทินฺเตสฺวตฺถิสฺส ภูฯ

[129] ออาสฺสอาทีสุฯ

[130] นฺตมานานฺติยิยุํ สฺวาทิโลโปฯ

[131] ปาทิโต ฐาสฺส วา ฐโห กฺวจิฯ

[132] ทาสฺสิ ยงฯ

[133] กโรติสฺส โขฯ

[134] ปุรา สฺมาฯ

[135] นิโต กมสฺสฯ

[136] ยุวณฺณานมิยงุวง สเรฯ

[137] อญฺญาทิสฺสาสฺสี กฺเยฯ

[138] ตนสฺสา วาฯ

[139] ทีโฆ สรสฺสฯ

[140] สา-นนฺตรสฺส ตสฺส โฐฯ

[141] กสสฺสิม จ วาฯ

[142] ธสฺโตตฺรสฺตาฯ

[143] ปุจฺฉาทิโตฯ

[144] สาส , วส, สํส, สสา โถฯ

[145] โธ ธหเภหิฯ

[146] ทหา โฒฯ

[147] พหสฺสุม จฯ

[148] รุหาทีหิ โห ฬ จฯ

[149] มุหา วาฯ

[150] ภิทาทิโต โน กฺตกฺตวนฺตูนํฯ

[151] ทาตฺวินฺโนฯ

[152] กิราทีหิ โณฯ

[153] ตราทีหิ ริณฺโณฯ

[154] โค ภนฺชาทีหิฯ

[155] สุสา โขฯ

[156] ปจา โกฯ

[157] มุจา วาฯ

[158] โลโป วฑฺฒา กฺติสฺสฯ

[159] กฺวิสฺสฯ

[160] ณิณาปีนํ เตสุฯ

[161] กฺวจิ วิกรณานํฯ

[162] มานสฺส มสฺสฯ

[163] ญิ ลสฺเสฯ

[164] ปฺโย วา ตฺวาสฺส สมาเสฯ

[165] ตุํยานาฯ

[166] หนา รจฺโจฯ

[167] สาสาธิกรา จ จ ริจฺจาฯ

[168] อิโต จฺโจฯ

[169] ทิสา วานวาส จฯ

[170] ญิ พฺยญฺชนสฺสฯ

[171] รา นสฺส โณฯ

[172] น นฺตมานตฺยาทีนํฯ

[173] คมยมิสาสทิสานํ วา จฺฉงฯ

[174] ชรมรานมียงฯ

[175] ฐาปานํ ติฏฺฐ ปิวาฯ

[176] คมวททานํ ฆมฺม วชฺช ทชฺชาฯ

[177] กรสฺส โสสฺส กุพฺพ กุรุ กยิราฯ

[178] คหสฺส เฆปฺโปฯ

[179] โณ นิคฺคหีตสฺสฯ

อิติ โมคฺคลฺลาเน พฺยากรเณ ขาทิกณฺโฑ ปญฺจโมฯ

(6) ฉฏฺโฐ กณฺโฑ (ตฺยาทิ)

[1] วตฺตมาเน ติ อนฺติ, สิ ถ, มิ ม, เต อนฺเต, เส วฺเห, เอ มฺเหฯ

[2] ภวิสฺสติ สฺสติ สฺสนฺติ, สฺสสิ สฺสถ, สฺสามิ สฺสาม, สฺสเต สฺสนฺเต, สฺสเส สฺสวฺเห, สฺสํ สฺสามฺเหฯ