เมนู

(5) ปญฺจโม กณฺโฑ (ขาทิ)

[1] ติชมาเนหิ ขสา ขมาวีมํสาสุฯ

[2] กิตา ติกิจฺฉาสํสเยสุ โฉฯ

[3] นินฺทายํ คุปพธา พสฺส โภจฯ

[4] ตุํสฺมา โลโป จิจฺฉายํ เตฯ

[5] อีโย กมฺมาฯ

[6] อุปมา-นาจาเรฯ

[7] อาธาราฯ

[8] กตฺตุตา-โยฯ

[9] จฺยตฺเถฯ

[10] สทฺทาทีนิ กโรติฯ

[11] นโมตฺวสฺโสฯ

[12] ธาตฺวตฺเถ นามสฺมิฯ

[13] สจฺจาทีหาปิฯ

[14] กฺริยตฺถาฯ

[15] จุราทิโต ณิฯ

[16] ปโยชกพฺยาปาเร กาปิ จฯ

[17] กฺโย ภาวกมฺเมสฺวปโรกฺเขสุ มานนฺตตฺยาทีสุฯ

[18] กตฺตริ โลฯ

[19] มํ จ รุธาทีนํฯ

[20] ณิณาปฺยาปีหิ วาฯ