เมนู

(4) จตุตฺโถ กณฺโฑ (ณาทิ)

[1] โณ วา ปจฺเจฯ

[2] วจฺฉาทิโต ณานณายนาฯ

[19] กตา ณิโยวฯ (คณ)

[20] กณฺโห พฺราหฺมเณฯ (คณ)

[3] กตฺติกาวิธวาทีหิ เณยฺยเณราฯ

[4] ณฺย ทิจฺจาทีหิฯ

[5] อา ณิฯ

[6] ราชโต ญฺโญ ชาติยํฯ

[7] ขตฺตา ยิยาฯ

[8] มนุโต สฺสสณฯ

[9] ชนปทนามสฺมา ขตฺติยา รญฺเญ จ โณฯ

[10] ณฺย กุรุสิวีหิฯ

[11] ณ ราคา เตน รตฺตํฯ

[12] นกฺขตฺเต-นินฺทุยุตฺเตน กาเลฯ

[13] สา-สฺส เทวตา ปุณฺณมาสีฯ

[14] ตมธีเต ตํ ชานาติ กณิกา จฯ

[15] ตสฺส วิสเย เทเสฯ

[16] นิวาเส ตนฺนาเมฯ

[17] อทูรภเวฯ

[18] เตน นิพฺพตฺเตฯ