เมนู

[238] ทสฺสนตฺเต-นาโลจเน

[239] อามนฺตณํ ปุพฺพมสนฺตํวฯ

[240] น สามญฺญวจนเมกตฺเถฯ

[241] พหูสุ วาฯ

อิติ โมคฺคลฺลาเน พฺยากรเณ สฺยาทิกณฺโฑ ทุติโยฯ

(3) ตติโย กณฺโฑ (สมาโส)

[1] สฺยาทิ สฺยาทิเนกตฺถํฯ

[2] อสงฺขฺยํ วิภตฺติสมฺปตฺติสมีปสากลฺยา-ภาวยถา ปจฺฉายุคปทตฺเถฯ

[3] ยถา น ตุลฺเยฯ

[4] ยาวา-วธารเณฯ

[5] ปยฺยปาพหิติโรปุเรปจฺฉา วา ปญฺจมฺยาฯ

[6] สมีปายาเมสฺวนุฯ

[7] ติฏฺฐคฺวาทีนิฯ

[8] โอเร ปริ วติ ปาเร มชฺเฌ เหฏฺฐุทฺธา โธนฺโต วา ฉฏฺฐิยาฯ

[9] ตํ นปุํสกํฯ

[10] อมาทิฯ

[11] วิเสสนเมกตฺเถนฯ

[12] นอุฯ

[13] กุปาทโย นิจฺจมสฺยาทิวิธิมฺหิฯ

[9] ปาทโย คตาทฺยตฺเถ ปฐมายฯ (คณ)

[10] อจฺจาทโย กนฺตาทฺยตฺเถ ทุติยายฯ (คณ)

[11] อวาทโย กุฏฺฐาทฺยตฺเถ ตติยายฯ (คณ)

[12] ปริยาทโย คิลานาทฺยตฺเถ จตุตฺถิยาฯ (คณ)

[13] นฺยาทโย กนฺตาทฺยตฺเถ ปญฺจมิยาฯ (คณ)

[14] จี กฺริยตฺเถหิฯ

[15] ภูสนา-ทรา-นาทเรสฺวลํสาสาฯ

[16] อญฺเญ จฯ

[17] วา-เนกญฺญตฺเถฯ

[18] ตตฺถ คเหตฺวา เตน ปหริตฺวา ยุทฺเธ สรูปํฯ

[19] จตฺเถฯ

[20] สมาหาเร นปุํสกํฯ

[21] สงฺขฺยาทิฯ

[22] กฺวเจ-กตฺตญฺจ ฉฏฺฐิยาฯ

[23] สฺยาทีสุ รสฺโสฯ

[24] ฆปสฺสนฺตสฺสา-ปฺปธานสฺสฯ

[25] โคสฺสุฯ

[26] อิตฺถิยมตฺวาฯ

[27] นทาทิโต งีฯ

[14] โคโต วาฯ (คณ)

[28] ยกฺขาทิตฺวินี จฯ

[29] อารามิกาทีหิฯ

[15] สญฺญายํ มานุโสฯ (คณ)

[30] ยุวณฺเณหิ นีฯ

[31] กฺติมฺหา-ญฺญตฺเถฯ

[32] ฆรณฺยาทโยฯ

[16] อาจริยา วา ยโลโป จฯ (คณ)

[33] มาตุลาทิตฺวานี ภริยายํฯ

[17] อภริยายํ ขตฺติยา วาฯ (คณ)

[18] ปุนฺนามสฺมา โยคา อปาลกนฺตาฯ (คณ)

[34] อุปมาสํหิตสหิตสํยตสหสผวามลกฺขณาทิตูรุตูฯ

[35] ยุวา ติฯ

[36] นฺตนฺตูนํ งีมฺหิโต วาฯ

[37] ภวโต โภโตฯ

[38] โคสฺสา-วงฯ

[39] ปุถุสฺส ปถวปุถวาฯ

[40] สมาสนฺตฺวฯ

[41] ปาปาทีหิ ภูมิยาฯ

[42] สงฺขฺยาหิฯ

[43] นทีโคทาวรีนํฯ

[44] อสงฺเขฺยหิ จางฺคุลฺยานญฺญาสงฺขฺยตฺเถสุฯ

[45] ทีฆาโหวสฺเสกเทเสหิ จ รตฺตฺยาฯ

[46] โคตฺวจตฺเถ จาโลเปฯ

[47] รตฺตินฺทิวทารควจตุรสฺสาฯ

[48] อายาเม-นุควํฯ

[49] อกฺขิสฺมา-ญฺญตฺเถฯ

[50] ทารุมหฺยงฺคุลฺยาฯ

[51] จิ วีติหาเรฯ

[52] ลฺตฺวิตฺถิยูหิ โกฯ

[53] วา-ญฺญโตฯ

[54] อุตฺตรปเทฯ

[55] อิมสฺสิทํฯ

[56] ปุํ ปุมสฺส วาฯ

[57] ฏ นฺตนฺตูนํฯ

[58] อฯ

[59] มนาทฺยาปาทีน โม มเยจฯ

[60] ปรสฺส สงฺขฺยาสุฯ

[61] ชเน ปุถสฺสุฯ

[62] โส ฉสฺสา-หายตเน วาฯ

[63] ลฺตุปิตาทีน มารงฺครงฺคฯ

[64] วิชฺชาโยนิสมฺพนฺธานมา ตตฺร จตฺเถฯ

[65] ปุตฺเตฯ

[66] จิสฺมิํฯ

[67] อิตฺถิยํ ภาสิตปุมิตฺถี ปุเมเว-กตฺเถฯ

[68] กฺวจิ ปจฺจเยฯ

[69] สพฺพาทโย วุตฺติมตฺเถฯ

[70] ชายาย ชยํ ปติมฺหิฯ

[71] สญฺญาย มุโททกสฺสฯ

[72] กุมฺภาทีสุ วาฯ

[73] โสตาทีสู โลโปฯ

[74] ฏ นอุสฺสฯ

[75] อน สเรฯ

[76] นขาทโยฯ

[77] นโค วา-ปฺปาณินิฯ

[78] สหสฺส โสญฺญตฺเถฯ

[79] สญฺญายํฯ

[80] อปฺปจฺจกฺเขฯ

[81] อกาเล สกตฺเถฯ

[82] คนฺถนฺตา-ธิกฺเยฯ

[83] สมานสฺส ปกฺขาทีสุ วาฯ

[84] อุทเร อิเยฯ

[85] รีริกฺขเกสุฯ

[86] สพฺพาทีนมาฯ

[87] นฺตกิมิมานํ ฏากีฏีฯ

[88] ตุมฺหา-มฺหานํ ตาเมกสฺมิํฯ

[89] ตํ มม-ญฺญตฺรฯ

[90] เว-ตสฺเสฏฯ

[91] วิธาทีสุ ทฺวิสฺส ทุฯ

[92] ทิ คุณาทีสุฯ

[93] ตีสฺวฯ

[94] อา สงฺขฺยายาสตาโทนญฺญตฺเถฯ

[95] ติสฺเสฯ

[96] จตฺตาลีสาโท วาฯ

[97] ทฺวิสฺสา จฯ

[98] พาจตฺตาลีสา โทฯ

[99] วีสติทเสสุ ปญฺจสฺส ปณฺณปนฺนาฯ

[100] จตุสฺส จุโจ ทเสฯ

[101] ฉสฺส โสฯ

[102] เอกฏฺฐานมาฯ

[103] ร สงฺขฺยาโต วาฯ

[104] ฉตีหิ โฬ จฯ

[105] จตุตฺถตติยานมฑฺฒุฑฺฒภิยาฯ

[106] ทุติยสฺส สห ทิยฑฺฒทิวฑฺฒาฯ

[107] สเร กท กุสฺสุตฺตรตฺเถฯ

[108] กา-ปฺปตฺเถฯ

[109] ปุริเส วาฯ

[110] ปุพฺพา-ปรชฺชสายมชฺเฌหา-หสฺส ณฺโหฯ

อิติ โมคฺคลฺลาเน พฺยากรเณ สมาสกณฺโฑ ตติโยฯ

(4) จตุตฺโถ กณฺโฑ (ณาทิ)

[1] โณ วา ปจฺเจฯ

[2] วจฺฉาทิโต ณานณายนาฯ

[19] กตา ณิโยวฯ (คณ)

[20] กณฺโห พฺราหฺมเณฯ (คณ)

[3] กตฺติกาวิธวาทีหิ เณยฺยเณราฯ

[4] ณฺย ทิจฺจาทีหิฯ

[5] อา ณิฯ

[6] ราชโต ญฺโญ ชาติยํฯ

[7] ขตฺตา ยิยาฯ

[8] มนุโต สฺสสณฯ

[9] ชนปทนามสฺมา ขตฺติยา รญฺเญ จ โณฯ

[10] ณฺย กุรุสิวีหิฯ

[11] ณ ราคา เตน รตฺตํฯ

[12] นกฺขตฺเต-นินฺทุยุตฺเตน กาเลฯ

[13] สา-สฺส เทวตา ปุณฺณมาสีฯ

[14] ตมธีเต ตํ ชานาติ กณิกา จฯ

[15] ตสฺส วิสเย เทเสฯ

[16] นิวาเส ตนฺนาเมฯ

[17] อทูรภเวฯ

[18] เตน นิพฺพตฺเตฯ