เมนู

?ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

โมคฺคลฺลานสุตฺตปาโฐ

(1) ปฐโม กณฺโฑ (สญฺญาทิ)

[1] ออาทโย ติตาลีส วณฺณาฯ

[2] ทสา-โท สราฯ

[3] ทฺเวทฺเว สวณฺณาฯ

[4] ปุพฺโพ รสฺโสฯ

[5] ปโร ทีโฆฯ

[6] กาทโย พฺยญฺชนาฯ

[7] ปญฺจ ปญฺจกา วคฺคาฯ

[8] พินฺทุ นิคฺคหีตํฯ

[9] อิยุวณฺณา ฌลา นามสฺสนฺเตฯ

[10] ปิตฺถิยํฯ

[11] ฆาฯ

[12] โค สฺยาลปเนฯ

(สญฺญา)

[13] วิธิพฺพิเสสนนฺตสฺสฯ

[14] สตฺตมิยํ ปุพฺพสฺสฯ

[15] ปญฺจมิยํ ปรสฺสฯ

[16] อาทิสฺส

[17] ฉฏฺฐิยนฺตสฺสฯ

[18] วานุพนฺโธฯ

[19] ฏานุพนฺธา-เนกวณฺณา สพฺพสฺสฯ

[20] ญกานุพนฺธาทฺยนฺตาฯ

[21] มานุพนฺโธ สรานมนฺตา ปโรฯ

[22] วิปฺปฏิเสเธฯ

[23] สงฺเกโต-นวยโว-นุพนฺโธฯ

[24] วณฺณปเรน สวณฺโณ-ปิฯ

[25] นฺตุ วนฺตุมนฺตฺวาวนฺตุตวนฺตุสมฺพนฺธีฯ

ปริภาสา

[26] สโร โลโป สเรฯ

[27] ปโร กฺวจิฯ

[28] น ทฺเว วาฯ

[29] ยุวณฺณานเมโอ ลุตฺตาฯ

[30] ยวา สเรฯ

[31] เอโอนํฯ

[32] โคสฺสาวงฯ

[33] พฺยญฺชเน ทีฆรสฺสาฯ

[34] สรมฺหา ทฺเวฯ

[35] จตุตฺถทุติเยสฺเวสํ ตติยปฐมาฯ