เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

กจฺจายนพฺยากรณํ

1. สนฺธิ

[1, 1. อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโตฯ

[2, 2. อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลิสํฯ

[3, 3 ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺฐฯ

[4, 4. ลหุมตฺตา ตโย รสฺสาฯ

[5, 5. อญฺเญ ทีฆาฯ

[6, 8. เสสา พฺยญฺชนาฯ

[7, 9. วคฺคา ปญฺจปญฺจโส มนฺตาฯ

[8, 10. อํอิติ นิคฺคหิตํฯ

[9, 11. ปรสมญฺญา ปโยเคฯ

[10, 12. ปุพฺพมโธฐิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเยฯ

[11, 14. นเย ปรํ ยุตฺเตฯ

อิติ สนฺธิกปฺเป ปฐโม กณฺโฑฯ