เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

กมลาญฺชลิ

[1]

กมลาสน กมลาปติ ปมถาธิป วชิรา,

ยุธทานว มนุโชรค ภุชคาสน ปตินํ;

มกุฏาหิต มนิทีธิติ ภมราวลิ ภชิตํ,

ปณมา’มหํ อนฆํ มุนิ จรณามล กมลํฯ