เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

มหาปณามปาฐ

(พุทฺธวนฺทนา)

[1]

โส , โก; เน, สํ;

[2]

สตฺถา, เนสํ; เขมํ, ทาตา;

[3]

เหฬาต-กฺกาโร โส; ชนฺตูนํ, โน มา นุ;

[4]

โส โลกนฺธํ, หนฺตฺวา นกฺโก;

สตฺตมฺโพชํ, โพเธตา นุฯ

[5]

ชินสูริโย, ติภวนเภ;

มุหติมิรํ, อภิตปเยฯ

[6]

เชโน ชินมูเล, ทิสฺวา ชนกายํ;

สํสารนิมุคฺคํ, สพฺพญฺญุต มิจฺฉํฯ

[7]

หิตฺวา กรุเปตํ, โมกฺขํ ปณิธานํ;

วตฺเตสิ ทยาณา, โย ตํ มุนิ วนฺเทฯ

[8]

สุตายุภริยา เม, ธนงฺคมปิ จชฺชํฯ

จินํ พุธินิทาเน, อคา มุนิยํ เมตํฯ

[9]

โส สสชาติย เทหํ, จชฺชิย ทานวรญฺจ;

นาคุสโภ วรสีลํ, ปูรยิ สมฺปริจาโคฯ

[10]

เนกฺขมฺมคฺคํ ราชา หุตฺวา, เสนพฺพิทฺวา ปญฺญาเสฏฺฐํ;

เวเทหินฺโท วีรุกฺกํสํ, ขนฺตีวาที ขนฺตีเสฏฺฐํฯ

[11]

โส สุตโสโม ตถคํ, เตมิย ธิฏฺฐานวรํ;

เอกภุโค เมตฺตวรํ, โลมหโสเปกฺขตรํฯ

[12]