เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

นมกฺการปาฬิ

[1]

สุคตํ สุคตํ เสฏฺฐํ, กุสลํกุสลํ ชหํ;

อมตํ อมตํ สนฺตํ, อสมํ อสมํ ททํฯ

สรณํ สรณํ โลกํ, อรณํ อรณํ กรํ;

อภยํ อภยํ ฐานํ, นายกํ นายกํ นเมฯ

[2]

นยนสุภคกายงฺคํ,

มธุรวรสโรเปตํ;

อมิตคุณคณาธารํ,

ทสพลมตุลํ วนฺเทฯ

[3]

โย พุทฺโธ ธิติมาญฺญธารโก,

สํสาเร อนุโภสิ กายิกํ;

ทุกฺขํ เจตสิกญฺจ โลกโต,

ตํ วนฺเท นรเทวมงฺคลํฯ

[4]

พาตฺติํสติลกฺขณจิตฺรเทหํ,

เทหชฺชุตินิคฺคตปชฺชลนฺตํ;

ปญฺญาธิติสีลคุโณฆวินฺทํ,

วนฺเท มุนิมนฺติมชาติยุตฺตํฯ

[5]

ปาโตทยํ พาลทิวากรํว,

มชฺเฌ ยตีนํ ลลิตํ สิรีหิ;

ปุณฺณินฺทุสงฺกาสมุขํ อเนชํ,

วนฺทามิ สพฺพญฺญุมหํ มุนินฺทํฯ

[6]