เมนู

เกนฏฺเฐน อตฺถิปจฺจโยฯ สยํ ขณิกปจฺจุปฺปนฺนตา สงฺขาเตน อตฺถิภาเวน ปจฺจุปฺปนฺนสฺส ธมฺมสฺส ปจฺจโย อตฺถิปจฺจโยฯ อตฺถิปจฺจยทีปนา นิฏฺฐิตาฯ

22. นตฺถิปจฺจโย

23. วิคตปจฺจโย

24. อวิคตปจฺจโย

สพฺโพ อนนฺตรปจฺจโย นตฺถิ ปจฺจโย นามฯ ตถา วิคต ปจฺจโยฯ อวิคตปจฺจโยปิ อตฺถิปจฺจเยน สพฺพสทิโสฯ อตฺถีติจ อวิคโตติ จ อตฺถโต เอกเมวฯ ตถา นตฺถีติ จ วิคโตติจฯ นตฺถิวิคตอวิคตปจฺจยทีปนา นิฏฺฐิตาฯ

ปจฺจยตฺถทีปนา นิฏฺฐิตาฯ

ปจฺจยสภาโค

ปจฺจยสภาโค วุจฺจเตฯ ปญฺจทส สหชาตชาติกา โหนฺติ, จตฺตาโร มหาสหชาตา จตฺตาโร มชฺฌิมสหชาตา สตฺต ขุทฺทกสหชาตาฯ ตตฺถ จตฺตาโร มหาสหชาตา นาม สหชาโต สหชาตนิสฺสโย สหชาตตฺถิ สหชาต อวิคโตฯ จตฺตาโร มชฺฌิมสหชาตา นาม อญฺญมญฺโญ วิปาโก สมฺปยุตฺโต สหชาตวิปฺปยุตฺโตฯ สตฺต ขุทฺทกสห ชาตา นาม เหตุ สหชาตาธิปติ สหชาตกมฺมํ สห ชาตาหาโร สหชาตินฺทฺริยํ ฌานํ มคฺโคฯ

ตโย รูปาหารา, รูปาหาโร รูปาหารตฺถิ รูปาหารา วิคโตฯ

ตีณิ รูปชีวิตินฺทฺริยานิ, รูปชีวิตินฺทฺริยํ รูปชีวิตินฺทฺริยตฺถิ รูปชีวิตินฺทฺริยาวิคตํฯ

สตฺตรส ปุเรชาตชาติกา โหนฺติ, ฉ วตฺถุปุเรชาตา ฉ อารมฺมณปุเรชาตา ปญฺจ วตฺถารมฺมณปุเรชาตาฯ ตตฺถ ฉ วตฺถุปุเรชาตา นาม วตฺถุปุเรชาโต วตฺถุปุเรชาตนิสฺสโย วตฺถุปุเรชาตินฺทฺริยํ วตฺถุปุเรชาตวิปฺปยุตฺตํ วตฺถุปุเรชาตตฺถิ วตฺถุ ปุเรชาตอวิคโตฯ