เมนู

ตปนียสุตฺต

ปุจฺฉา – ตตฺเถว อาวุโส ตปนียสุตฺตํ ภควตา กถํ ภาสิตํฯ

วิสฺสชฺชนา – ทฺเวเม ภิกฺขเว ธมฺมา ตปนียาฯ กตเม ทฺเว, อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส กายทุจฺจริตํ กตํ โหติ, อกตํ โหติ กาย สุจริตํ, วจีทุจฺจริตํ กตํ โหติ, อกตํ โหติ วจีสุจริตํ, มโนทุจฺจริตํ กตํ โหติ, อกตํ โหติ มโนสุจริตํฯ โส ‘‘กายทุจฺจริตํ เม กต’’นฺติ ตปฺปติ, ‘‘อกตํ เม กายสุจริต’’นฺติ ตปฺปติฯ วจีทุจฺจริตํ (ป) ‘‘มโนทุจฺจริตํ เม กต’’นฺติ ตปฺปติ, ‘‘อกตํ เม มโนสุจริต’’นฺติ ตปฺปติฯ อิเม โข ภิกฺขเว ทฺเว ธมฺมา ตปนียาติฯ เอวํ โข ภนฺเต ภควตา ภาสิตํฯ