เมนู

นีตตฺถวเสน, เนยฺยตฺถวเสน

ปุจฺฉา – อิมสฺมิํ อาวุโส รูปาทิวคฺเค ภควตา นีตตฺถวเสน กิํ กถิตํ, เนยฺยตฺถวเสน ปน กิํ ญาปิตํฯ

วิสฺสชฺชนา – อิมสฺมิํ ภนฺเต รูปาทิวคฺเค ภควตา นีตตฺถวเสน วฏฺฏํ กถิตํฯ เนยฺยตฺถวเสน ปน วิวฏฺฏมฺปิ ญาปิตํฯ

2. นีวรณปฺปหานวคฺค

ปุจฺฉา – ทุติโย ปน อาวุโส นีวรณปฺปหานวคฺโค ภควตา กตฺถ กถญฺจ ภาสิโตฯ

วิสฺสชฺชนา – สาวตฺถิยํ ภนฺเต ‘‘นาหํ ภิกฺขเว อญฺญํ เอกธมฺมมฺปิ สมนุปสฺสามิ, เยน อนุปฺปนฺโน วา กามจฺฉนฺโท อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน วา กามจฺฉนฺโท ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตติ, ยถยิทํ ภิกฺขเว สุภนิมิตฺตํ, สุภนิมิตฺตํ ภิกฺขเว อโยนิโส มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโนเจว กามจฺฉนฺโท อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ กามจฺฉนฺโท ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตตี’’ติ เอวมาทินา ภควตา ภาสิโตฯ