เมนู

อุทายีสุตฺต

ปุ – ตตฺเถว อาวุโส นวมํ อุทายิสุตฺตํ ภควตา กตฺถ กํ อารพฺภ กิสฺมิํ วตฺถุสฺมิํ กถญฺจ ภาสิตํฯ

วิ – โกสมฺพิยํ ภนฺเต อายสฺมนฺตํ อุทายิํ อารพฺภ ภาสิตํฯ