เมนู

พฺยสนสุตฺต

ปุ – ตตฺเถว อาวุโส ทสมํ พฺยสนสุตฺตํ ภควตา กถํ ภาสิตํฯ

วิ – ทสมํ ภนฺเต พฺยสนสุตฺตํ ‘‘ปญฺจิมานิ ภิกฺขเว พฺยสนานิฯ กตมานิ ปญฺจ, ญาติพฺยสนํ โภคพฺยสนํ โรคพฺยสนํ สีลพฺยสนํ ทิฏฺฐิพฺยสน’’นฺติ เอวมาทินา ภควตา ภาสิตํฯ

ราชวคฺค