เมนู

ปญฺหพฺยากรณสุตฺต

ปุ – ตตฺเถว อาวุโส ทุติยํ ปญฺหพฺยากรณสุตฺตํ ภควตา กถํ ภาสิตํฯ

วิ – ตตฺเถว ภนฺเต ทุติยํ ปญฺหพฺยากรณสุตฺตํ ‘‘จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว ปญฺหพฺยากรณานิฯ กตมานิ จตฺตาริ, อตฺถิ ภิกฺขเว ปญฺโห เอกํสพฺยากรณีโย, อตฺถิ ภิกฺขเว ปญฺโห วิภชฺชพฺยากรณีโย, อตฺถิ ภิกฺขเว ปญฺโห ปฏิปุจฺฉาพฺยากรณีโย, อตฺถิ ภิกฺขเว ปญฺโห ฐปนีโย’’ติ เอวมาทินา ภควตา ภาสิตํฯ

ปุญฺญาภิสนฺทวคฺค

ปฐมสํวาสสุตฺต

ปุ – ปุญฺญาภิสนฺทวคฺเค ปน อาวุโส ตติยํ สํวาสสุตฺตํ ภควตา กตฺถ กํ อารพฺภ กถญฺจ ภาสิตํฯ

วิ – ปุญฺญาภิสนฺทวคฺเค ภนฺเต ตติยํ สํวาสสุตฺตํ อนฺตรา จ มธุรํ อนฺตรา จ เวรญฺชํ สมฺพหุเล คหปตโย จ คหปตานิโย จ อารพฺภ ‘‘จตฺตาโรเม คหปตโย สํวาสาฯ กตเม จตฺตาโร, ฉโว ฉวาย สทฺธิํ สํวสติ, ฉโว เทวิยา สทฺธิํ สํวสติ, เทโว ฉวาย สทฺธิํ สํวสติ, เทโว เทวิยา สทฺธิํ สํวสตี’’ติ เอวมาทินา ภควตา ภาสิตํฯ