เมนู

สพฺพกมฺมกฺขยํ ปตฺโต,

วิมุตฺโต อุปธิสงฺขเย;

เอส โส ภควา พุทฺโธ,

เอส สีโห อนุตฺตโร;

สเทวกสฺส โลกสฺส,

พฺรหฺมจกฺกํ ปวตฺตยีฯ

อิติ เทวา มนุสฺสา จ,

เย พุทฺธํ สรณํ คตา;

สงฺคมฺม ตํ นมสฺสนฺติ,

มหนฺตํ วีตสารทํฯ

ทนฺโต ทมยตํ เสฏฺโฐ,

สนฺโต สมยตํ อิสิ;

มุตฺโต โมจยตํ อคฺโค,

ติณฺโณ ตารยตํ วโรฯ

อิติ เหตํ นมสฺสนฺติ,

มหนฺตํ วีตสารทํ;

สเทวกสฺมิํ โลกสฺมิํ,

นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโล–

พฺรหฺมจริยสุตฺต

ปุ – ตตฺเถว อาวุโส ปญฺจมํ พฺรหฺมจริยสุตฺตํ ภควตา กถํ ภาสิตํฯ

วิ – ปญฺจมํ ภนฺเต พฺรหฺมจริยสุตฺตํ ‘‘นยิทํ ภิกฺขเว พฺรหฺมจริยํ วุสฺสติ ชนกุหนตฺถํ, น ชนลปนตฺถํ, น ลาภสกฺการสิโลกานิสํสุตฺตํ , น อิติวาทปฺปโมกฺขานิสํสตฺถํ, น ‘อิติ มํ ชโน ชานาตู’ติฯ อถ โข อิทํ ภิกฺขเว พฺรหฺมจริยํ วุสฺสติ สํวรตฺถํ ปหานตฺถํ วิราคตฺถํ นิโรธตฺถ’’นฺติ เอวมาทินา ภควตา ภาสิตํฯ

อริยวํสสุตฺต

ปุ – ตตฺเถว อาวุโส อฏฺฐมํ อริยวํสสุตฺตํ ภควตา กถํ ภาสิตํฯ

วิ – ตตฺเถว ภนฺเต อฏฺฐมํ อริยวํสสุตฺตํ ‘‘จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อริยวํสา อคฺคญฺญา รตฺตญฺญา วํสญฺญา โปราณา, อสํกิณฺณา อสํกิณฺณปุพฺพาน สํกียิสฺสนฺติ, อปฺปฏิกุฏฺฐา สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิญฺญูหิฯ กตเม จตฺตาโร, อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สนฺตุฏฺโฐ โหติ อิตรีตเรน จีวเรน, อิตรีตรจีวรสนฺตุฏฺฐิยา จ วณฺณวาที, น จ จีวรเหตุ อเนสนํ อปฺปติรูปํ อาปชฺชติ, อลทฺธา จ จีวรํ น ปริตสฺสติ, ลทฺธา จ จีวรํ อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺโฌปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปญฺโญ ปริภุญฺชติ, ตาย จ ปน อิตรีตรจีวรสนฺตุฏฺฐิยา เนวตฺตานุกฺกํเสติ โน ปรํ วมฺเภติฯ โย หิ ตตฺถ ทกฺโข อนลโส สมฺปชาโน ปฏิสฺสโภ, อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โปราเณ อคฺคญฺเญ อริยวํเส ฐิโต’’ติ เอวมาทินา ภควตา ภาสิตํฯ

จกฺกวคฺค