เมนู

เกสกมฺพลสุตฺต

ปุจฺฉา – โยธาชีววคฺเค ปน อาวุโส ปญฺจมํ เกสกมฺพลสุตฺตํ ภควตา กถํ ภาสิตํฯ

วิสฺสชฺชนา – โยธาชีววคฺเค ภนฺเต ปญฺจมํ เกสกมฺพลสุตฺตํ ‘‘เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ยานิ กานิจิ ตนฺตาวุตานํ วตฺถานํ, เกสกมฺพโล เตสํ ปฏิกิฏฺโฐ อกฺขายติฯ เกสกมฺพโล ภิกฺขเว สีเต สีโต อุณฺเห อุณฺโห ทุพฺพณฺโณ ทุคฺคนฺโธ ทุกฺขสมฺผสฺโสฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยานิกานิจิ ปุถุสมณพฺราหฺมณวาทานํ, มกฺขลิวาโท เตสํ ปฏิกิฏฺโฐ อกฺขายตีติ เอวมาทินา ภควตา ภาสิตํฯ

มงฺคลวคฺค

วนฺทนาสุตฺต

ปุจฺฉา – มงฺคลวคฺเค ปนาวุโส นวมํ วนฺทนาสุตฺตํ ภควตา กถํ ภาสิตํฯ

วิสฺสชฺชนา – มงฺคลวคฺเค ภนฺเต นวมํ วนฺทนาสุตฺตํ ‘‘ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว วนฺทนาฯ กตมา ติสฺโส, กาเยน วาจาย มนสาฯ อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส วนฺทนา’’ติ, เอวํ โข ภนฺเต ภควตา ภาสิตํฯ

‘‘ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว วนฺทนาฯ กตมา ติสฺโส, กาเยน วาจาย มนสาฯ อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส วนฺทนา’’ฯ