เมนู

มธุภาณีปุคฺคล

ปุจฺฉา – กถํ ปนาวุโส ตตฺถ ภควตา มธุภาณี ปุคฺคโล ปกาสิโตฯ

วิสฺสชฺชนา – กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล มธุภาณี, อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ผรุสํ วาจํ ปหาย ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต