เมนู

คิลานสุตฺต

ปุจฺฉา – ปุคฺคลวคฺเค ปน อาวุโส ทุติยํ คิลานสุตฺตํ ภควตา กถํ ภาสิตํฯ

วิสฺสชฺชนา – ปุคฺคลวคฺเค ภนฺเต ทุติยํ คิลานสุตฺตํ ‘‘ตโยเม ภิกฺขเว คิลานา สนฺโต สํวิชฺชมานา โลกสฺมิํฯ กตเม ตโย, อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ คิลาโน ลภนฺโต วา สปฺปายานิ โภชนานิ อลภนฺโต วา สปฺปายานิ โภชนานิ, ลภนฺโต วา สปฺปายานิ เภสชฺชานิ อลภนฺโต วา สปฺปายานิ เภสชฺชานิ, ลภนฺโต วา ปติรูปํ อุปฏฺฐากํ อลภนฺโต วา ปติรูปํ อุปฏฺฐากํ วุฏฺฐาติ ตมฺหา อาพาธา’’ติ เอวมาทินา ภควตา ภาสิตํฯ

พหุการสุตฺต

ปุจฺฉา – ตตฺเถว อาวุโส จตุตฺถํ พหุการสุตฺตํ ภควตา กถํ ภาสิตํฯ