เมนู

จูฬสีหนาทสุตฺต

ปุจฺฉา – จูฬนสีหนาทสุตฺตํ ปนาวุโส ภควตา กตฺถ กํ อารพฺภ กิสฺมิํ วตฺถุสฺมิํ ภาสิตํฯ

วิสฺสชฺชนา – สาวตฺถิยํ ภนฺเต ปริหีนลาภสกฺกาเร นานาติตฺถิเย อารพฺภ ภาสิตํ, นานาติตฺถิยา ภนฺเต ปริหีนลาภสกฺการา เตสุ เตสุ ฐาเนสุ ปริเทวิํสุ, จตสฺโส จ ภนฺเนฺต ปริสา ภควโต เอกมตฺถํ อาโรเจสุํ, ตสฺมิํ ภนฺเต วตฺถุสฺมิํ ภาสิตํฯ