เมนู

จูฬปุณฺณมสุตฺต

ปุจฺฉา – จูฬปุณฺณมสุตฺตํ ปนาวุโส ภควตา กตฺถ กํ อารพฺภ ภาสิตํฯ

วิสฺสชฺชนา – สาวตฺถิยํ ภนฺเต สมฺพหุเล ภิกฺขู อารพฺภ ภาสิตํฯ