เมนู

กณฺณกตฺถลสุตฺต

ปุจฺฉา – กณฺณกตฺถลสุตฺตํ ปนาวุโส ภควตา กตฺถ เกน สทฺธิํ ภาสิตํฯ

วิสฺสชฺชนา – อุรุญฺญายํ ภนฺเต กณฺณกตฺถเล มิคทาเย รญฺญา ปเสนทินา โกสเลน สทฺธิํ ภาสิตํฯ

พฺรหฺมายุสุตฺต

ปุจฺฉา – เตนาวุโส ภควตา…เป.… สมฺมาสมฺพุทฺเธน พฺรหฺมายุสุตฺตํ กตฺถ กํ อารพฺภ กิสฺมิํ วตฺถุสฺมิํ ภาสิตํฯ