เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

สุตฺตนฺตปิฏเก

ทีฆนิกาเย

สีลกฺขนฺธวคฺคสุตฺต

สํคายนสฺส ปุจฺฉา วิสฺสชฺชนา

ปุจฺฉา – ปฐมมหาธมฺมสํคีติกาเล อาวุโส ธมฺมสํคาหกา มหากสฺสปาทโย มหาเถรวรา ปฐมํ วินยํ สํคายิตฺวา ตทนนฺตรํ กํ นาม ปาวจนํ สํคายิํสุฯ

วิสฺสชฺชนา – ปฐมมหาธมฺมสํคีติยํ ภนฺเต ธมฺมสํคาหกา มหากสฺสปาทโย มหาเถรวรา ปฐมํ วินยํ สํคายิตฺวา ตทนนฺตรํ ธมฺมํ สํคายิํสุฯ