เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

อภิธมฺมตฺถสงฺคโห

คนฺถารมฺภกถา

[1] สมฺมาสมฺพุทฺธมตุลํ , สสทฺธมฺมคณุตฺตมํฯ

อภิวาทิย ภาสิสฺสํ, อภิธมฺมตฺถสงฺคหํฯ

จตุปรมตฺถธมฺโม

[2] ตตฺถ วุตฺตาภิธมฺมตฺถา, จตุธา ปรมตฺถโต

จิตฺตํ เจตสิกํ รูปํ, นิพฺพานมิติ สพฺพถาฯ

1. จิตฺตปริจฺเฉโท

ภูมิเภทจิตฺตํ

[3] ตตฺถ จิตฺตํ ตาว จตุพฺพิธํ โหติ กามาวจรํ รูปาวจรํ อรูปาวจรํ โลกุตฺตรญฺเจติฯ