เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

อภิธมฺมาวตาโร

คนฺถารมฺภกถา

[1]

อนนฺตกรุณาปญฺญํ , ตถาคตมนุตฺตรํ;

วนฺทิตฺวา สิรสา พุทฺธํ, ธมฺมํ สาธุคณมฺปิ จฯ

[2]

ปณฺฑุกมฺพลนามาย, สิลายาตุลวิกฺกโม;

นิสินฺโน เทวราชสฺส, วิมเล สีตเล ตเลฯ

[3]

ยํ เทวเทโว เทวานํ, เทวเทเวหิ ปูชิโต;

เทเสสิ เทวโลกสฺมิํ, ธมฺมํ เทวปุรกฺขโตฯ

[4]

ตตฺถาหํ ปาฏวตฺถาย, ภิกฺขูนํ ปิฏกุตฺตเม;

อภิธมฺมาวตารนฺตุ, มธุรํ มติวฑฺฒนํฯ

[5]

ตาฬํ โมหกวาฏสฺส, วิฆาฏนมนุตฺตรํ;

ภิกฺขูนํ ปวิสนฺตานํ, อภิธมฺมมหาปุรํฯ

[6]

สุทุตฺตรํ ตรนฺตานํ, อภิธมฺมมโหทธิํ;

สุทุตฺตรํ ตรนฺตานํ, ตรํว มกรากรํฯ

[7]

อาภิธมฺมิกภิกฺขูนํ, หตฺถสารมนุตฺตรํ;

ปวกฺขามิ สมาเสน, ตํ สุณาถ สมาหิตาฯ

1. ปฐโม ปริจฺเฉโท