เมนู

นิคมนกถา

สพฺพสตฺตุตฺตโม นาโถ, โลเก อุปฺปชฺชิ นายโก;

สมฺพุทฺโธ โคตโม ชิโน, อเนกคุณลงฺกโตฯ

สาสนํ ตสฺส เสฏฺฐสฺส, อฏฺฐวสฺสสตาธิกํ;

ทฺวิสหสฺสํ ยทา ปตฺตํ, นิมฺมลํ วฑฺฒนํ สุภํฯ

ตทา ภูมิสฺสโร มหาธมฺมราชา มหิทฺธิโก;

อาณาจกฺเกน สาเรติ, ราชา โนอนุวตฺตเกฯ

ลทฺธา เสตคเช วเร, โลเก วิมฺหยชานเก;

อปฺปมตฺโต มหาวีโร, ปุญฺญํ กตฺวาภิโมทติฯ

ตสฺมิํ วสฺเสว สาวเณ, มาเส นวมทิวเส;

สูริยุคฺคมเน กาเล, นิพฺพตฺตายํ วิภาวนาฯ

ยตฺตกํ สาสนํ ฐิตํ, ตตฺตกํ รจิตํ มยา;

ฐาตุ เนตฺติวิภาวนา, ชินปุตฺตหิตาวหาฯ

อิติ ตํ รจยนฺเตน, ปุญฺญํ อธิคตํ มยา;

โหนฺตุ ตสฺสานุภาเวน, สพฺเพ วิมุตฺติภาคิโนฯ

ราชเทวี ปุตฺตนตฺตา, ปนตฺตา จ สชาติกา;

สพฺเพ รชฺชสุเข ฐตฺวา, จรนฺตุ จริตํ สุขีฯ

เทโว กาเล สุวสฺสตุ, สพฺโพ รฏฺฐชโน สุขี;

อญฺญมญฺญํ อหิํสนฺโต, ปิโย โหตุ หิตาวโหติฯ

เนตฺติวิภาวินี นิฏฺฐิตาฯ