เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทกนิกาเย

เนตฺติวิภาวินี

คนฺถารมฺภกถา

ยชิตพฺพํ ยชิตฺวาน, นมิตพฺพํ นมามหํ;

ยชนาทฺยานุภาเวน, อนฺตราเย ชหํ สทาฯ

เยน ยา รจิตา เนตฺติ, เยน สา อนุโมทิตา;

เยหิ สํวณฺณนา กตา, เตสานุภาวนิสฺสิโตฯ

กิญฺจิ กิญฺจิ สริตฺวาน, ลีนาลีนานุสนฺธฺยาทิํ;

กริสฺสํ ชินสุตฺตานํ, หิตํ เนตฺติวิภาวนํฯ

อปฺปเมยฺยคุโณ มหาธมฺมราชวฺหโย ภเว;

อจฺฉริโย อพฺภุโต โย, โพธิสมฺภารปูรโณฯ

นานารฏฺฐิสฺสริสฺสโร, เสฏฺโฐ สาสนปคฺคโห;

ปาสํสราชปาสํโส, นราจินฺเตยฺยจินฺตโกฯ

จินฺติตการโก ราชา, สิรฏฺฐิมาลปาลโก;

อเชยฺยเชยฺยโก มหาเจตฺยาทิการโก สทาฯ

อสฺสามจฺเจน พฺยตฺเตน, ชินจกฺกหิตตฺถินา;

อนนฺตสุตินาเมน, สกฺกจฺจํ อภิยาจิโตฯ

กามํ สํวณฺณนา กตา, เถราสเภหิ คมฺภีรา;

คมฺภีรตฺตา ตุ ชานิตุํ, ชินปุตฺเตหิ ทุกฺกราฯ