เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

สํยุตฺตนิกาเย

สฬายตนวคฺคฏีกา

1. สฬายตนสํยุตฺตํ

1. อนิจฺจวคฺโค