เมนู

นิคมนกถา

เอตฺตาวตา จ –

สทฺธมฺเม ปาฏวตฺถาย, สาสนสฺส จ วุทฺธิยา;

วณฺณนา ยา สมารทฺธา, สีลกฺขนฺธกถาย สาฯ

สาธุวิลาสินี นาม, สพฺพโส ปรินิฏฺฐิตา;

ปณฺณาสาย สาธิกาย, ภาณวารปฺปมาณโตฯ

อเนกเสติภินฺโท โย, อนนฺตพลวาหโน;

สิรีปวราทินาโม, ราชา นานารฏฺฐิสฺสโรฯ

ชมฺพุทีปตเล รมฺเม, มรมฺมวิสเย อกา;

ตมฺพทีปรฏฺเฐ ปุรํ, อมรปุรนามกํฯ

มณฺฑลาจลสามนฺตํ, เอราวตีนทิสฺสิตํ;

นานาชนานมาวาสํ, เหมปาสาทลงฺกตํฯ

ตตฺราภิเสกปตฺโต โส, รชฺชํ กาเรสิ ธมฺมโต;

ราชาคารมหาถูปํ, อกาสิ สมฺปสาทนํฯ

อุทฺธมฺมํ อุพฺพินยญฺจ, ปหาย ชินสาสนํ;

วิโสเธสิ ยถาภูตํ, สตตํ ทฬฺหมานโสฯ

เตเนว การิเต รมฺเม, ฉายูทกสมปฺปิเต;

ทฺวิปาการปริกฺขิตฺเต, ภาวนาภิรตารเหฯ

มหามุนิสมญฺญา ยา, สมฺพุทฺธสมฺมุขา กตา;

ปฏิมา ตํปาสาทมฺหา, อุชุอาสนฺนทกฺขิเณฯ

อโสการามอาราเม , ปญฺจภูมิมหาลเย;

รตนภูมิกิตฺติ วฺหเย, ธมฺมปาสาทลงฺกเตฯ

ตถา ทกฺขิณเทวิยา, นครสมีเป กเต;

ปุพฺพุตฺตเร ชยภูมิ-กิตฺตาภิธานเกปิ จฯ

ตเถวุตฺตรเทวิยา , นครพฺภนฺตเร กเต;

โสณฺณคุหถูปนฺติเก, ปริมาณกนามเกฯ

ตถา จ อุปราเชน, กเต นครปจฺฉิเม;

มหาคุหถูปนฺติเก, มงฺคลาวาสนามเกฯ

อิติ โสณฺณวิหาเรสุ, วสํเนเกสุ วารโต;

สกฺกโต สพฺพราชูนํ, ติกฺขตฺตุํ ลทฺธลญฺฉโนฯ

ญาณาภิวํสธมฺมเสนาปตีติ สุวิขฺยาโต;

ทฺเววิภงฺคาทิธารณา, อุปชฺฌาจริยตํ ปตฺโตฯ

ลงฺกาทีปาคตานมฺปิ, ปรทีปนิวาสินํ;

ภิกฺขูนํ วาจโก ธมฺมํ, ปฏิปตฺติํ นิโยชโกฯ

ยํ นิสฺสาย วิโสเธสิ, สาสนํ เอส ภูปติ;

อตฺถพฺยญฺชนสมฺปนฺนํ, โส’กาสิ วณฺณนํ อิมํฯ

สมฺพุทฺธปรินิพฺพานา, ปญฺจตาลีสเก’ทฺธเก;

ติสเต ทฺวิสหสฺเส จ, สมฺปตฺเต สา สุนิฏฺฐิตาฯ

เปฏกาลงฺการวฺหยํ, เนตฺติสํวณฺณนํ สุภํ;

อิมญฺจ สงฺขโรนฺเตน, ยํ ปุญฺญํ ปสุตํ มยาฯ

อญฺญมฺปิ เตน ปุญฺเญน, ปตฺวาน โพธิมุตฺตมํ;

ตารยิตฺวา พหู สตฺเต, โมเจยฺยํ ภวพนฺธนาฯ

สทา รกฺขนฺตุ ราชาโน, ธมฺเมเนว ปชํ อิมํ;

นิรตา ปุญฺญกมฺเมสุ, โชเตนฺตุ ชินสาสนํฯ

อิเม จ ปาณิโน สพฺเพ, สพฺพทา นิรุปทฺทวา;

นิจฺจํ กลฺยาณสงฺกปฺปา, ปปฺโปนฺตุ อมตํ ปทนฺติฯ

อิติ ทีฆนิกายฏฺฐกถาย สีลกฺขนฺธวคฺคสํวณฺณนาย

สาธุวิลาสินี นาม อภินวฏีกา สมตฺตาฯ

สีลกฺขนฺธวคฺคอภินวฏีกา นิฏฺฐิตาฯ