เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ทีฆนิกาเย

สีลกฺขนฺธวคฺคอภินวฏีกา

คนฺถารมฺภกถา

โย เทเสตฺวาน สทฺธมฺมํ, คมฺภีรํ ทุทฺทสํ วรํ;

ทีฆทสฺสี จิรํ กาลํ, ปติฏฺฐาเปสิ สาสนํฯ1ฯ

วิเนยฺยชฺฌาสเย เฉกํ, มหามติํ มหาทยํ;

นตฺวาน ตํ สสทฺธมฺมคณํ คารวภาชนํฯ2ฯ

สงฺคีติตฺตยมารุฬฺหา, ทีฆาคมวรสฺส ยา;

สํวณฺณนา ยา จ ตสฺสา, วณฺณนา สาธุวณฺณิตาฯ 3ฯ

อาจริยธมฺมปาล- ตฺเถเรเนวาภิสงฺขตา;

สมฺมา นิปุณคมฺภีร-ทุทฺทสตฺถปฺปกาสนาฯ4ฯ

กามญฺจ สา ตถาภูตา, ปรมฺปราภตา ปน;

ปาฐโต อตฺถโต จาปิ, พหุปฺปมาทเลขนาฯ5ฯ

สงฺเขปตฺตา จ โสตูหิ, สมฺมา ญาตุํ สุทุกฺกรา;

ตสฺมา สพฺรหฺมจารีนํ, ยาจนํ สมนุสฺสรํฯ6ฯ

โย’เนกเสตนาคินฺโท, ราชา นานารฏฺฐิสฺสโร;

สาสนโสธเน ทฬฺหํ, สทา อุสฺสาหมานโสฯ7ฯ

ตํ นิสฺสาย ‘‘มเมโสปิ, สตฺถุสาสนโชตเน;

อปฺเปว นามุปตฺถมฺโภ, ภเวยฺยา’’ติ วิจินฺตยํฯ8ฯ