เมนู

3. สโภชนสิกฺขาปทํ

[279] ตติเย ‘‘สยนิยฆเร’’ติ วตฺตพฺเพ ยการโลปํ กตฺวา ‘‘สยนิฆเร’’ติ วุตฺตนฺติ อาห ‘‘สยนิฆเร’’ติฯ ยโตติ เอตฺถ โตสทฺโท ปฐมาทีสุ อตฺเถสุ ทิสฺสติฯ ‘‘ยโตนิทาน’’นฺติอาทีสุ (สุ. นิ. 275) ปฐมตฺเถฯ ‘‘อนฺตราเย อเสสโต’’ติอาทีสุ (ธ. ส. อฏฺฐ. คนฺถารมฺภกถา 7) ทุติยตฺเถ ฯ ‘‘อนิจฺจโต’’ติอาทีสุ (ปฏฺฐา. 1.1.409) ตติยตฺเถฯ ‘‘มาติโต ปิติโต’’ติอาทีสุ (ที. นิ. 1.311) ปญฺจมฺยตฺเถฯ ‘‘ยํ ปรโต ทานปจฺจยา’’ติอาทีสุ (ชา. 2.22.585) ฉฏฺฐฺยตฺเถฯ ‘‘ปุรโต ปจฺฉโต’’ติอาทีสุ (ปาจิ. 576) สตฺตมฺยตฺเถฯ ‘‘ปทมโต’’ติอาทีสุ การณตฺเถ ทิสฺสติฯ อิธาปิ การณตฺเถเยวาติ อาห ‘‘ยสฺมา’’ติฯ ยสฺมา การณา อยฺยสฺส ภิกฺขา ทินฺนา, ตสฺมา คจฺฉถ ภนฺเต ตุมฺเหติ อตฺโถฯ นฺติ ภิกฺขํฯ โวติ ตุมฺเหหิฯ อธิปฺปาโยติ ปุริสสฺส อชฺฌาสโยฯ ‘‘ปริยุฏฺฐิโต’’ติ สามญฺญโต วุตฺเตปิ อตฺถปกรณาทิโต ราคปริยุฏฺฐิโตวาธิปฺเปโตติ อาห ‘‘ราคปริยุฏฺฐิโต’’ติ, ราเคน ปริภวิตฺวา อุฏฺฐิโตติ อตฺโถฯ

[280] สโภชนนฺติ เอตฺถ สกาโร สหสทฺทการิโย จ อการุการานํ อสรูปตฺตา อการโต อุการสฺส โลโป จ ตีสุ ปเทสุ ปจฺฉิมานํ ทฺวินฺนํ ปทานํ ตุลฺยตฺถนิสฺสิตสมาโส จ ปุพฺพปเทน สห เภทนิสฺสิตพาหิรตฺถสมาโส จ โหติ, อิติ อิมมตฺถํ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘สห อุโภหิ ชเนหี’’ติฯ อถ วา ภุญฺชิตพฺพนฺติ โภชนํ, สํ วิชฺชติ โภชนํ อสฺมิํ กุเลติ สโภชนนฺติ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘อถ วา’’ติอาทิฯ หีติ สจฺจํฯ เตเนวาติ เตเนว อญฺญมญฺญํ ภุญฺชิตพฺพตฺตาฯ อสฺสาติ ‘‘สโภชเน’’ติปทสฺสฯ ฆเรติ เอตฺถ ปุพฺโพ สยนิสทฺโท โลโปติ อาห ‘‘สยนิฆเร’’ติฯ อิมินา ‘‘ทตฺโต’’ติอาทีสุ วิย ปุพฺพปทโลปสมาสํ ทสฺเสติฯ ปิฏฺฐสงฺฆาฏสฺสาติ เอตฺถ ปิฏฺฐสงฺฆาโฏ นาม น อญฺญสฺส ยสฺส กสฺสจิ, อถ โข สยนิฆรคพฺภสฺเสวาติ อาห ‘‘ตสฺส สยนิฆรคพฺภสฺสา’’ติฯ ยถา วา ตถา วาติ เยน วา เต น วา อากาเรนฯ กตสฺสาติ ปิฏฺฐิวํสํ อาโรเปตฺวา วา อนาโรเปตฺวา วา กตสฺสาติฯ ตติยํฯ

[284] จตุตฺถปญฺจเมสุ ยถา จ สโภชนสิกฺขาปทํ ปฐมปาราชิกสมุฏฺฐานํ, เอวเมว ตานิปีติ โยชนาติฯ จตุตฺถปญฺจมานิฯ

6. จาริตฺตสิกฺขาปทํ

[294] ฉฏฺเฐ กสฺมา เตหิ ‘‘เทถาวุโส ภตฺต’’นฺติ วุตฺตํ, นนุ ภิกฺขูนํ เอวํ วตฺตุํ น วฏฺฏตีติ อาห ‘‘เอตฺถ ตํ กิรา’’ติอาทิฯ ตสฺมาติ ยสฺมา อภิหฏํ อโหสิ, ตสฺมาฯ

[295] อิทํ ปน วจนํ อาหาติ สมฺพนฺโธฯ ปสาทญฺญถตฺตนฺติ ปสาทสฺส อญฺเญนากาเรน ภาโวฯ นฺติ ขาทนียํฯ ‘‘คเหตฺวา อาคมํสู’’ติอิมินา ‘‘อุสฺสาริยิตฺถา’’ติ เอตฺถ อุการสฺส อุคฺคหตฺถตญฺจ สรธาตุสฺส คตฺยตฺถตญฺจ อชฺชตนิญุํวิภตฺติยา ตฺถตฺตญฺจ ทสฺเสติ, อุคฺคเหตฺวา สาริํสุ อคมํสูติ อตฺโถฯ

[298] ยตฺถาติ ยสฺมิํ ฐาเนฯ ฐิตสฺส ภิกฺขุโน จิตฺตํ อุปฺปนฺนนฺติ โยชนาฯ ตโตติ จิตฺตุปฺปนฺนโตฯ นฺติ ภิกฺขุํฯ ปกติวจเนนาติ อุจฺจาสทฺทมกตฺวา ปวตฺเตน สภาววจเนนฯ อนฺโตวิหาเรติ วจนสฺส อติสมฺพาธตฺตา อยุตฺตภาวํ มญฺญมาโน อาห ‘‘อปิ จ อนฺโตอุปจารสีมายา’’ติฯ

[302] คามสฺส อนฺตเร อาราโม ติฏฺฐตีติ อนฺตราราโม วิหาโร, ตํ คจฺฉตีติ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘อนฺโตคาเม’’ติอาทีติฯ ฉฏฺฐํฯ