เมนู

3. ภิกฺขุนุปสฺสยสิกฺขาปทํ

[162] ตติเย ‘‘โอวทติ ปาจิตฺติยสฺสา’’ติ สามญฺญโต วุตฺเตปิ วิเสสโต อตฺโถ คเหตพฺโพติ อาห ‘‘อฏฺฐหิ ครุธมฺเมหิ โอวทนฺตสฺเสว ปาจิตฺติย’’นฺติฯ อิโตติ อิมสฺมา สิกฺขาปทมฺหาฯ ยตฺถ ยตฺถาติ ยสฺมิํ ยสฺมิํ สิกฺขาปเทฯ สพฺพตฺถ ตตฺถ ตตฺถาติ โยชนาติฯ ตติยํฯ

ปกิณฺณกกถา

เอตฺถาติ อิมสฺมิํ สิกฺขาปเทฯ อิทํ ปกิณฺณกํ วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธฯ ตีณิ ปาจิตฺติยานีติ ภิกฺขุโน อสมฺมตตฺตา เอกํ ปาจิตฺติยํ, สูริยสฺส อตฺถงฺคตตฺตา เอกํ, ภิกฺขุนุปสฺสยํ อุปสงฺกมิตตฺตา เอกนฺติ ตีณิ ปาจิตฺติยานิฯ กถนฺติ เกน การเณน โหตีติ โยชนาฯ ตตฺถาติ ภิกฺขุนุปสฺสยํฯ ตสฺเสวาติ สมฺมตสฺเสว ภิกฺขุโนฯ อญฺเญน ธมฺเมนาติ ครุธมฺเมหิ อญฺเญน ธมฺเมนฯ ทิวา ปนาติ สูริยุคฺคมนโต ตสฺส อนตฺถงฺคเตเยวาติฯ

4. อามิสสิกฺขาปทํ

[164] จตุตฺเถ พหุํ มานํ กตํ เยหีติ พหุกตาฯ พหุกตา หุตฺวา น โอวทนฺตีติ อตฺถํ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘น พหุกตา’’ติอาทิฯ ธมฺเมติ สีลาทิธมฺเมฯ อธิปฺปาโยติ ‘‘น พหุกตา’’ติปทสฺส, ฉพฺพคฺคิยานํ วา อธิปฺปาโยติ โยชนาฯ ‘‘กตฺตุกาโมติ อาทีน’’นฺติปทํ ‘‘อตฺโถ’’ติปเท วาจกสมฺพนฺโธฯ

อสมฺมโต นาม ฐปิโต เวทิตพฺโพติ โยชนาฯ สมฺมุตินฺติ ภิกฺขุโนวาทกสมฺมุติํฯ ปจฺฉา สามเณรภูมิยํ ฐิโตติ โยชนาติฯ จตุตฺถํฯ

5. จีวรทานสิกฺขาปทํ

[169] ปญฺจเม รถิกายาติ รจฺฉายฯ สา หิ รถสฺส หิตตฺตา รถิกาติ วุจฺจติฯ สนฺทิฏฺฐาติ สโมธานวเสน ทสฺสียิตฺถาติ สนฺทิฏฺฐาฯ ทิฏฺฐมตฺตกา มิตฺตาติ อาห ‘‘มิตฺตา’’ติฯ เสสนฺติ วุตฺตวจนโต เสสํ วจนํฯ ตตฺราติ จีวรปฏิคฺคหณสิกฺขาปเทฯ หีติ วิเสสโชตกํฯ อิธาติ อิมสฺมิํ จีวรทานสิกฺขาปเทติฯ ปญฺจมํฯ