เมนู

‘‘หท กรีโสสฺสคฺเค’’ติ ธาตุปาเฐสุ (ปาณินี 977 ธาตุปาเฐ; สทฺทนีติธาตุมาลายํ 15 ทการนฺตธาตุ) วุตฺตตฺตา วจฺจกูปโต พหิ กรีสสฺส โอสฺสชฺชนนฺติ อาห ‘‘พหิ วจฺจมกฺขิตา’’ติฯ โธวิตพฺพาติ อุทเกน โธวิตพฺพาฯ เอตมฺปีติ อุทกสฺส อวิชฺชมานมฺปิฯ สพฺพตฺถาติ สพฺพสฺมิํ วตฺตกฺขนฺธเกฯ

อิติ วตฺตกฺขนฺธกวณฺณนาย โยชนา สมตฺตาฯ

9. ปาติโมกฺขฏฺฐปนกฺขนฺธกํ