เมนู

เสนาสนสามิกสฺสาติ เสนาสนทายกสฺส ปุตฺตธีตาทโยติ สมฺพนฺโธฯ เสนาสเน เทมาติ เสนาสนสฺส เทมฯ ตตฺถาติ เสนาสเนฯ เอกเมว วตฺถํ ทาตพฺพํฯ กสฺมา? ปุคฺคลสฺส อทตฺวา เสนาสนสฺเสว ทาตพฺพตฺตาฯ วสฺสาวาสิกฏฺฐิติกายาติ วสฺสาวาสิกคาหิตสฺส ฐิติกายฯ เอเสว นโยติ เสนาสนสฺเสว ทินฺนตฺตา เอเสว นโยฯ ตสฺเสว โหนฺตีติ ปุคฺคลสฺเสว ทินฺนตฺตา ตสฺเสว โหนฺติฯ

ทุติโย เถราสเน คาหิโต โหตีติ สมฺพนฺโธฯ ปฐมภาคสฺส สามเณรสฺส คาหิตตฺตา วุตฺตํ ‘‘วรภาคํ สามเณรสฺส ทตฺวา’’ติฯ อุโภปีติ ทฺเว เถรสามเณเรปิฯ สยเมวาติ ทายโก สยเมวฯ นฺติ วสฺสาวาสิกํฯ ยสฺสาติ เถรสฺส วา สามเณรสฺส วาฯ

อิโตติ วุตฺตนยโตฯ ทหรสามเณรสฺสาติ ตรุณสฺส สามเณรสฺสฯ โสติ ฆรสามิโกฯ นฺติ ปตฺตชนํฯ ยสฺสาติ ภิกฺขุโนฯ เตสนฺติ มนุสฺสานํฯ ยถาภูตํ อาจิกฺขิตพฺพนฺติ วิพฺภมกาลงฺกตการณํ ยถาภูตํ อาจิกฺขิตพฺพํฯ สุทฺธปํสุกูลิกาเยวาติ อญฺเญหิ อมิสฺสา สุทฺธา ปํสุกูลิกาเยวาติฯ อิทํ เนวาสิกวตฺตนฺติ นิคมนํฯ

อุปนนฺทวตฺถุกถา

[319] อยมตฺโถติ อยํ วกฺขมาโน อตฺโถ, เอวํ เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธฯ ตตฺถาติ คามเก นฺติ เสนาสนํ, คณฺหนฺเตเนวาติ สมฺพนฺโธฯ อิธาติ สาวตฺถิยํฯ มุตฺตนฺติ เต เสนาสนํ มุญฺจิตํ โหติฯ ตตฺราปีติ คามเกปิฯ อุภยตฺถาติ สาวตฺถิยํ, คามเก จาติ อุภยตฺถฯ

เอตฺถาติ อุปนนฺทวตฺถุสฺมิํฯ กถนฺติ เกน ปกาเรน ปฏิปฺปสฺสมฺภติฯ อิธาติ สาสเนฯ เอกจฺโจ คณฺหาตีติ สมฺพนฺโธฯ