เมนู

โสติ ภิกฺขุ, ฐิโต หุตฺวาติ สมฺพนฺโธฯ ตสฺสา อาปตฺติยาติ ตสฺสา อนฺตราปตฺติยาฯ ปฏิจฺฉนฺนา โหตีติ อนฺตราปตฺติปิ ปฏิจฺฉนฺนา โหติ ตสฺมิมฺปีติ มูลาย ปฏิกสฺสเนปิฯ มกฺขิตาติ ปิสิตา, ธํสิตา วาฯ มกฺขิยนฺติ ปิสิยนฺติ, ธํสิยนฺตีติ วา มกฺขิตา, ปริวุตฺถทิวสาฯ ตโตติ ปาฬิโต ปรนฺติ สมฺพนฺโธฯ ปรโตปิ เอเสว นโยฯ เอวนฺติอาทิ นิคมนํฯ ปฏิจฺฉนฺนวาเร ทสฺสิตา โหนฺตีติ สมฺพนฺโธฯ

สโมธานปริวาสกถา

[125] ตโตติ ปฏิจฺฉนฺนวารโต, ปรํ ทสฺสิตนฺติ สมฺพนฺโธฯ เอตฺถ จาติ เอตสฺมิํ วาเร จฯ ยสฺมาติ ยสฺมา การณา, เยน การเณน วาฯ เตเนวาติ เตเนว การเณน, ตสฺมา การณา วา, ‘‘มูลาย…เป.… เทตู’’ติ วุตฺตนฺติ โยชนาฯ ตสฺมา สพฺเพ มกฺขิตาว โหนฺตีติ โยชนาฯ ตโตติ วารโต ปรํ นิฏฺฐาปิตนฺติ สมฺพนฺโธฯ

อคฺฆสโมธานปริวาสกถา

[134] ตโตติ วารโต ปรํ ทสฺสิโตติ สมฺพนฺโธฯ ตโตติ วารโต ปรํ ปาฬิ ฐปิตาติ สมฺพนฺโธฯ ลชฺชิธมฺเม วา อุปฺปนฺเนติ สมฺพนฺโธฯ นฺติ กมฺมํฯ ตโตติ วารโต ปรํ ตเถว ปาฬิ ฐปิตาติ สมฺพนฺโธฯ

[138] ตโตติ วารโต ปรํ ปุริมนเยเนว ปาฬิ ฐปิตาติ สมฺพนฺโธฯ

สุทฺธนฺตปริวาสาทิกถา

[156] ตโตติ วารโต ปรํ สุทฺธนฺตปริวาโส ทสฺสิโตติ สมฺพนฺโธฯ

[160] ตโตติ ปาฬิโต ปรํ ปาฬิ ฐปิตาติ สมฺพนฺโธฯ

[165] ตตฺถาติ ปาฬิยํฯ อนฺตรา…เป.… อปฺปฏิจฺฉนฺนาโยติอาทีสุ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพติ สมฺพนฺโธฯ

[166] ปจฺฉิมสฺมิํ อาปตฺติกฺขนฺเธติ เอตฺถ อาปตฺติกฺขนฺธสฺส เภทภาวโต กิํ ‘‘ปจฺฉิมสฺมิํ อาปตฺติกฺขนฺเธ’’ติ วุตฺตนฺติ อาห ‘‘เอโกว โส อาปตฺติกฺขนฺโธ’’ติฯ อถ กสฺมา ‘‘ปจฺฉิมสฺมิํ อาปตฺติกฺขนฺเธ’’ติ วุตฺตนฺติ อาห ‘‘ปจฺฉา ฉาทิตตฺตา ปนา’’ติอาทิฯ เอตฺถ ปนสทฺโท ครหตฺถวาจโก, ตถาปีติ หิ อตฺโถฯ เอโกปิ อาปตฺติกฺขนฺโธ ปจฺฉา ฉาทิตตฺตา ปจฺฉิมสฺมิํ อาปตฺติกฺขนฺเธติ วุตฺตนฺติ อธิปฺปาโยฯ

[180] ‘‘ววตฺถิตา สมฺภินฺนา’’ติ เอตํ วจนนฺติ โยชนาฯ

8. ทฺเวภิกฺขุวารเอกาทสกาทิกถา

[181] ตโตติ ปาฬิโต ปรํ วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธฯ ตตฺถาติ ปาฬิยํฯ มิสฺสกนฺติ เอตฺถ เกหิ มิสฺสกนฺติ อาห ‘‘ถุลฺลจฺจยาทีหิ มิสฺสก’’นฺติฯ

[184] ตโตติ ปาฬิโต ปรํ วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธฯ ตตฺถาติ ‘‘อิธ ปน ภิกฺขเว’’ติอาทิปาเฐฯ ตญฺจาติ ‘‘อิธ ปน ภิกฺขเว’’ติอาทิวจนญฺจ อิโต ปุพฺเพ อวุตฺตํ สพฺพํ วจนญฺจาติ โยชนาฯ

อิติ สมุจฺจยกฺขนฺธกวณฺณนาย โยชนา สมตฺตาฯ

4. สมถกฺขนฺธกํ