เมนู

241. อุปาลิปุจฺฉากถา

[400] ตตฺถาติ อุปาลิปญฺเหสุฯ ตสฺสปาปิยสิกาทีหิ สทฺธิํ เอกา ปุจฺฉา กตาติ โยชนาฯ ภิกฺขูนมฺปิ วาเรติ สมฺพนฺโธฯ ปิสทฺเทน ‘‘น เกวลํ อุปาลิปญฺเหสุเยว โยเชตพฺพานิ, อถ โข ภิกฺขูนํ วาเรปี’’ติ ทสฺเสติฯ

242. ตชฺชนียกมฺมกถา

[407] ‘‘อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภณฺฑนการโก’’ติอาทิ วุตฺตนฺติ สมฺพนฺโธฯ ตตฺถาติ ‘‘อิธ ปน ภิกฺขเว’’ติอาทิปาเฐฯ อนปทาโนติ เอตฺถ อปปุพฺโพ ทาสทฺโท อวขณฺฑนตฺโถติ อาห ‘‘อปทานํ วุจฺจติ ปริจฺเฉโท’’ติฯ นตฺถิ อปทานํ อวขณฺฑนํ อาปตฺติปริยนฺโต เอตสฺสาติ อนปทาโนติ วจนตฺโถ กาตพฺโพฯ สาเยว ปาฬิ วุตฺตาติ สมฺพนฺโธฯ ตตฺถาติ ตสฺสํ ปาฬิยํฯ กิญฺจิ อตฺถวินิจฺฉยํ ปาฬิอนุสาเรน วิทิตุํ น สกฺกา น โหตีติ โยชนาฯ

อิติ จมฺเปยฺยกฺขนฺธกวณฺณนาย โยชนา สมตฺตาฯ

10. โกสมฺพกกฺขนฺธกํ