เมนู

211. กมฺพลานุชานนาทิกถา

[338] กาสีนนฺติ กาสีนํ ชนปทานํ, กาสิรฏฺเฐ นิวาสีนํ ชนานํ วาฯ ปเสนทิสฺสาติ ปจฺจุฏฺฐํ, ปฏิปกฺขํ วา เสนํ ชินาตีติ ปเสนทิ ชการสฺส ทการํ กตฺวาฯ เอสาติ เอโส กาสิราชาฯ ‘‘สหสฺส’’นฺติ อิมินา กาสิสทฺทสฺส สงฺเกตสงฺขฺยํ ทสฺเสติฯ ตํอคฺฆนโกติ เตน กาสินา อคฺฆนโกฯ กสฺมา อฑฺฒกาสีติ (เถรีคา. อฏฺฐ. 25) วุตฺโตติ อาห ‘‘อยํ ปนา’’ติอาทิฯ อยนฺติ กมฺพโลฯ ปนาติ การณตฺถโชตโกฯ ยสฺมาติ หิ อตฺโถฯ

[339] ภญฺชิตพฺพํ โขมาทีนิ ปญฺจ สุตฺตานิ มิสฺสิตฺวา อวมทฺทิตพฺพนฺติ ภงฺคนฺติ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘ภงฺคํ นามา’’ติอาทิฯ วากมยเมวาติ ภงฺคนามเกน วาเกน นิพฺพตฺตเมวฯ

[340] เตติ ภิกฺขู, สลฺลกฺขิํสุ กิราติ สมฺพนฺโธฯ เอตสฺสาติ ปทสฺส, อตฺถนฺติ สมฺพนฺโธฯ น อจฺฉิํสูติ น อาสิํสุ, น วสิํสูติ อตฺโถฯ นากามาติ เอตฺถ กมุธาตุ อิจฺฉตฺโถ ยการโลโปติ อาห ‘‘น อนิจฺฉายา’’ติฯ ทาตพฺโพติ ภาโค ทาตพฺโพฯ อุปจาเรติ สุสานสฺส สมีเปฯ ‘‘อกามา ภาคํ ทาตุ’’นฺติ วจนสฺส อเนกนฺตภาวํ ทสฺเสตุํ วุตฺตํ ‘‘ยทิ ปนา’’ติอาทิฯ อิธาติ อิมํ สุสานํฯ ‘‘สมฺปตฺตา คณฺหนฺตู’’ติ เทนฺตีติ โยชนาฯ เยนาติ ภิกฺขุนาฯ สทิสา โอกฺกมิํสูติ เอตฺถ สทิสสทฺโท สมปริยาโยติ อาห ‘‘สมํ โอกฺกมิํสู’’ติฯ สมนฺติ ภาวนปุํสโกฯ สมานทิสายาติ วา ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘เอกทิสาย วา’’ติฯ เอตฺถ ปน ยการโลโป ทฏฺฐพฺโพฯ พหิเมวาติ สุสานโต พหิ เอวฯ กติกนฺติ กเตน ปวตฺตํ สงฺครํฯ