เมนู

[283] ยา ยาคุ ปวารณํ ชเนติ, สา ยาคุ โภชฺชยาคุ นามาติ โยชนาฯ นฺติ กาลํฯ ‘‘อาทิํ กตฺวา’’ติ อิมินา ยทคฺเคนาติ เอตฺถ อคฺคสทฺโท อาทฺยตฺโถ กิริยาวิเสสนตฺเถ กรณวจนนฺติ ทสฺเสติฯ ‘‘สคฺคนิพฺพตฺตกปุญฺญ’’นฺติ อิมินา สคฺคาติ เอตฺถ ผลูปจารํ ทสฺเสติฯ โสติ คุโฬฯ

[284] ตถารูเปนาติ ตถาสภาเวนฯ คุฬสฺส อนุรูปสภาเวนาติ อตฺโถฯ

173. ปาฏลิคามวตฺถุกถา

[285] ยถา สพฺพํ สนฺถตํ โหติ, เอวํ ตถา สพฺพสนฺถริสนฺถตนฺติ โยชนาฯ

[286] สุนิโธ จ วสฺสกาโร จาติ เอตฺถ จกาเรหิ ทฺวนฺทวากฺยํ ทสฺเสติฯ อายมุขปจฺฉินฺทนตฺถนฺติ สุงฺกมุขสฺส ปจฺเฉทนตฺถํฯ ‘‘ฆรวตฺถูนี’’ติ อิมินา วตฺถุสทฺทสฺส การณทพฺพตฺเถ ปฏิกฺขิปิตฺวา ภูเภทตฺถํ ทีเปติฯ ตา เทวตา นาเมนฺติ กิราติ โยชนาฯ ยถานุรูปนฺติ ยํ ยํ โภคพลานุรูปํฯ โลเกติ สตฺตโลเกฯ สทฺโทติ กิตฺติโฆโสฯ เตเนวาติ เตน สทฺทสฺส อพฺภุคฺคตเหตุนา เอวฯ ‘‘โอสรณฏฺฐานํ นามา’’ติ อิมินา อริยํ อายตนนฺติ เอตฺถ อายตนสทฺโท สโมสรณฏฺฐานตฺโถติ ทสฺเสติฯ ยตฺตกํ กยวิกฺกยฏฺฐานํ นามาติ สมฺพนฺโธฯ ‘‘วาณิชานํ…เป.… กยวิกฺกยฏฺฐานํ นามา’’ติ อิมินา วณิชา ปตนฺติ สนฺนิปตนฺติ เอตฺถาติ วณิปฺปโตติ วจนตฺถํ ทสฺเสติฯ ‘‘วณิชปโต’’ติ วตฺตพฺเพ ชการโลโปติ ทฏฺฐพฺโพฯ ปาฬิยํ ‘‘เตส’’นฺติ ปาฐเสสสฺส อชฺฌาหริตพฺพภาวํ ทสฺเสตุํ วุตฺตํ ‘‘เตสํ อริยายตนวาณิชปตาน’’นฺติฯ เตสนฺติ จ สามฺยตฺเถ สามิวจนํ, นิทฺธารณตฺเถ วา วิภตฺตอปาทานตฺเถ วาฯ