เมนู

‘‘เสต…เป.… น วฏฺฏตี’’ติ อิมินา รตฺตวิตานํ เหฏฺฐา กปฺปิยปจฺจตฺถรเณ สติปิ น วฏฺฏตีติ ทสฺเสติ ฯ กสฺมา? รตฺตวิตานสฺส อกปฺปิยตฺตาฯ อุภโตโลหิตกูปธานนฺติ เอตฺถ อุภสรูปํ ทสฺเสตุํ วุตฺตํ ‘‘สีสูปธานญฺจ ปาทูปธานญฺจา’’ติฯ สีโส อุปคนฺตฺวา ติฏฺฐติ เอตฺถาติ อุปธานํ, อุป ภุสํ วา สุขํ ธาเรตีติ อุปธานํ, พิพฺโพหนํฯ สเจ ปมาณยุตฺตํ, ตํ อุปธานํ วฏฺฏตีติ โยชนาฯ

155. สพฺพจมฺมปฏิกฺเขปาทิกถา

[255] ทีปิโปตโกติ ทีปิโปโต วิยาติ ทีปิโปตโก วจฺโฉฯ ภิตฺติทณฺฑกาทีสูติ ภิตฺติสมฺพนฺเธสุ ทณฺฑกาทีสุฯ อาทิสทฺเทน ภิตฺติถมฺภาทโย สงฺคณฺหาติฯ

[256] โย น สกฺโกติ อนุปาหโน คามํ ปวิสิตุํ, โส คิลาโน นามาติ โยชนาฯ