เมนู

อิมินา เนว กโตติ สมฺพนฺโธฯ เนว กโต ภวิสฺสติ อิติ ชาเนยฺยาติ โยชนาฯ

105. วชฺชนียปุคฺคลสนฺทสฺสนกถา

[183] หตฺถปาสูปคมนเมวาติ อุโปสถสงฺฆาทีนํ หตฺถปาสสฺส อุปคมนเมวฯ อิทํ ปาริวาสิยปาริสุทฺธิทานํ นาม น วฏฺฏตีติ โยชนาฯ ตสฺสาติ ปาริวาสิยปาริสุทฺธิทานสฺสฯ อนุโปสเถติ เอตฺถ อการสฺส อญฺญตฺถํ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘อญฺญสฺมิํ ทิวเส’’ติฯ ตตฺถ อญฺญสฺมินฺติ ทฺวีหิ อุโปสเถหิ อญฺญสฺมิํฯ ยา สงฺฆสามคฺคี กริยติ, ตถารูปินฺติ โยชนาฯ โกสมฺพกภิกฺขูนนฺติ โกสมฺพิยํ นิวาสีนํ ภิกฺขูนํฯ สามคฺคี วิย ยา สามคฺคีติ โยชนาฯ ‘‘ฐเปตฺวา’’ติ อิมินา อญฺญตฺราติ นิปาตสฺส อตฺถํ ทสฺเสติฯ เย ปนาติ ภิกฺขู ปน สมคฺคา โหนฺตีติ สมฺพนฺโธฯ อุโปสเถเยวาติ อุโปสถทิวเสเยวฯ

อิติ อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนาย โยชนา สมตฺตาฯ

3. วสฺสูปนายิกกฺขนฺธกํ