เมนู

24. อุปสมฺปาเทตพฺพฉกฺกกถา

[85] นฺติ อูนทสวสฺสปทํฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ ฉกฺเกสุฯ ตตฺถาติ ฉกฺเกสุฯ ‘‘ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรนา’’ติ วุตฺตตฺตา วิภงฺควเสน คเหตพฺพานีติ อาห ‘‘อุภโตวิภงฺควเสน วุตฺตานี’’ติฯ มาติกาวิภงฺควเสน สุฏฺฐุ วิภชิตพฺพานีติ สุวิภตฺตานิ, วาจุคฺคตวเสน สุนฺทรา ปวตฺติ เอเตสนฺติ สุปฺปวตฺตีนิ, สุตฺตโต อนุพฺยญฺชนโต สุฏฺฐุ วินิจฺฉิตพฺพานีติ สุวินิจฺฉิตพฺพานีติ อตฺถํ ทสฺเสนฺโต อาห ‘‘มาติกาวิภงฺควเสนา’’ติอาทิฯ

25. อญฺญติตฺถิยปุพฺพวตฺถุกถา

[86] โย ปนาติ โย ปน อญฺญติตฺถิยปุพฺโพฯ อญฺโญปีติ ปสูรโต อปโรปิฯ อิธาติ อิมสฺมิํ สาสเนฯ ตสฺมินฺติ อญฺญติตฺถิยปุพฺเพฯ ตตฺถาติ ‘‘โย โส ภิกฺขเว อญฺโญปี’’ติอาทิวจเนฯ อยนฺติ ปริวาโสฯ นคฺคปริพฺพาชกสฺเสวาติ วตฺวา ตสฺส เภทํ ทสฺเสตุํ วุตฺตํ ‘‘อาชีวกสฺส วา อเจลกสฺส วา’’ติฯ ตตฺถ อาชีวโก อุปริ เอกเมว วตฺถํ อุปกจฺฉเก ปเวเสตฺวา ปริทหติ, เหฏฺฐา นคฺโคฯ อเจลโก ปน สพฺเพน สพฺพํ นคฺโคเยวฯ โสปีติ =03 นคฺคปริพฺพาชโกปิฯ วาลกมฺพลาทีนนฺติ วาเลน กตํ กมฺพลํ, อาทิสทฺเทน เกสกมฺพลาทโย สงฺคณฺหาติฯ อสฺสาติ ปริพฺพาชกสฺสฯ อญฺญสฺสาติ นคฺคปริพฺพาชกโต อปรสฺสฯ ปณฺฑรงฺคาทิกสฺสาติ ปณฺฑรํ เสตวตฺถํ องฺเค สรีเร เอตสฺสตฺถีติ ปณฺฑรงฺโค, อาทิสทฺเทน นีลงฺคาทโย สงฺคณฺหาติฯ

เอวนฺติ อิมินา เกสมสฺสุโอโรปนาทินาฯ ปพฺพาเชนฺเตหิ ภิกฺขูหีติ สมฺพนฺโธฯ ตสฺมินฺติ อญฺญติตฺถิยปุพฺเพ, นิสินฺเนเยวาติ โยชนาฯ อนาทเร เจตํ ภุมฺมวจนํฯ ตสฺสาติ อญฺญติตฺถิยปุพฺพสฺสฯ นยิเมติ น อิเม, ภิกฺขูติ สมฺพนฺโธฯ นฺติ อญฺญติตฺถิยปุพฺพํฯ

[87] ‘‘เอวํ โข…เป.… อนาราธโก’’ติ อยํ กถา มาติกาติ โยชนาฯ อสฺสาติ อญฺญติตฺถิยปุพฺพสฺสฯ ตสฺเสวาติ ตสฺสาเยว มาติกายฯ ตตฺถาติ วิภงฺเคฯ